07.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   23.12.2015  № 2728/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1639/28084 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до підпунктів 70, 71 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою вдосконалення та уточнення положень деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу І Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити після пункту 1.2 новим пунктом 1.3 такого змісту:

«1.3. Реєстраторами Спадкового реєстру (далі - Реєстратор) є:

1.3.1. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо посвідчених заповітів, спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину.

1.3.2. Державне підприємство «Національні інформаційні системи» та його регіональні філії щодо:

заповітів, посвідчених посадовими особами органів місцевого самоврядування;

заповітів, спадкових договорів, посвідчених консульськими установами України, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених такими установами спадкових справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину;

заповітів, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією, запити про реєстрацію яких в Україні на прохання заповідача подані Мін'юсту, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів.

1.3.3. Посадові особи органу місцевого самоврядування, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину.».

У зв’язку з цим пункти 1.3 - 1.6 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7;

2) в абзаці першому пункту 1.4 слово «клопотанням» замінити словами «письмовою заявою».

2. Внести до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252, такі зміни:

1) у пункті 1.5 глави 1:

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Положенням.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

в абзаці третьому слово «клопотанням» замінити словами «письмовою заявою»;

2) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.3. Повні витяги з Єдиного реєстру видаються:

Реєстратором - на письмовий запит (додаток 3) нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія, суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, а також Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.».

3. Внести до пункту 1.6 глави 1 Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2009 року за № 1043/17059, такі зміни:

1) доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Реєстратори Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - державні нотаріальні контори (далі - контора), державні нотаріальні архіви (далі - архів), приватні нотаріуси, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять відомості до Єдиного реєстру про витрачені та недійсні бланки, перевіряють за даними Єдиного реєстру справжність бланків, надають інформацію з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Порядком.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

2) в абзаці третьому слово «клопотанням» замінити словами «письмовою заявою».

4. Наказ Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5 «Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 802/12676, після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Установити, що державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси здійснюють державну реєстрацію відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймають заяви, видають завірені витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та виконують інші функції, передбачені законодавством.».

У зв’язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7.

5. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Департаменту з питань нотаріату (Мартинюк О.А.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу восьмого підпункту 1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+