03.02.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      28.01.2016  № 38      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

Відповідно до статей 7, 56, 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 4 розділу II Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ґ) банк має документальні підтвердження щодо підстав очікування грошових потоків від застави";

2) у підпункті 4.2.5 пункту 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"цінні папери (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), що внесені до першого рівня лістингу та перебувають у ньому на дату розрахунку резерву, емітентами яких є резиденти";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий уважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+