03.02.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 30 грудня 2015 р. № 1187 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, що додаються.

2. Установити, що:

кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за такими спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847;

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 |
+---+---------------------------------------+

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту” та “Про дошкільну освіту”.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1) заклад освіти - це:

вищий навчальний заклад відповідного типу, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я;

загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;

дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти;

2) керівник проектної групи (гарант освітньої програми) - науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми;

3) місце провадження освітньої діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, частина будівлі, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, в якому здійснюється повний цикл освітнього процесу певного рівня (рівнів) вищої освіти, повний цикл освітнього процесу певної професії професійно-технічної освіти, повний цикл освітнього процесу певного освітнього рівня загальної середньої освіти, певний вид дошкільної освіти;

4) освітня діяльність у сфері вищої освіти - діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям відповідного навчального закладу); вищих духовних навчальних закладів із спеціальності “Богослов’я”; навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

5) освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - діяльність дошкільних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують розвиток дітей дошкільного віку, корекцію психологічного і фізичного розвитку таких дітей;

6) освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти - діяльність загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують реалізацію права громадян на отримання загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти), корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей шкільного віку;

7) освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти - діяльність професійно-технічних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійно-технічної освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010; за програмами іноземних навчальних закладів, а також професійних (професійно-технічних) навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту” та “Про дошкільну освіту”.

3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;

у сфері професійно-технічної освіти - за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);

у сфері загальної середньої освіти - за певним освітнім рівнем;

у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.

4. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності.

Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

5. Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;

у сфері професійно-технічної освіти - на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);

у сфері загальної середньої освіти - на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;

у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері вищої та професійно-технічної освіти допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, передбачених законом.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої та дошкільної освіти не допускається.

6. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу, крім випадків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

7. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

8. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти закладом освіти за іншим освітнім рівнем загальної середньої освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним освітнім рівнем загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

9. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладом освіти за іншим видом дошкільної освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

10. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 1) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою);

5) копії освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу), навчального плану, за якими провадитиметься освітня діяльність, пояснювальну записку до навчального плану (додаток 2);

6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додатки 3 і 4);

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 5 і 6);

8) зведені відомості про дотримання вимог цих Ліцензійних умов (додаток 7);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються;

11) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 8-11).

11. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання або копія відповідної угоди;

3) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

12. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

13. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатку 12.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

14. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатках 13-15.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

15. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час започаткування її провадження. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час її провадження.

16. У разі наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певним рівнем (рівнями) вищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців з вищою освітою відповідного рівня (рівнів).

17. У разі запровадження дистанційної форми навчання заклад освіти повинен дотримуватися вимог до науково-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм).

18. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти до подання заяви.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

19. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної спеціальності, за певним рівнем вищої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

20. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

21. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

22. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

23. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності (крім дистанційної форми навчання) виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

24. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів вищої освіти в інших закладах освіти.

25. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

26. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 16) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належить професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього в разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність);

4) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

5) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою);

6) копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них (додаток 17), розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (додатки 18 і 19);

8) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 20 і 21);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 22-25).

27. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх/професійних програм та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання;

3) довідка уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти - іноземної юридичної особи про визнання освітньої/професійної програми та переклад довідки українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

28. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копія документа про визнання освітньої/професійної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

29. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 26.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

30. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 27.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

31. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти протягом усього періоду навчання.

32. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу, в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією, для нього застосовуються нормативи, встановлені цими Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії.

33. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

34. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної професії, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

35. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

36. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

37. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

38. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

39. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів професійно-технічної освіти в інших закладах освіти.

40. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

41. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 28) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (додатки 29 і 30);

5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31);

6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

7) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 32 і 33).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

42. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.

43. Фахова освіта педагогічних працівників повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються.

Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію.

З метою профільного навчання та поглибленого вивчення окремих навчальних предметів (дисциплін) до провадження педагогічної діяльності у загальноосвітніх закладах освіти можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Педагогічні працівники, які мають документи про іноземну освіту, допускаються до провадження педагогічної діяльності після визначення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

44. Заклад освіти створює умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

45. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

46. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти для виконання державного стандарту освіти певного рівня повинен бути забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу, спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури, їдальнею та відповідати державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

2) майно закладу освіти повинно бути в його власності, в оперативному управлінні чи користуванні на правах оренди (майнового найму) з відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку;

3) строк дії договору оренди майна (майнового найму) повинен бути не меншим, ніж строк провадження освітньої діяльності за певним освітнім рівнем, що ліцензується;

4) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

47. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати усі документи, визначені нормативно-правовими актами з питань загальної середньої освіти;

2) заклад освіти повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника та навчального посібника з кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану з грифом МОН (згідно з переліком підручників та навчальних посібників, рекомендованих до використання МОН) або забезпечити постійний доступ до електронної версії кожним учнем.

48. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - п’ять примірників кожного виду словника.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

49. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти протягом усього періоду навчання.

50. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певного освітнього рівня загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

51. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

52. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

53. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

54. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

55. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти.

56. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

57. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 34) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додатки 35 і 36);

6) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 37);

7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 38 і 39).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

58. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

59. Заклад освіти створює необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

60. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

61. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

2) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних груп та його інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

62. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати затверджену (схвалену) в установленому порядку програму (програми) розвитку дітей, що відповідає (відповідають) вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

2) заклад освіти повинен мати обладнання, навчально-наочні посібники та іграшки, необхідні для виконання Базового компонента дошкільної освіти.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

63. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти під час її провадження.

64. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

65. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

66. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

67. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

68. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

69. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення дітей до інших закладів освіти.

70. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

+---+---------------------+
|  | Додаток 1
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ЗАЯВА про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти

+---+---------------------+
|  | Додаток 2
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану

+---+---------------------+
|  | Додаток 3
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу ____________________ або кафедри ________________________ із спеціальності ____________________

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності ____________

I. Цикл загальної підготовки Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Цикл професійної підготовки Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

__________ * Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

3. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності _______________

I. Цикл загальної підготовки Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Цикл професійної підготовки Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

__________ * Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

4. Якісний склад випускової кафедри __________________ із спеціальності* ___________________

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

__________ * Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

5. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії ________________ із спеціальності* _________________

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

__________ * Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) комісій, подається інформація про кожну комісію окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

6. Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) із спеціальності* _________________

+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Прізвище, ім’я, по батькові | Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) | Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, категорія, педагогічне звання | Педагогічний (науково-педагогічний) стаж (повних років) | Інформація про попередню роботу (період (років), найменування організації, займана посада) | Примітка (з якого часу працює у закладі освіти за основним місцем роботи або сумісництвом) |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |                                                                |                                                                                    |                             |                                              |                                              |
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

__________ * Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр або предметних (циклових) комісій, подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову кожної комісії.

+---+---------------------+
|  | Додаток 4
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

строк дії договору оренди (з _____ по ______)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

про відповідність санітарним нормам

про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

про відповідність нормам з охорони праці

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

комп’ютерні лабораторії

спортивні зали

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

3.

Службові приміщення

4.

Бібліотека

у тому числі читальні зали

5.

Гуртожитки

6.

Їдальні, буфети

7.

Профілакторії, бази відпочинку

8.

Медичні пункти

9.

Інші

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

+---------------------------------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа | Найменування навчальної дисципліни | Найменування обладнання, устатковання, їх кількість |
+---------------------------------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Обладнання, устатковання та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю _____________________________________

+-------------------------------------------------+------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа | Найменування навчальної дисципліни | Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість | Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих) | Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні) |
+-------------------------------------------------+------------------------------------+-------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+

5. Інформація про соціальну інфраструктуру

1.

Гуртожитки для студентів

2.

Житлова площа на одного студента у гуртожитку

3.

Їдальні та буфети

4.

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

5.

Актові зали

6.

Спортивні зали

7.

Плавальні басейни

8.

Інші спортивні споруди:

стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

9.

Студентський палац (клуб)

10.

Інші

+---+---------------------+
|  | Додаток 5
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

навчального контенту

планів практичних (семінарських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

2. Методичне забезпечення курсового проектування

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

+-----------------------+---------------------------------------+------------------------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Найменування практики | Семестр, в якому передбачена практика | Тривалість практики (тижнів) | Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”) | Наймену-вання бази для проход-ження практики | Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії) |
+-----------------------+---------------------------------------+------------------------------+------------------------------------------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

__________ * У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка “ІТ”.

+---+---------------------+
|  | Додаток 6
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про наявність бібліотеки

+-------------------------+--------------------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------+
| Найменування бібліотеки | Площа (кв. метрів) | Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників) | Площа читального залу (кв. метрів), кількість місць | Примітка* |
+-------------------------+--------------------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------+

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

+------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-------------------------+
| Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника (навчального посібника тощо) | Найменування підручника (навчального посібника тощо) | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників** |
+------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-------------------------+

3. Перелік фахових періодичних видань

+--------------------------------------------+------------------+
| Найменування фахового періодичного видання | Роки надходження |
+--------------------------------------------+------------------+

__________ * Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. ** Для електронних книг не зазначається.

+---+---------------------+
|  | Додаток 7
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

+------------------------------------+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Найменування показника (нормативу) | Значення показника (нормативу)* | Фактичне значення показника | Відхилення фактичного значення показника від нормативного |
+------------------------------------+---------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------+

__________ * За відповідним рівнем вищої освіти.

+---+---------------------+
|  | Додаток 8
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування вищого навчального закладу _______________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) __________________

Код та найменування спеціальності ______________________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

6.

Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми

7.

Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього

8.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

10.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

11.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

12.

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

13.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

14.

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

+---+---------------------+
|  | Додаток 9
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування вищого навчального закладу ___________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________________

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

4.

Копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та пояснювальна записка до нього

5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

7.

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

+---+---------------------+
|  | Додаток 10
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування вищого навчального закладу _________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ____________________

Код та найменування спеціальності _______________________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

6.

Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

12.

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

13.

Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

14.

Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання

15.

Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

+---+---------------------+
|  | Додаток 11
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування вищого навчального закладу ____________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

6.

Копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

10.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

11.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

12.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

13.

Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

14.

Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

+---+---------------------+
|  | Додаток 12
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

КАДРОВІ ВИМОГИ щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти

+

+

+

+

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, з них одна особа, що має науковий ступінь або вчене звання

три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене звання

три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук або професор

три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

+

+

+

2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

+

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

+

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

25

50

50

80

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора

10

25

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання

50

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом

15

50

2) практичної роботи за фахом

10

10

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1-19 пункту 5 приміток

підпункти 1-16 пункту 5 приміток

підпункти 1-16 пункту 5 приміток

підпункти 1-12 пункту 5 приміток

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

+

2) з науковим ступенем та вченим званням

+

3) з науковим ступенем або вченим званням

+

+

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу

+

+

+

+

+---+---------------------+
|  | Додаток 13
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

2,4

2,4

2,4

2,4

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10

30

30

30

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

+

+

2) пунктів харчування

+

+

+

3) актового чи концертного залу

+

+

+

4) спортивного залу

+

+

+

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

+

6) медичного пункту

+

+

+

+

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70

70

70

70

Провадження освітньої діяльності

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів

+

+

+

+

+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітки: | 1. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.
2. У пункті 5 враховується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 14
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми

+

+

+

+

2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього

+

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

4. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик

+

+

+

+

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів

+

+

+

+

+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітки: | 1. У пункті 3 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті.
2. У пункті 4 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.
3. У пункті 6 забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі. |
+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 15
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як два найменування

не менш як чотири найменування

не менш як п’ять найменувань

не менш як шість найменувань

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

+

+

+

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

30

50

60

30

+---+---------------------+
|  | Додаток 16
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ЗАЯВА про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти

+---+---------------------+
|  | Додаток 17
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану

+---+---------------------+
|  | Додаток 18
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією ______________________________________

1.

Викладачі, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

2.

Майстри виробничого навчання, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

3.

Інші, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

__________ Разом

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією _____________

I. Загальнопрофесійна підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Професійно-теоретична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

III. Професійно-практична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

3. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

викладачів

інструкторів (з професійно-практичної підготовки)

усього

за професією (спеціальністю)

з психолого-педагогічного мінімуму

з питань охорони праці

спеціальних дисциплін

загально-технічних дисциплін

з питань охорони праці

з питань основ ринкової економіки

з питань основ трудового законодавства

4. Інформація про якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

+---+---------------------+
|  | Додаток 19
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

+----------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------------+
|       Адреса приміщення        | Найменування власника майна  |     Площа (кв. метрів)     | Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування | Документ про право користування (договір оренди) |  Інформація про наявність документів  |
+----------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| строк дії договору оренди (з _____ по _____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвід чення |                 про відповідність санітарним нормам                 | про відповідність вимогам правил пожежної безпеки | про відповідність нормам з охорони праці* |
+----------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------------+

___________ * Зазначається у разі навчання за професією з підвищеною небезпекою.

2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками

необхідно

фактично

1.

Кабінети (класи, аудиторії)

2.

Майстерні

3.

Лабораторії

4.

Полігон (кв. метрів)

5.

Автодром (майданчик) (кв. метрів)

6.

Трактородром (гектарів)

7.

Навчальне господарство (гектарів)

8.

Стадіон

9.

Інші

3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

+------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------+
| Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків | Найменування дисциплін* | Площа приміщень (кв. метрів) | Площа на одного учня, слухача (кв. метрів) | Забезпечення обладнанням |
+------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------+
|                 власні                 |    орендовані    |  найменування обладнання  |      необхідно (одиниць)       |  фактично (одиниць)  |
+------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------+

Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

4. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

загальна

на одного слухача

1.

Кабінети

2.

Класи, аудиторії

3.

Майстерні

4.

Лабораторії

5.

Полігони

6.

Тренажерні центри

7.

Навчально-виробничі дільниці

8.

Інші

__________ * Зазначаються навчальні дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

+---+---------------------+
|  | Додаток 20
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Забезпечення планами семінарських та практичних занять

+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
| Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом | Інформація про наявність
(“+”, “-” або немає потреби) |
+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
|          планів семінарських занять         |  планів практичних занять  |
+---------------------------------------------------------------+------------------------------+

2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

+-----------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+
| Найменування практики | Семестр,
в якому передбачена практика | Тривалість практики (тижнів) | Інформація про наявність програм практики
(“+” або “-”) | Найменування бази для проходження практики | Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії) |
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 21
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Відомості про наявність бібліотеки*

1.

Бібліотека

2.

Електронна бібліотека

3.

Інтернет

4.

Періодичні видання

5.

Інші

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

+------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-------------------------+
| Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника (навчального посібника тощо) | Найменування підручника (навчального посібника тощо) | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників** |
+------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-------------------------+

3. Перелік фахових періодичних видань

+--------------------------------------------+------------------+
| Найменування фахового періодичного видання | Роки надходження |
+--------------------------------------------+------------------+

__________ * Відомості зазначаються тільки для первинної професійної підготовки. ** Для електронних підручників не зазначається.

+---+---------------------+
|  | Додаток 22
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти __________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _________

Код та найменування професії (групи професій) ___________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього (у разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

4.

Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі)

5.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

6.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

7.

Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників

8.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

10.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

+---+---------------------+
|  | Додаток 23
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти __________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) __________

Код та найменування професії (групи професій) ___________________

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

4.

Наявність навчального плану з пояснювальною запискою, затвердженого в установленому порядку

5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

+---+---------------------+
|  | Додаток 24
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування закладу освіти ______________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________

Код та найменування професії (групи професій) _______________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

6.

Освітня/професійна програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

12.

Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

13.

Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітньої/професійної програми та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання

14.

Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

+---+---------------------+
|  | Додаток 25
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти _______________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________

Код та найменування професії (групи професій) ________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

6.

Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

12.

Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

13.

Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

+---+---------------------+
|  | Додаток 26
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

КАДРОВІ ВИМОГИ щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1.

Забезпеченість викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану

100

2.

Відповідність базової фахової освіти педагогічних працівників

100

3.

Забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію

25

4.

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання

100

5.

Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою

100

6.

Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації

100

+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітка. | У пункті 2 відповідність базової фахової освіти педагогічного працівника визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або проходженням відповідного педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців. |
+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 27
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1.

Забезпеченість майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних програм (відсотків)

100

2.

Наявність соціально-побутової інфраструктури:

гуртожитку

+

спортивного залу

+

стадіону або спортивного майданчика

+

медичного пункту

+

пунктів громадського харчування

+

2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1.

Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту

+

2.

Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

+

3.

Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

4.

Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (відсотків):

наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

наявність методичних вказівок до тематичного та вихідного контролю

100

5.

Забезпеченість програмами всіх видів практик (відсотків)

100

6.

Наявність методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації

+

7.

Дидактичне забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом

+

8.

Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів

+

3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1.

Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями (відсотків)

100

2.

Наявність бібліотеки

+

3.

Наявність власного читального залу (для первинної професійної підготовки)

+

+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітка. | Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком. |
+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 28
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ЗАЯВА про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освіти

+---+---------------------+
|  | Додаток 29
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|      Педагогічні працівники     | Необхідно (осіб) | Фактично (осіб) | Відсоток потреби |
+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|    Педагогічні працівники, усього   |         |         |         |
+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|      у тому числі ті, що:      |         |         |         |
+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
|     мають відповідну освіту     |         |         |         |
+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+
| працюють у закладі освіти за сумісництвом |         |         |         |
+-------------------------------------------+------------------+-----------------+------------------+

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Особи, які працюють за сумісництвом

+---+---------------------+
|  | Додаток 30
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

+---------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
|       Адреса приміщення       | Найменування власника майна  |     Площа (кв. метрів)     | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування (договір оренди) | Інформація про наявність документів про відповідність |
+---------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| строк дії договору оренди (з _____ по ____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення |              санітарним нормам               |     вимогам правил пожежної безпеки     |         нормам з охорони праці        |
+---------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
|                                            необхідно                                            |      фактично      |          необхідно          |                 фактично                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

+--------------------------------------------------+-------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------+
| Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 31
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

+------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+------------------+
| Найменування навчальних програм навчальних дисциплін | Наявність (так/ні) | Ким затверджено | Рік затвердження |
+------------------------------------------------------+--------------------+-----------------+------------------+

2. Відомості про інформаційне забезпечення

1.

Бібліотека

2.

Книгосховище

3.

Зал для видачі літератури

4.

Читальний зал

5.

Електронна бібліотека

6.

Інтернет

7.

Інше

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

необхідно

фактично

+---+---------------------+
|  | Додаток 32
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _____________________________

Вид освітньої діяльності __________________________________

Рівень освітньої діяльності ________________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

4.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

7.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

8.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

9.

Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

+---+---------------------+
|  | Додаток 33
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти ______________________________

Вид освітньої діяльності ___________________________________

Рівень освітньої діяльності _________________________________

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі збільшення ліцензованого обсягу)

2.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

4.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

+---+---------------------+
|  | Додаток 34
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ЗАЯВА про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти

+---+---------------------+
|  | Додаток 35
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

1.

Працівники, усього

2.

Педагогічні працівники, усього

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

працюють у закладі освіти за сумісництвом

3.

Медичні працівники (в разі наявності), усього

у тому числі ті, що мають відповідну освіту

+---+---------------------+
|  | Додаток 36
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками

ясельного віку

дошкільного віку

+---+---------------------+
|  | Додаток 37
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Інформація про програмно-методичне забезпечення

+-------------------------------------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+------------------------------+
| Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються | Наявність (так/ні) | Ким затверджено (схвалено) | Рік затвердження (схвалення) |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------------------+----------------------------+------------------------------+
+---+---------------------+
|  | Додаток 38
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються закладом освіти для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _________________________________

Вид освітньої діяльності ______________________________________

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

3.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

4.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

5.

Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану

6.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

7.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

8.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

9.

Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту)

+---+---------------------+
|  | Додаток 39
до Ліцензійних умов |
+---+---------------------+

ОПИС документів, що подаються закладом освіти для розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти _______________________________

Вид освітньої діяльності ____________________________________

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі збільшення ліцензованого обсягу)

2.

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

4.

Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану

5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 |
+---+---------------------------------------+

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 60, ст. 2379).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 61, ст. 2435).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 62, ст. 2469).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3111).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 65, ст. 2662).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 692 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 75, ст. 2771).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 10, ст. 331).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 55, ст. 1504).