03.02.2016
+---+--------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 89/28219 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; у пункті 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри «2016» замінити цифрами «2017».

2. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:

1) у розділі 1 Балансові рахунки:

у класі 1 Нефінансові активи:

у рахунку 13 Капітальні інвестиції:

субрахунок 131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком «1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

субрахунок 132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів доповнити новим субрахунком «1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

у рахунку 18 Інші нефінансові активи:

у субрахунку 181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів субрахунок 1813 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;

у субрахунку 182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів субрахунок 1823 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;

у класі 2 Фінансові активи:

у рахунку 20 Довгострокова дебіторська заборгованість:

субрахунок 203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету» доповнити новим субрахунком «2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету»;

субрахунок 204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів» доповнити новим субрахунком «2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів»;

у рахунку 21 Поточна дебіторська заборгованість:

субрахунок 211 Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» доповнити новим субрахунком «2118 Розрахунки із спільної діяльності»;

субрахунок 212 Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів» доповнити новим субрахунком «2129 Розрахунки із спільної діяльності»;

субрахунок 213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету» доповнити новим субрахунком «2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету»;

субрахунок 214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів» доповнити новим субрахунком «2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів»;

субрахунок 215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР» доповнити новим субрахунком «2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;

у класі 3 Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів:

у субрахунку 355 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів рахунку 35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів:

доповнити новим субрахунком «3550 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість»;

у найменуванні субрахунку 3557 слова «у тимчасовому розпорядженні» виключити;

доповнити новим субрахунком «3559 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість»;

у субрахунку 375 Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства рахунку 37 Рахунки органів Казначейства:

найменування субрахунку 3754 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства викласти в такій редакції: «3754 Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства»;

найменування субрахунку 3755  Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП НБУ викласти в такій редакції: «Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів»;

найменування субрахунку 3756 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства для ВПС викласти в такій редакції: «3756 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства»;

доповнити новим субрахунком «3757 Інші рахунки органів Казначейства»;

у рахунку 52 Капітал у підприємствах класу 5 Капітал та фінансовий результат:

у субрахунку 521 Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів найменування субрахунку 5213 Капітал у підприємствах в інших цінних паперах викласти в такій редакції: «5213 Капітал у частках (паях)»;

доповнити новим субрахунком «522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів»;

субрахунок 522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів доповнити новими субрахунками «5221 Капітал у підприємствах у формі акцій, 5222 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі, 5223 Капітал у частках (паях)»;

у рахунку 64 Інші поточні зобов’язання класу 6 Зобов’язання:

субрахунок 641 Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком «6417 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

субрахунок 642 Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів доповнити новим субрахунком «6427 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

у рахунку 82 Витрати з продажу активів класу 8 Витрати:

субрахунок 821 Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів доповнити новим субрахунком «8212 Витрати, пов’язані з реалізацією майна»;

субрахунок 822 Витрати державних цільових фондів з продажу активів доповнити новим субрахунком «8222 Витрати, пов’язані з реалізацією майна»;

2) у розділі 2. Позабалансові рахунки клас 9. Позабалансові рахунки бюджетів та державних цільових фондів викласти в такій редакції:

«

90

Пропозиції та відкриті асигнування

901

Відкриті асигнування

9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету

9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету

9013

Відкриті асигнування державного бюджету

902

Пропозиції про відкриття асигнувань

9021

Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету

903

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів

9031

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами

91

Асигнування

912

Асигнування державних цільових фондів

9121

Асигнування державних цільових фондів

913

Бюджетні асигнування державного бюджету

9130

Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету

9131

Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету

9132

Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету

9133

Поточні бюджетні асигнування державного бюджету

9134

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9135

Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9136

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9137

Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9138

Зведення показників спеціального фонду

914

Бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9141

Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9142

Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9143

Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9144

Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9145

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9146

Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9147

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9148

Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

915

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

9151

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

9152

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

916

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

9161

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

9162

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

92

Показники розпису

920

Показники розпису доходів державного бюджету

9201

Затверджений розпис доходів державного бюджету

9202

Поточний розпис доходів державного бюджету

9203

Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету

9204

Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету

921

Показники розпису фінансування державного бюджету

9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання

922

Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету

9221

Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету

9222

Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету

9223

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

9224

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

923

Показники розпису асигнувань державного бюджету

9231

Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету

9232

Затверджений розпис асигнувань державного бюджету

9233

Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету

9234

Поточний розпис асигнувань державного бюджету

9235

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9236

Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9237

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9238

Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету

924

Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету

9241

Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

9242

Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету

925

Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників

9251

Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9252

Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9253

Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9254

Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

926

Показники розпису доходів місцевих бюджетів

9261

Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів

9262

Поточний розпис доходів місцевих бюджетів

9263

Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

9264

Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

927

Показники розпису фінансування місцевих бюджетів

9271

Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9272

Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9273

Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9274

Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

928

Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів

9281

Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9282

Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9283

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9284

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

929

Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів

9291

Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9292

Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9293

Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9294

Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9295

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9296

Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9297

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9298

Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

93

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені

933

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9331

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9332

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду

9333

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду

9334

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів

934

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

9341

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

9342

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду

9343

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду

9344

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів

935

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені

9351

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені

9352

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені

936

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені

9361

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені

9362

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені

937

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені

9371

Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції

943

Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції

9431

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету

9432

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

9433

Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою

9434

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

9435

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

944

Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції

9441

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету

9442

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

9443

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

9444

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету

9445

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

945

Нараховані резерви

9451

Нараховані доходи фінансового резерву

95

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

953

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету

9531

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

9532

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

9533

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою

9534

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу

9535

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

9536

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів

9537

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів

9538

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів

954

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету

9541

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

9542

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

9543

Платежі з обслуговування місцевого боргу

96

Емітовані цінні папери

963

Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету

9631

Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики

9632

Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики

9633

Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики

9634

Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету

9635

Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики

9636

Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики

9637

Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики

9638

Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету

964

Емітовані цінні папери місцевих бюджетів

9641

Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів

9642

Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів

9643

Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів

9644

Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів

965

Фінансові казначейські векселі

9651

Фінансові казначейські векселі

966

Державні деривативи

9661

Державні деривативи

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих

971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

972

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих

9721

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих

9722

Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

9723

Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані

973

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9731

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

974

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих

9741

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами

9742

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

9743

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

9744

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані

98

Рахунки для обліку коштів, переданих

981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів

9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства

9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів

982

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих

9821

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих

9822

Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

9823

Розрахунки за коштами державного бюджету, передані

983

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

9831

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

984

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих

9841

Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам

9842

Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

985

Рахунки для обліку інших коштів, переданих

9851

Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків

9852

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства

9853

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства

9854

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

».

+----------------------------+--------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політик
та методології
бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |
+----------------------------+--------------+