03.02.2016
+-------------------------------------------------------------+
|                               |
+-------------------------------------------------------------+
| ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ |
+-------------------------------------------------------------+
|              РІШЕННЯ              |
+-------------------------------------------------------------+
|           21.12.2015  № 232           |
+-------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 19/28149 |
+---+------------------------------+

Щодо внесення змін до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації пункту 11 частини другої статті 4 та частини третьої статті 19 зазначеного Закону, що визначають підходи до оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової стійкості системи гарантування вкладів у зв'язку із виконанням функцій та повноважень, пов’язаних із процедурою виведення неплатоспроможних банків із ринку, пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28 лютого 2013 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 482/23014 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 вересня 2014 року № 93), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

+----------------------+----------------+
| Директор-розпорядник | К.М. Ворушилін |
+----------------------+----------------+
+---+-----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
28.02.2013  № 13
(у редакції рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
21.12.2015 № 232) |
+---+-----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 19/28149 |
+---+------------------------------+

МЕТОДИКА оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ця Методика, розроблена відповідно до пункту 11 частини другої статті 4 і частини третьої статті 19 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), визначає методику оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) фінансової стійкості системи гарантування вкладів та прогнозування потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам.

2. Терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються у таких значеннях:

гарантовані Фондом кошти (ГФКi) - сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок i-го періоду, що розраховується відповідно до поданого банками звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, форма якого затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 жовтня 2015 року № 192) (далі - форма № 1Ф);

коефіцієнт очікуваного рівня втрат (ОРВ) - частка витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам, яка не буде повернута Фонду в процесі ліквідації неплатоспроможного банку;

потенційні витрати Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам (ПВФ) - прогнозна гарантована сума відшкодування коштів вкладникам банків, ймовірність віднесення яких до категорії неплатоспроможних більше або дорівнює 60 %, зважена на коефіцієнт очікуваного рівня втрат;

фінансова стійкість Фонду (ФСФi) - достатність коштів для забезпечення виконання Фондом функцій і повноважень та оцінки ризику їх суттєвого зменшення, передбачених Законом, мінімальний обсяг яких не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, яка має надійти протягом поточного кварталу;

фінансові ресурси Фонду (ФРФ) - грошові кошти на поточних рахунках Фонду, готівкові кошти та фінансові інвестиції в державні цінні папери, крім державних цінних паперів, які передбачається використати як засіб виконання зобов’язань за кредитом.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом.

II. Розрахунок фінансової стійкості Фонду

1. Розрахунок фінансової стійкості Фонду (ФСФі) здійснюється щомісяця станом на 01 число місяця і визначається як співвідношення коштів Фонду та суми гарантованих Фондом коштів за такою формулою:

+----+-------------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |    ФСФi    | - |                          фінансова стійкість Фонду станом на початок i-го місяця;                          |
+----+-------------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | КФi (кошти Фонду) | - | сума фінансових ресурсів Фонду на початок i-го місяця і зборів з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го місяця, що розраховується за такою формулою: |
+----+-------------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----+------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ФРФi | - |                                    фінансові ресурси Фонду станом на початок i-го місяця;                                    |
+----+------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ПЗУi | - | прогнозна сума зборів (початкового, регулярного та спеціального (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го місяця, що розраховується за такою формулою: |
+----+------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |   ПЗi   | - |  прогноз суми початкового збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го місяця (розраховується згідно з даними Національного банку України стосовно реєстрації нових банків);  |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   РЗi   | - | прогноз суми регулярного збору з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го місяця (розраховується методом математичного моделювання на основі статистичної обробки даних форми № 1Ф); |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   СЗi   | - |                  сума спеціального збору (у разі його фактичного встановлення) з учасників Фонду, яка має надійти протягом i-го місяця;                  |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ГФКi   | - |         сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок i-го місяця. Розраховується відповідно до поданої банками форми № 1Ф.         |
|  | (гарантовані |  |                                                                                              |
|  | Фондом кошти) |  |                                                                                              |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Фінансова стійкість Фонду (ФСФi) не повинна бути менше 2,5 %.

2. Розрахунок прогнозної фінансової стійкості Фонду здійснюється з метою визначення ризику суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду і прогнозування необхідності поповнення коштів Фонду у майбутньому.

Прогнозна фінансова стійкість Фонду розраховується станом на 01 число кожного місяця на наступні 12 місяців за такою формулою:

+----+---------------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |  ФСФi + 1  | - |                                     прогнозна фінансова стійкість Фонду станом на початок i + 1 місяця;                                     |
+----+---------------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  КФi + 1  | - |                                          фінансові ресурси Фонду на початок i + 1 місяця;                                         |
|  | (кошти Фонду) |  |                                                                                                           |
+----+---------------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  ГФКi + 1  | - | сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок i + 1 місяця. Розраховується з використанням методів математичного моделювання на основі статистичної обробки даних форми № 1Ф; |
|  | (гарантовані |  |                                                                                                           |
|  | Фондом кошти) |  |                                                                                                           |
+----+---------------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    і    | - |                                       порядковий номер місяця, який набуває значення від 1 до 12.                                       |
+----+---------------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Значення показника КФi + 1 визначається за такою формулою:

+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | КФi + 1
(кошти Фонду) | - |                               фінансові ресурси Фонду на початок i + 1 місяця;                               |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ФРФi   | - |                              фінансові ресурси Фонду станом на початок i-го місяця;                              |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Нi   | - |                             прогнозні надходження коштів Фонду протягом i-го місяця;                             |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Вi   | - |                              прогнозні витрати коштів Фонду протягом i-го місяця;                              |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ПЗУi+1  | - | прогноз суми зборів (початкового, регулярного та спеціального (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом майбутнього i + 1 місяця; |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    і    | - |                            порядковий номер місяця, який набуває значення від 1 до 12.                             |
+----+---------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Зниження значення прогнозної фінансової стійкості Фонду (ФСФi+1) до рівня нижче 2,5 % свідчить про ризик суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду та необхідність поповнення коштів Фонду у майбутньому.

3. Прогнозні надходження коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | Нi | - |                                                             прогнозні надходження коштів до Фонду протягом i-го місяця;                                                              |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДІi | - |                                             прогноз надходжень від фінансових інвестицій Фонду в державні цінні папери України, які мають надійти протягом i-го місяця;                                              |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДПi | - |                           прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України, які мають надійти протягом i-го місяця;                           |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДПВi | - | прогноз надходжень від виконання заходів, передбачених планом врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідації банку, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом; |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ІДi | - |                       прогноз інших надходжень (штрафи, пені, кредити, внески, доходи від цільових позик, позик на умовах субординованого боргу, благодійні внески, гранти, гарантійні внески тощо), які мають надійти протягом i-го місяця;                       |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | і  | - |                                                             порядковий номер місяця, який набуває значення від 1 до 12.                                                              |
+----+------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Прогноз надходжень від інвестування коштів Фонду у державні цінні папери України (ДІi), які будуть направлені на поповнення коштів Фонду протягом i-го місяця, складається на основі графіка надходження купонних платежів або у разі короткострокових облігацій внутрішньої державної позики як різниця між ціною погашення та ціною купівлі.

Прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України (ДПi), складається на основі договору між Фондом та Національним банком України.

Прогноз надходжень від виконання заходів, передбачених планом врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідації банку, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом, складається згідно з графіком задоволення вимог кредиторів та/або затвердженим планом врегулювання неплатоспроможного банку.

4. При прогнозуванні витрат коштів Фонду враховуються прогнозні витрати, передбачені частиною другою статті 20 Закону. Прогнозні витрати коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |  Вi | - |                                                                     прогнозні витрати коштів Фонду протягом i-го місяця;                                                                     |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВГСВi | - |                прогнозна гарантована сума відшкодування коштів вкладникам банків, які мають високу ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних (більше або дорівнює 60 %), за вкладами протягом i-го місяця, порядок розрахунку якої наведений у додатку до цієї Методики;                 |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВКВi | - |                                 витрати на забезпечення діяльності Фонду, що визначаються на підставі затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису витрат Фонду на відповідний рік або їх прогнозної суми на наступний рік;                                 |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВНВi | - | витрати на забезпечення виплати відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються, та/або надання цільової позики для виплат вкладникам банків, у яких запроваджена тимчасова адміністрація, у тому числі за якими вкладники не звернулися до Фонду згідно з вимогами законодавства. Сума розраховується на підставі фактичних даних; |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВПВi | - |                                       витрати на забезпечення погашення облігацій і виплати доходів за ними (сплати фінансових векселів), враховуючи витрати, пов'язані з їх випуском (видачею) та розміщенням;                                        |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВБi | - |          витрати на забезпечення надання фінансової підтримки та фінансової допомоги, надання цільової позики банку для оплати витрат, пов'язаних із здійсненням діяльності банку, формування статутного капіталу (перехідного банку та спеціалізованої установи), повернення гарантійних внесків тощо;          |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  і  | - |                                                                   порядковий номер місяця, який набуває значення від 1 до 12.                                                                   |
+----+-------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Розрахунок потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам здійснюється щомісяця і визначається за такою формулою:

+----+-------+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ПВФ | - |      потенційні витрати Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;     |
+----+-------+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВГСВi | - | прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами протягом i-го місяця (i набуває значення від 1 до 12); |
+----+-------+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  і  | - |                 порядковий номер місяця, який набуває значення від 1 до 12;                 |
+----+-------+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ОРВ | - |                      коефіцієнт очікуваного рівня втрат Фонду.                      |
+----+-------+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Значення показника ОРВ розраховується щомісяця станом на 01 число поточного місяця на підставі статистичних даних банків, щодо яких було прийнято рішення про ліквідацію після 01 січня 2013 року та ліквідація яких уже завершилася або продовжується не менше 1 року, станом на звітну дату (далі - банки у ліквідації):

+----+----+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ЗЧ | - | залишок заборгованості банків у ліквідації з відшкодування Фонду витрат на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів станом на звітну дату; |
+----+----+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Ч | - |          загальна сума витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам банків у ліквідації.          |
+----+----+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Сума потенційних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам затверджується виконавчою дирекцією Фонду і відображається на дату балансу в бухгалтерському обліку Фонду у складі забезпечень.

Залишок забезпечення переглядається на кінець кожного звітного кварталу та у разі потреби коригується (зменшується або збільшується).

+---------------------+---------------+
| Начальник
фінансового відділу | О.В. Нужненко |
+---------------------+---------------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до Методики оцінки фінансової стійкості
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 4 розділу ІІ) |
+---+-----------------------------------------+

МЕТОДИКА визначення прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi)

Для розрахунку прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) використовуються дані звіту про вклади фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, форма якого затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (далі - форма № 1Ф), форми № 10 "Оборотно-сальдовий баланс" та форми № 631 розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (далі - форма № 10 та форма № 631 відповідно), інформація від Національного банку України щодо застосованих до банків заходів впливу, встановлення особливого режиму нагляду, виявлених порушень та інша інформація.

1. На розгляд виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) подається два сценарії розрахованої прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) на поточні 12 періодів (місяців):

1) песимістичний сценарій - за якого для розрахунку фінансової стійкості Фонду використовується вся розрахована прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi);

2) оптимістичний сценарій - за якого для розрахунку фінансової стійкості Фонду використовується розрахована прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi), за винятком таких груп банків (крім віднесених Національним банком України до категорії проблемних):

державні банки - банки, у яких держава є власником частки понад 75 %;

банки, у яких сума вкладів фізичних осіб (за даними форми № 1Ф) перевищує 20 % від загальної суми вкладів усіх учасників системи гарантування на дату розрахунку;

банки, у яких участь іноземного капіталу більше 50 %, у разі, якщо материнська компанія такого банку має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижчий, ніж рівень "А-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings" і рівень "А3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service". Враховується остання наявна інформація на дату, що передує визначенню прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi). У разі наявності кредитного рейтингу різних агентств на одну дату враховується рейтинг того рейтингового агентства (компанії), який є нижчим.

2. Прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВi) протягом i-го періоду розраховується як сума множників гарантованих сум відшкодування вкладникам коштів за вкладами у відповідному періоді в кожному g-му банку на ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних g-го банку, скоригована на коефіцієнт очікуваного рівня втрат Фонду протягом i-го періоду, за такою формулою:

+----+--------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ВГСВi | - | прогнозна гарантована сума відшкодування коштів вкладникам банків, які мають високу ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних (більше або дорівнює 60 %), за вкладами протягом i-го періоду, який набуває значення від 1 до 12; |
+----+--------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВГСВgi | - |     розмір гарантованої суми відшкодування в i-му періоді вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку, який прогнозується віднести до категорії неплатоспроможних, відповідно до поданих банками даних за формою № 1Ф;     |
+----+--------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ВБg  | - |                                           ймовірність віднесення g-го банку до категорії неплатоспроможних.                                           |
+----+--------+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів (ВГСВi) на поточні 12 періодів (місяців) розподіляється за такими принципами:

+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
| Ступінь ризику банку (ВБg) | Прогнозний період настання неплатоспроможності банку | Прогнозний період сплати основної частки гарантованої суми 90 % (ВГСВi ) | Прогнозний період сплати залишку гарантованої суми 10 % (ВГСВi ) |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|     ≥ 85,00%     |             2              |                  3                   |                4                 |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|  ≥ 80,00% та <85,00%   |             4              |                  5                   |                6                 |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|  ≥ 75,00% та <80,00%   |             6              |                  7                   |                8                 |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|  ≥ 70,00% та <75,00%   |             8              |                  9                   |                10                |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|  ≥ 60,00% та <70,00%   |             10             |                  11                  |                12                |
+----------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+

Всім банкам, які віднесені Національним банком України до категорії проблемних, але у яких коефіцієнт ймовірності віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) нижче 90 %, присвоюється значення коефіцієнта ймовірності - 90 %.

4. Ступінь ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних (ВБg) для подальшого прогнозування витрат Фонду оцінюється за такими блоками:

А. Фінансово-економічний блок;

Б. Блок ліквідності;

В. Блок зовнішнього впливу.

5. Оцінювання блоків А, Б здійснюється за результатами показників трьох місяців, які передують даті розрахунку. Оцінювання відбувається шляхом порівняння середньоарифметичної величини показника g-го банку із середньосистемним показником аналогічного періоду в цілому за учасниками Фонду. Обрахунки здійснюються за банками, які не віднесені Національним банком України до категорії неплатоспроможних. У разі відсутності оборотно-сальдового балансу g-го банку для оцінювання блоків А, Б береться існуюче значення попереднього розрахунку блоків А, Б.

Підрахунок системного показника здійснюється за такою формулою:

+----+----+---+-----------------------------------------------------------------------------------+
| де | Pa | - |            середньосистемне значення за місяць;            |
+----+----+---+-----------------------------------------------------------------------------------+
|  | a | - |           місяць, що набуває значення від 1 до 3;           |
+----+----+---+-----------------------------------------------------------------------------------+
|  | n | - |                 кількість банків;                 |
+----+----+---+-----------------------------------------------------------------------------------+
|  | Sg | - | сума за балансовим чи позабалансовим рахунком або сума групи рахунків g-го банку. |
+----+----+---+-----------------------------------------------------------------------------------+

Розрахунок середньосистемного показника здійснюється за такою формулою:

+----+-----------------+---+-------------------------------------------------------+
| де |    Pс    | - |     середньосистемне значення показника;     |
+----+-----------------+---+-------------------------------------------------------+
|  | Pa1 + Pa2 + Pa3 | - | системне значення показника у розрахунковому періоді. |
+----+-----------------+---+-------------------------------------------------------+

Залежно від отриманої середньоарифметичної величини показника кожному банку присвоюється оцінка за п'ятибальною шкалою з присвоєнням балів. Бали від 1 до 5 присвоюються від кращого до гіршого результату відповідно.

6. Шкала оцінювання визначається таким чином: залежно від отриманого середньосистемного показника визначається діапазон у межах 10 % (+/-), але не менше 20 банків з присвоєнням бала "3". При цьому, якщо у 10 %-ний діапазон потрапляє менша кількість банків, діапазон підлягає рівномірному розширенню в обидві сторони з округленням у більший бік. Решта даних, які залишаються поза визначеним діапазоном, підлягає поділу з присвоєнням балів 1, 2 в один бік та 4, 5 - в інший.

Формула розширення діапазону є такою:

+----+------+---+--------------------------------------+
| де | Бмін | - |   мінімальна кількість банків;   |
+----+------+---+--------------------------------------+
|  | Бф | - | фактична кількість банків діапазону. |
+----+------+---+--------------------------------------+

Формула поділу банків для присвоєння балів 1, 2, 4, 5 є такою:

+----+--------+---+-----------------------------------------------------------------------------+
| де | Бф1245 | - | кількість банків, які підлягають поділу для присвоєння балів 1, 2 або 4, 5. |
+----+--------+---+-----------------------------------------------------------------------------+

Якщо отримане значення формули поділу банків не є цілим числом, відбувається округлення числа в більший бік у діапазоні балів 2 або 4.

7. Оцінювання відбувається за трьома блоками (А, Б, В). Ці блоки містять набір показників, сумарне значення яких визначає ступінь ймовірності g-го банку в кожному блоці.

Максимальна загальна кількість балів g-го банку за блоками становить 100 одиниць, що відповідає 100 % ймовірності настання фінансових ризиків для Фонду.

Ступінь ймовірності за блоками є таким:

+---------+----------------------------+---------------------+
| № блоку |      Назва      | Ступінь ймовірності |
+---------+----------------------------+---------------------+
|  А  | Фінансово-економічний блок |     50 %    |
+---------+----------------------------+---------------------+
|  Б  |   Блок ліквідності   |     30 %    |
+---------+----------------------------+---------------------+
|  В  | Блок зовнішнього впливу  |     20 %    |
+---------+----------------------------+---------------------+

Фінансово-економічний блок (А) налічує 10 показників. Максимальна кількість набраних балів за цим блоком становить 50 одиниць (балів), що відповідає 50 % ймовірності.

Блок ліквідності (Б) налічує 7 показників. Максимальна кількість набраних балів за блоком ліквідності становить 30 одиниць (балів), що відповідає 30 % ймовірності.

Блок зовнішнього впливу (В) налічує 12 показників з присвоєнням балів. Загальна кількість балів g-го банку за блоком В підраховується шляхом сумування набраних балів банком у цьому блоці, але до обрахунків береться загальна кількість балів не більше 20 одиниць (балів), що відповідає 20 % ймовірності.

До обрахунків прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВg) беруться банки, ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) яких з урахуванням коригуючого коефіцієнта за блоками А, Б, В становить 60 % і більше.

8. Група показників фінансово-економічного блоку включає такий перелік показників:

Пк - покриття власними коштами ризикової заборгованості;

Г1 - здатність генерувати доходи;

Г2 - здатність генерувати доходи;

ДР - достатність сформованих резервів за кредитами;

З - розрахунок обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна;

УР - раціональне управління ресурсами;

ПВк - прибутковість капіталу банку;

ЧПКД - чистий процентний та комісійний доходи до чистих активів;

ЧС - чистий спред;

ІР - інвестиційний ризик.

В обрахунку показників використовуються сальдо балансових/позабалансових рахунків.

Складові з показників блоків А та Б передбачають приведення певних сум до річних значень або підрахунок складових показника через середньохронологічну величину.

Показник покриття власними коштами ризикової заборгованості характеризує ступінь покриття потенційних збитків за рахунок власних коштів. Показник розраховується як співвідношення відкоригованих власних коштів банку до ризикової заборгованості за кредитним портфелем та інвестиційного ризику за такою формулою:

+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | Пк | - |                                                           показник покриття власними коштами ризикової заборгованості;                                                           |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Вк | - |            капітал банку, що складається з таких елементів: статутний капітал банку, внески за незареєстрованим статутним капіталом, емісійні різниці, загальні резерви та фонди банку, результати минулих років, результати звітного року, результати переоцінки;             |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Рп | - |                                                    результати переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів;                                                    |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прнд | - |                                                                     прострочені доходи;                                                                      |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Сб | - |                                                                     субординований борг;                                                                     |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Рбк | - |                                                       сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам;                                                       |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прк | - |                                                              прострочена заборгованість за наданими кредитами;                                                              |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | АЦП | - | цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю, за мінусом сформованих резервів, цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи за мінусом сформованих резервів, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |   Г1, Г2  | - |                          показники здатності генерувати доходи;                          |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    П    | - |                             результат поточного року;                             |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ІОв   | - |                             інші операційні витрати;                             |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Прндг   | - |                           прострочені доходи на звітну дату;                           |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Прнд1   | - |                           прострочені доходи на 01 січня;                            |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Ндг   | - |                           нараховані доходи на звітну дату;                           |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Нд1   | - |                            нараховані доходи на 01 січня;                            |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Р    | - |                             відрахування в резерви;                              |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ПІФ   | - |             пасивне сальдо результату від торговельних операцій з похідними фінансовими інструментами;             |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | [ΣАІг - ΣАІ1] | - | активне сальдо переоцінки акцій та інших фінансових інвестицій і боргових цінних паперів за період між звітною датою і станом на 01 січня; |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Ач   | - |                 обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.                 |
+----+---------------+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

До річного значення приводяться такі складові показники: П, ІОв, різниця сум Прндг і Прнд1, різниця сум Ндг і Нд1.

Якщо при проведенні розрахунків середньосистемне значення Pс показників Г1 та/або Г2 приймає від’ємне значення, то шкала оцінювання визначається таким чином: починаючи з нульового значення показників в сторону збільшення визначається 20 банків, яким присвоюється бал "3". Решта даних, які залишились поза діапазоном, визначається згідно з пунктом 6 цього додатка.

У разі недостатності 20 банків з позитивними значеннями показників Г1 та/або Г2 діапазон банків з балом "3" розширюється за рахунок решти банків з від’ємними значеннями показників та загалом становить не більше 20 банків. Відповідно банки з балами "1" та "2" відсутні, а решта даних, які залишились поза діапазоном, визначається згідно з пунктом 6 цього додатка.

Показник достатності сформованих резервів за кредитами показує співвідношення суми фактично сформованих резервів за кредитним портфелем та розрахункової суми проблемної заборгованості і розраховується за такою формулою:

+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
| де | ДР | - |      показник достатності сформованих резервів за кредитами;      |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
|  | Рбк | - | сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам; |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
|  | Крз | - |            загальна сума наданих кредитів;            |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прк | - |        прострочена заборгованість за наданими кредитами;        |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прнд | - |               прострочені доходи;               |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+
|  | 0,02 | - |         коефіцієнт зважування, що є сталою величиною.         |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------------------+

Показник розрахунку співвідношення обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна як забезпечення виконання зобов'язань боржника та обсягу наданих кредитів розраховується за такою формулою:

+----+---------+---+--------------------------------------------------------------------------+
| де |  З  | - | показник розрахунку обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна; |
+----+---------+---+--------------------------------------------------------------------------+
|  |  ЗН  | - |              отримана застава;               |
+----+---------+---+--------------------------------------------------------------------------+
|  |  Крк  | - |            кредити, надані клієнтам;             |
+----+---------+---+--------------------------------------------------------------------------+
|  | 1000, 1 | - |               сталі величини.               |
+----+---------+---+--------------------------------------------------------------------------+

Показник раціонального управління ресурсами визначає міру співвідношення розміщених коштів на кореспондентських рахунках в інших банках та наявних обсягів коштів суб'єктів господарювання і розраховується за такою формулою:

+----+------+---+--------------------------------------------------------------+
| де | УР | - |     показник раціонального управління ресурсами;     |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------+
|  | Крн | - |    кореспондентські рахунки банку в інших банках;    |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------+
|  | Крл | - |    кореспондентські рахунки інших банків у банку;    |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------+
|  | Сгдп | - | кошти суб'єктів господарювання на поточних рахунках в банку. |
+----+------+---+--------------------------------------------------------------+

Показник прибутковості капіталу банку характеризує ефективність використання капіталу. За його допомогою оцінюється рівень поточного фінансового результату до капіталу банку. Показник розраховується за такою формулою:

+----+-----+---+----------------------------------------+
| де | ПВк | - | показник прибутковості капіталу банку; |
+----+-----+---+----------------------------------------+
|  | П | - |    результат поточного року;    |
+----+-----+---+----------------------------------------+
|  | Вк | - |       капітал банку.       |
+----+-----+---+----------------------------------------+

При цьому результат поточного року приводиться до річного значення, а сума капіталу банку розраховується за середньохронологічним підрахунком від початку року.

Якщо при проведенні розрахунків середньосистемне значення Pс показника ПВк приймає від’ємне значення, то шкала оцінювання визначається таким чином: починаючи з нульового значення показника в сторону збільшення визначається 20 банків, яким присвоюється бал «3». Решта даних, які залишились поза діапазоном, визначається згідно з пунктом 6 цього додатка.

У разі недостатності 20 банків з позитивними значеннями показника ПВк діапазон банків із балом «3» розширюється за рахунок решти банків з від’ємними значеннями показника та загалом становить не більше 20 банків. Відповідно банки з балами «1» та «2» відсутні, а решта даних, які залишились поза діапазоном, визначається згідно з пунктом 6 цього додатка.

Показник співвідношення чистого процентного і комісійного доходу та чистих активів дає змогу оцінити ефективність діяльності банку і розраховується за такою формулою:

+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ЧПКД | - |      показник співвідношення чистого процентного і комісійного доходу та чистих активів;       |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ЧПД | - | чистий процентний дохід банку. Вираховується як різниця між процентними доходами та процентними витратами; |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прндг | - |                   прострочені доходи на звітну дату;                   |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Прнд1 | - |                   прострочені доходи на 01 січня;                    |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Ндг | - |                   нараховані доходи на звітну дату;                   |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Нд1 | - |                    нараховані доходи на 01 січня;                    |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ЧКД | - | чистий комісійний дохід банку. Вираховується як різниця між комісійними доходами та комісійними витратами; |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  Ач | - |         обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.         |
+----+-------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Чисельник цієї формули приводиться до річного значення.

Чистий спред визначається як реальна здатність банку до управління процентними ставками за своїми інструментами та розраховується за такою формулою:

+----+----+---+----------------------------+
| де | ЧС | - |    чистий спред;    |
+----+----+---+----------------------------+
|  | ПД | - |   процентний дохід;   |
+----+----+---+----------------------------+
|  | Ап | - |  підпроцентні активи;  |
+----+----+---+----------------------------+
|  | Пв | - |   процентні витрати;   |
+----+----+---+----------------------------+
|  | Зп | - | підпроцентні зобов'язання. |
+----+----+---+----------------------------+

Обсяг процентних доходів та процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних активів та підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

Показник інвестиційного ризику визначає частку найбільш ризикових цінних паперів в доходних активах банку та розраховується за такою формулою:

+----+-----+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | ІР | - |                                                                     інвестиційний ризик;                                                                     |
+----+-----+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | АЦП | - | цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю, за мінусом сформованих резервів, цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи за мінусом сформованих резервів, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії; |
+----+-----+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | А31 | - |                                                                      доходні активи.                                                                       |
+----+-----+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

9. Група показників блоку ліквідності представлена 7 показниками, сукупність яких дає змогу оцінити ступінь ризику банку щодо втрати ліквідності та, як наслідок, неспроможності виконувати зобов'язання перед кредиторами.

Опис показників блоку ліквідності:

% ставка - процентна ставка за залученими коштами в національній валюті;

Звз - загальна вартість зобов'язань;

Z - темпи приросту зобов'язань;

Zm - збалансованість грошових потоків;

Дк - достатність обсягу коштів;

Ф631_AЗ - показник незбалансованості за строками погашення активів і зобов’язань;

К - наявність документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

Для розрахунку процентної ставки за залученими коштами в національній валюті (% ставка) використовуються дані про процентні ставки з форми № 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, у частині фізичних осіб - резидентів.

Показник загальної вартості зобов'язань розраховується за такою формулою:

+----+-----+---+------------------------------------------+
| де | Звз | - | показник загальної вартості зобов'язань; |
+----+-----+---+------------------------------------------+
|  | Пв | - |      процентні витрати;      |
+----+-----+---+------------------------------------------+
|  | Зп | - |    підпроцентні зобов'язання.    |
+----+-----+---+------------------------------------------+

Обсяг процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

Темпи приросту зобов'язань за минулий місяць розраховуються за такою формулою:

+----+-------+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |  Z  | - |                             темпи приросту зобов'язань;                             |
+----+-------+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | TSг | - |    різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на кінець розрахункового місяця;    |
+----+-------+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | TSг-1 | - | різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на початок періоду, що передує розрахунковому. |
+----+-------+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Значення TSг розраховується за такою формулою:

+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | TSг | - | різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на кінець розрахункового місяця; |
+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | г | - |                          місяць (г = 1, 2, 3 ... 12);                         |
+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Зс | - |                           сукупні зобов'язання;                           |
+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | Зiн | - |                            інші зобов'язання;                            |
+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Зкр | - |                          кредиторська заборгованість.                         |
+----+-----+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

До розрахунку збалансованості грошових потоків беруться високоліквідні активи та частина інших активів, які банк може швидко перетворити на ліквідні кошти, із співвідношенням до поточних зобов'язань банку та частини інших зобов'язань, яка може бути виставлена клієнтами до вимоги термінового повернення. Показник збалансованості грошових потоків розраховується за такою формулою:

+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |    Zm    | - |                показник збалансованості потоків;                |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   A12    | - | група рахунків готівкових коштів, банківських металів та коштів в Національному банку України; |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Крн    | - |              кореспондентські рахунки в інших банках;              |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    A8    | - |                   кошти в інших банках;                   |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    A3    | - |                   державні цінні папери;                   |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   P10    | - |                    строкові кредити;                    |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Z7    | - |     кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ на вимогу;     |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Z8    | - |     строкові кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ;     |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Z10    | - |                 кошти на вимогу фізичних осіб;                 |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Z11    | - |                 строкові кошти фізичних осіб;                 |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    Z2    | - |    кошти бюджету та кореспондентський рахунок Національного банку України в банку;     |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Z20    | - |                   кошти інших банків;                    |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Крл    | - |               кореспондентські рахунки інших банків;               |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | 0,05, 0,2, 0,7 | - |            коефіцієнти зважування, що є сталими величинами.            |
+----+----------------+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+

Показник достатності обсягу коштів розраховується за такою формулою:

+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де | Дк | - |               показник достатності обсягу коштів;                |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | A12 | - | група рахунків готівкових коштів, банківських металів та коштів в Національному банку України; |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Z7 | - |     кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ на вимогу;     |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Z10 | - |                 кошти на вимогу фізичних осіб.                 |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------+

Показник незбалансованості за строками погашення активів і зобов’язань визначається як співвідношення незбалансованості активів і зобов’язань до одного місяця до загальних активів. Від’ємне значення цього показника свідчить про ризик незбалансованості ліквідності в короткостроковому періоді, що може загрожувати інтересам вкладників та кредиторів банку. Показник незбалансованості за строками погашення активів і зобов’язань розраховується за такою формулою:

+----+--------------+---+----------------------------------------------------------------------------------+
| де |  Ф631_AЗ  | - |   показник незбалансованості за строками погашення активів і зобов’язань;   |
+----+--------------+---+----------------------------------------------------------------------------------+
|  | НВДдо 31 дня | - | показник невідповідності активів та зобов’язань за строками погашення до 31 дня; |
+----+--------------+---+----------------------------------------------------------------------------------+
|  |   Ак   | - |                 загальні активи.                 |
+----+--------------+---+----------------------------------------------------------------------------------+

Дані для цього показника визначаються відповідно до форми № 631.

Показник наявності документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку (К), враховується, якщо за останній звітний місяць підрахунку у банку наявні документи клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

При підрахунку використовується сума за позабалансовими рахунками 9804, 9806.

Наявність сум за зазначеними позабалансовими рахунками на останню звітну дату підвищує ризик порушення ліквідності до максимального рівня, тобто за блоком Б банк отримує 30 одиниць (балів), що відповідає 30 % ймовірності.

10. Блок зовнішнього впливу направлений на врахування при оцінці негативних факторів, що можуть вплинути на можливість віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Вибірка даних здійснюється за останнім звітним місяцем з урахуванням відомих змін поточного місяця.

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                      Застосовано заходи/встановлено особливий режим нагляду/виявлено порушення                                                      |  Бали  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                         Обмеження операції з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб                                                        |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                      Зупинення/припинення операцій з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб                                                      |  10  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                Наявність інформації від Національного банку України про порушення економічних нормативів капіталу                                                |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| Наявність письмової угоди між Національним банком України та банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо |  15  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                              Віднесення банку до категорії проблемного                                                              |  20  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                             Інші заходи впливу Національного банку України                                                             |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                       Інформація про введення Національним банком України до банку куратора                                                       |  15  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                     Інформація щодо виявлених порушень нормативно-правових актів Фонду та Національного банку України за результатами інспекційних перевірок Фондом                                     |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                            Інформація за останньою аудиторською перевіркою містить модифіковану думку - умовно-позитивну або негативну думку                                            |  2   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|       Наявність більше 10 звернень вкладників за минулий та поточний місяці щодо порушення банком умов договору, затримок у поверненні вкладникам коштів, у тому числі отримання зазначеної інформації із сайтів в мережі Інтернет та телефонних звернень вкладників до Фонду       |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                     Наявність інформації від Національного банку України щодо порушень нормативів обов'язкового резервування для формування обов'язкових резервів                                     |  10  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                        Наявність інформації щодо порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо розкриття структури власності                                        |  5   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                                Значний приріст суми можливого відшкодування при зменшенні загальної суми вкладів - показник РГСВ                                                | 5 або 10 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+

Показник значного приросту суми можливого відшкодування при зменшенні загальної суми вкладів РГСВ визначається таким чином:

порівнюються середні за останні три періоди, що передують даті розрахунку, темпи приросту суми гарантованих Фондом коштів (суми можливого відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - ГФК) із темпами приросту загальної суми вкладів (СВ) відповідно до форми № 1Ф;

визначається перелік банків, у яких в середньому за останні три періоди сума можливого відшкодування зростає, а сума вкладів зменшується. В таких банках розраховується різниця темпів приросту суми можливого відшкодування та темпів зменшення суми вкладів. Після цього застосовується така градація за відхиленнями:

більше або рівне 10,00 - 10 балів;

від 5,00 до 9,99 - 5 балів.