04.02.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      29.01.2016  № 45      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У назві та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95 "Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), слово "кредитування" замінити словами "підтримку ліквідності".

2. Затвердити Зміни до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.01.2016 № 45 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У назві слово "кредитування" замінити словами "підтримку ліквідності".

2. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова "Національним банком України (далі -Національний банк) кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі -Фонд)" замінити словами "кредитів і викупу державних облігацій України у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) Національним банком України (далі - Національний банк)";

2) пункт 1.3 доповнити словами "та/або викупу державних облігацій України";

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Розмір кредиту та/або обсяг викупу державних облігацій України не може перевищувати прогнозних потреб Фонду на виплати, передбачені пунктом 1.1 цього Положення, з урахуванням майбутніх надходжень до Фонду та наявних грошових коштів на рахунках Фонду";

4) у пункті 1.6:

в абзаці першому слово "забезпечення" замінити словом "заставу";

абзац другий пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж через два дні після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями. Розмір кредиту не перевищує обсягу державних облігацій України з урахуванням процентів за три місяці користування кредитом. Обсяг державних облігацій України розраховується, виходячи з їх справедливої вартості, порядок визначення якої встановлюється Національним банком";

в абзаці третьому слова "майнових прав" замінити словами "майновими правами", слово "забезпечення" замінити словом "застави";

в абзаці четвертому слово "кредиту" замінити словами "виконання зобов'язань за кредитом";

5) главу після пункту 1.7 доповнити новим пунктом 1.8 такого змісту:

"1.8. Національний банк здійснює викуп державних облігацій України у Фонду за ціною, яка не перевищує їх справедливої вартості".

У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11;

6) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Рішення про надання чи відмову в наданні Національним банком кредиту та/або про викуп чи відмову у викупі державних облігацій України у Фонду приймає Правління Національного банку.

У разі ухвалення рішення про надання Національним банком кредиту Фонду у відповідній постанові Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, інформація про заставу тощо.

У разі ухвалення рішення про викуп Національним банком державних облігацій України у Фонду у відповідній постанові Правління Національного банку зазначається загальна кількість державних облігацій України, їх кількість за міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера, період, протягом якого Фонд планує здійснювати операції з продажу державних облігацій України тощо";

7) перше речення пункту 1.11 доповнити словами "та/або з клопотанням про викуп державних облігацій України".

3. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

у підпункті "б" слово "забезпечення" замінити словами "переліку та розміру застави";

пункт після підпункту "б" доповнити новими підпунктами такого змісту:

"в) виписку про стан рахунку в цінних паперах Фонду;

г) витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність обтяжень;

д) інформацію щодо розміру надходжень на поточний рахунок до Фонду в Національному банку України, отриманих у кварталі, що передує даті звернення Фонду за кредитом".

У зв'язку з цим підпункти "в","г" уважати відповідно підпунктами "е", "є";

у підпункті "є" слова "запропоноване забезпечення" замінити словами "предмет застави";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"ж) обґрунтування достатності запропонованої застави у вигляді майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду для забезпечення виконання Фондом зобов'язань за кредитами, наданими Національним банком";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 2.6 слова "операційне управління Національного банку України (далі - Операційне управління)" замінити словами "Національний банк";

3) у пункті 2.7:

слова "відповідним структурним підрозділом Національного банку" замінити словами "Національним банком";

слова "державних цінних паперів" виключити;

4) у пункті 2.9 слова "відповідним структурним підрозділом Національного банку" виключити.

4. Положення після глави 2 доповнити новою главою 3 такого змісту:

"3. Порядок викупу державних облігацій України

3.1. Для розгляду Національним банком питання щодо викупу державних облігацій України Фонд має подати такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність продажу державних облігацій України Національному банку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

б) клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України, засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, із зазначенням загальної кількості та номінальної вартості державних облігацій України, у тому числі їх кількості за міжнародними ідентифікаційними кодами цінних паперів, періоду, протягом якого Фонд планує здійснювати ці операції;

в) обґрунтування необхідності продажу державних облігацій України Національному банку, у тому числі прогнозні графіки надходжень і витрат Фонду, які давали б змогу оцінити відповідність клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України вимогам Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

г) інформацію про місце проведення операції;

д) виписку про стан рахунку в цінних паперах Фонду;

е) прогнозні графіки надходжень і витрат Фонду, які давали б змогу оцінити відповідність клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України вимогам Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3.2. У разі необхідності продажу частини державних облігацій України в межах загального обсягу в день проведення операції Фонд надає клопотання Національному банку, засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, із зазначенням кількості, номінальної вартості та міжнародних ідентифікаційних кодів державних облігацій України, що пропонуються для продажу.

Обсяги викупу в день звернення Фонду визначаються, виходячи з можливостей проведення таких операцій та беручи до уваги уточнені прогнозні графіки надходжень і витрат Фонду, що надаються Національному банку.

3.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про викуп державних облігацій України і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п'яти робочих днів.

3.4. Національний банк доводить рішення про задоволення клопотання про викуп Національним банком державних облігацій України чи відмову в задоволенні цього клопотання до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про задоволення клопотання Національний банк повідомляє Фонд про можливість укладення договору про купівлю/продаж державних облігацій України на торговельному майданчику фондової біржі/позабіржовому фондовому ринку.

3.5. Національний банк укладає з Фондом договір про купівлю/продаж державних облігацій України відповідно до встановленого порядку та з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи щодо викупу цінних паперів.

3.6. Національний банк здійснює розрахунки за результатами операцій з купівлі/продажу державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності, на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром з обслуговування договорів банківської системи.

3.7. Договір про купівлю/продаж державних облігацій України є виконаним за умови проведення грошових розрахунків та передачі державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності".

У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 4, пункти 3.1 - 3.5 уважати відповідно пунктами 4.1 - 4.5.

5. У главі 4:

1) у пунктах 4.1 і 4.3 слова "Операційне управління" замінити словами "Національний банк";

2) в абзаці третьому пункту 4.4:

слова "під забезпечення" замінити словами "у заставу";

слова "до строку погашення" замінити словами "(із заокругленням до більшого цілого)".

+------------------------+------------------+
| Директор Департаменту
відкритих ринків | С.В. Пономаренко |
+------------------------+------------------+
+------------+---+
| ПОГОДЖЕНО: |  |
+------------+---+
+-----------------------------+------------+
| Заступник Голови
Національного банку України | О.Є. Чурій |
+-----------------------------+------------+