04.02.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    31.12.2015  № 1308   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2016 р.
за № 149/28279 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України від 09 квітня 2015 року № 328-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації складають звітність з урахуванням цих Змін.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2015 № 1308 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2016 р.
за № 149/28279 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. У главі 2:

1) абзац перший підпункту «а» підпункту 2.6.2 пункту 2.6 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 5 - 7, 9 - 12), визначеними абзацами другим - п’ятим, сьомим - десятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 5 - 7) не складають та до органів Казначейства не подають.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) підпункт «а» підпункту 2.11.2 пункту 2.11 викласти в такій редакції:

«а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 7, 9 - 11), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2.2 цієї глави.

Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 7) не складають та до органів Казначейства не подають.».

2. У главі 3:

1) у розділі ІІ «Оборотні активи» Активу пункту 3.1:

в абзаці десятому слова «за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів» виключити;

в абзаці двадцять першому слова «, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування» виключити;

2) абзац дванадцятий пункту 3.4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;

3) у підпункті 3.5.6 пункту 3.5:

абзац сьомий після слів «звітного року» доповнити словом  «, усього» та слова і цифри «та № 4-4д (додаток 8)» виключити;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«у графах «Залишок на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тридцять сьомим;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«у графі «Залишок на початок звітного року» форми № 4-4д (додаток 8) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци десятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять восьмим;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

«у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається загальна сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;»;

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім такого змісту:

«у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету, які перераховані з рахунків в установах банків у національній валюті;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять дев’ятим;

абзац двадцять четвертий після слів «період (рік)» доповнити словом  «, усього» та після слова «відображається» доповнити словом «загальна»;

після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

«у графі «Касові за звітний період (рік), у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форм № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) відображається сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі

кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків в установах банків у національній валюті;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - сороковим;

абзац двадцять восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять дев’ятим;

після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами тридцять другим та тридцять третім такого змісту:

«у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), усього» у формах № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) бюджетної звітності наводяться залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - сорок першим;

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

«у графі «Залишок на кінець звітного періоду (року)» у формі № 4-4д (додаток 8) бюджетної звітності залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;»;

4) у пункті 3.6:

в абзаці дев’ятому цифри «560» замінити цифрами «570»;

в абзаці десятому цифри «380» та «560» замінити відповідно цифрами «390» та «570»;

5) абзаци восьмий, дев’ятий пункту 3.7 замінити новим абзацом восьмим такого змісту:

«Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци десятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - вісімнадцятим;

6) у пункті 3.9:

в абзаці п’ятдесят шостому цифри «340» замінити цифрами «350»;

в абзаці п’ятдесят сьомому цифри «530» замінити цифрами «540».

3. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац другий після слів «у тому числі простроченої,» доповнити словами «за розрахунками з бюджетом,»;

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

«розшифровка рядків 305 «Інші витрати» та 465 «Інші доходи» Балансу (форма № 1) (додаток 1) в частині відображення суми курсової різниці;

інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

2) абзац двадцять дев’ятий пункту 4.3 доповнити словами «та на дату балансу введені в експлуатацію».

4. Додатки 4-10, 13, 21 та 36 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державного бюджету | В.П. Лозицький |
+-----------------------+----------------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 4
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 5
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 6
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 7
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 8
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 9
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 10
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 13
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.3) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про виконання бюджету (кошторису) Фонду

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 21
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.4) |
+---+----------------------------------+

ДОВІДКА про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 36
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.5) |
+---+----------------------------------+

ЗВІРКА показників форм фінансової та бюджетної звітності