26.02.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 11 лютого 2016 р. № 97 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження Порядку обрання членів наглядових рад державних банків

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обрання членів наглядових рад державних банків, що додається.

2. Установити, що до оголошення першого конкурсного відбору та на період проведення конкурсного відбору обов’язки членів наглядової ради продовжують виконувати члени наглядової ради, які були призначені згідно з діючим на момент їх обрання законодавством.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 97 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК обрання членів наглядових рад державних банків

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру обрання членів наглядових рад державних банків (далі - наглядові ради).

2. Наглядова рада складається із семи незалежних членів.

3. Члени наглядової ради обираються на конкурсній основі. Голова наглядової ради обирається її членами.

4. Члени наглядової ради повинні відповідати таким критеріям:

1) наявність знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов’язків члена наглядової ради, зокрема вищої освіти в галузі економіки, фінансів, права чи бізнес-адміністрування, п’ятирічного досвіду діяльності в банківській сфері або у сфері фінансів на керівних посадах;

2) добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

3) достатня фінансова платоспроможність - відсутність в Україні або в іншій країні будь-якої негативної ухвали або рішення суду щодо виплати боргу або іншого зобов’язання, що залишається чинним або не було виконане в установлений строк;

4) кожен член наглядової ради повинен мати можливість приділяти достатньо часу (не менш як 25 відсотків усього робочого часу) роботі у наглядовій раді і не може бути членом наглядової ради чи виконавчого органу більш як трьох інших компаній, організацій або установ.

5. Кожен член наглядової ради є незалежним, а саме відповідає таким критеріям:

1) незалежний у своїх рішеннях;

2) не займав посаду члена правління відповідного банку протягом останніх п’яти років;

3) не одержував та не одержує протягом останніх п’яти років винагороду від відповідного банку (крім винагороди члена наглядової ради);

4) не був співробітником відповідного банку протягом останніх трьох років;

5) не мав та не має протягом останніх п’яти років істотних ділових відносин (в тому числі щодо отримання фінансування) з відповідним банком та не був посадовою особою суб’єктів господарювання, що мали такі відносини;

6) не є членом правління іншої юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-хто із членів правління відповідного банку;

7) не був і не є протягом останніх п’яти років працівником теперішнього або колишнього аудитора відповідного банку;

8) не отримує додаткової винагороди, крім офіційної, від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради відповідного банку;

9) не є членом сім’ї або близькою особою члена правління відповідного банку;

10) не входить до складу наглядової ради системно-важливого банку (крім іншого банку, в якому державі належить не менш як 50 відсотків акцій);

11) не входить до іншого органу управління, комітету, не є радником системно важливого банку;

12) не є представником органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

6. Представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування можуть бути включені до складу наглядової ради лише за умови їх негайного звільнення з відповідної посади та/або з державної служби в разі обрання таких представників до складу наглядової ради. Кількість таких осіб не може становити більше трьох.

7. До оголошення першого конкурсного відбору та в подальшому в разі необхідності Мінфін укладає договір з міжнародною компанією з добору персоналу (далі - компанія з добору персоналу), що має не менш як десятирічний досвід надання послуг з добору керівного складу провідних світових банків.

8. Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради із числа кандидатур, відібраних компанією з добору персоналу, Мінфіном утворюється конкурсна комісія (далі - комісія).

9. До складу комісії входять по три особи від Президента України та Кабінету Міністрів України.

10. Комісія вважається повноважною в разі затвердження її складу в кількості, що становить не менш як чотири особи. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів її загальної кількості.

11. Членами комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості. Членами конкурсної комісії не можуть бути особи, які не відповідають критеріям незалежності, визначеним у пункті 5 цього Порядку.

12. Член комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена наглядової ради.

13. Комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.

14. Роботу комісії організаційно забезпечує Мінфін.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

15. Підставою для оголошення конкурсного відбору членів наглядової ради є рішення Кабінету Міністрів України із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається:

1) не пізніше ніж через 20 календарних днів після дострокового припинення повноважень попереднього складу наглядової ради (у разі призначення вперше незалежних членів наглядової ради - з дня опублікування цього Порядку) або окремого члена наглядової ради;

2) у разі закінчення строку повноважень члена (членів) наглядової ради, визначеного цим Порядком, - за три місяці до дати закінчення такого строку.

16. Мінфін не пізніше ніж протягом десяти календарних днів після прийняття рішення, зазначеного у пункті 8 цього Порядку, забезпечує розміщення компанією з добору персоналу оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду членів наглядової ради та оприлюднює результати конкурсного відбору.

17. В оголошенні зазначаються такі відомості:

1) найменування та місцезнаходження державного банку, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

2) строк і місце приймання заяв про участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;

3) перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

4) дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

5) вимоги до претендентів;

6) адреса електронної пошти та контактна інформація, на яку претендент надсилає заяву про участь у конкурсному відборі, та документи, зазначені в цьому Порядку;

7) інша інформація.

18. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 60 календарних днів. Датою початку відбору вважається дата оголошення конкурсного відбору.

19. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Проведення конкурсного відбору компанією з добору персоналу

20. Компанія з добору персоналу проводить конкурсний відбір членів наглядової ради на підставі критеріїв незалежності та професійної відповідності, визначених цим Порядком, зокрема:

1) приймає, реєструє документи, подані претендентами, та перевіряє їх на відповідність вимогам цього Порядку;

2) ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

3) забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду документів, поданих претендентами, визначає перелік кандидатів на посади членів наглядової ради (в кількості не меншій, ніж три особи на кожну посаду) і подає його на розгляд комісії.

Затвердження результатів конкурсного відбору

21. Комісія розглядає на своєму засіданні кандидатури, відібрані та подані відповідно до пункту 20 цього Порядку. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

22. Міністр фінансів на підставі рішення комісії вносить на погодження Кабінету Міністрів України кандидатури претендентів на посаду членів наглядової ради.

23. До подання на погодження Кабінету Міністрів України кандидатур претендентів на посаду членів наглядової ради додаються:

1) проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатур членів наглядової ради;

2) протокол засідання комісії;

3) біографічні довідки з кольоровими фотокартками;

4) згода на обробку персональних даних;

5) копії заяв кандидатів про прийняття на посаду.

24. Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення членів наглядової ради та уповноважує відповідну особу на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.