26.02.2016
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 11 лютого 2016 р. № 82 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 і від 18 січня 2012 р. № 21

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 “Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи “Урядовий контактний центр” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 65, ст. 2269; 2010 p., № 57, ст. 1953; 2013 p., № 66, ст. 2385; 2014 p., № 97, ст. 2802) і від 18 січня 2012 p. № 21 “Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 5, ст. 171) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 17     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 82 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 і від 18 січня 2012 р. № 21

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898:

1) у постанові:

назву та текст постанови після слів “органів виконавчої влади” доповнити словами “, Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

вступну частину після слів “веб-сайт Урядового контактного центру” та пункт 1 після слів “урядову “гарячу лінію” доповнити словами “, Єдиний веб-портал органів виконавчої влади”;

2) у Порядку взаємодії органів виконавчої влади та державної установи “Урядовий контактний центр” із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову “гарячу лінію” та Урядову телефонну довідку, затвердженому зазначеною постановою:

назву, пункти 1 і 2 Порядку викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр” із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову “гарячу лінію”, Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та Урядову телефонну довідку

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр” із забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування (далі - заявники), що надходять на урядову “гарячу лінію” за допомогою засобів телефонного зв’язку та через веб-сайт Урядового контактного центру, а також на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади (далі - Урядовий портал) та Урядову телефонну довідку з питань отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.

2. Державна установа “Урядовий контактний центр” (далі - Центр), органи виконавчої влади та Секретаріат Кабінету Міністрів України спрямовують свою діяльність на забезпечення відповідно до компетенції оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову “гарячу лінію” та Урядовий портал (далі - звернення), та вжиття заходів для вирішення порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.”;

пункти 3, 8-10 і 12 після слів “орган виконавчої влади” в усіх відмінках і формах числа доповнити словами “, Секретаріат Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. На звернення заводиться електронна реєстраційна картка звернення заявника, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові заявника (найменування підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця), номер контактного телефону, місце проживання заявника - фізичної особи (місцезнаходження заявника - юридичної особи), електронна адреса, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Кожному зверненню надається індивідуальний номер.”;

пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції надсилаються звернення, що адресовані Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України.”;

пункти 11 і 14 викласти в такій редакції:

“11. Про результати розгляду звернень органи виконавчої влади, Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомляють заявникам в установленому порядку.

Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше 30 днів від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення, та вносить відповідну інформацію до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.”;

“14. Центр аналізує результати розгляду звернень відповідними органами виконавчої влади та щокварталу подає Секретаріату Кабінету Міністрів України дані для інформування Кабінету Міністрів України.”;

друге речення пункту 16 після слів “органами виконавчої влади” доповнити словами “та Секретаріатом Кабінету Міністрів України”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 21:

1) у Положенні про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 після слів “мм. Києва і Севастополя” доповнити словами “(далі - контактні центри)”;

у підпункті 5 пункту 3 слова “програмно-апаратний комплекс - сукупність програмно-апаратних засобів” замінити словами “програмно-технічний комплекс - сукупність програмно-технічних засобів”;

підпункт 1 пункту 5 після слів “органам виконавчої влади” доповнити словами “, Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

підпункти 2, 8 і 9 пункту 6 викласти в такій редакції:

“2) забезпечує приймання звернень за єдиним телефонним номером та за допомогою Інтернету (через веб-сайт Урядового контактного центру та Єдиний веб-портал органів виконавчої влади), попереднє опрацювання, надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції.

Звернення, які адресовані Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та порушують питання, що належать до їх компетенції, після попереднього опрацювання надсилаються Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Стосовно звернень з питань, що не потребують додаткового опрацювання у відповідних органах виконавчої влади, Урядовий контактний центр надає необхідні роз’яснення та довідкову інформацію за допомогою телефонного зв’язку або в електронній формі (на звернення через Інтернет);”;

“8) забезпечує створення та розміщення на веб-сайті Урядового контактного центру бази інформаційно-довідкових матеріалів, що містить адреси, номери телефонів контактних центрів, телефонних “гарячих ліній” органів виконавчої влади та графіки їх роботи, інформацію про порядок надання адміністративних послуг та іншу інформацію;

9) забезпечує підготовку і ведення автоматизованої інформаційної бази звернень;”;

у пункті 7:

абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:

“7. Контактні центри:

1) забезпечують за допомогою програмно-технічного комплексу:

приймання звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку та Інтернету;

попереднє опрацювання звернень та надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;”;

підпункт 4 після слів “Урядовим контактним центром” доповнити словами “(за встановленою ним формою)”;

у підпункті 5 слова “інформаційно-пошукового довідника” виключити;

у пункті 8 слова “програмно-апаратного комплексу” замінити словами “програмно-технічного комплексу”;

у пункті 9:

в абзаці першому слова “Програмно-апаратний комплекс” замінити словами “Програмно-технічний комплекс”;

у підпункті 1 слова “запис на цифрових носіях” замінити словами “запис технічними засобами”;

2) у пункті 6 Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя, затвердженого зазначеною постановою:

абзаци перший - третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

“1) забезпечує за допомогою програмно-технічного комплексу Національної системи:

приймання звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку та Інтернету;

попереднє опрацювання звернень та надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;”;

підпункт 3 після слів “Урядовим контактним центром” доповнити словами “(за встановленою ним формою)”;

у підпункті 6 слова “інформаційно-пошукового довідника” виключити, а слово “його” замінити словом “її”.