27.02.2016
+---+------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01.02.2016 № 39 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2016 р.
за № 263/28393 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден

1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:

«Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден».

2. У розділі І:

1) у пункті 1.4:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) - свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом (НТЗ));».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять шостим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять п’ятим;

в абзаці дванадцятому слово «спеціальністю» замінити словом «професією»;

в абзаці чотирнадцятому слово «спеціальностями» замінити словом «професіями»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «спеціальністю (спеціалізацією)» замінити словом «професією»;

2) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, Положенні про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998 (далі - Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння), та інших актах законодавства з питань морського транспорту.»;

3) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Свідоцтво фахівця видається на підставі протоколу засідання ДКК у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК, в іншому випадку - на підставі свідоцтва про підготовку у схваленому НТЗ.».

3. У пункті 2.1 розділу II слова «і придатні до роботи на суднах за станом здоров’я» виключити.

4. У пункті 3.1 розділу ІІІ:

абзац другий викласти в такій редакції:

«мати схвалену морську професійно-технічну освіту за професією матроса і свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або робітничу кваліфікацію боцмана;»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«мати документально підтверджений стаж плавання на суднах за професією матроса першого класу не менше 2 років;»;

в абзаці п’ятому слова «пройти відповідну схвалену обов’язкову підготовку та» замінити словом «повинен»;

абзац шостий виключити.

5. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«мати чинні документальні докази проходження відповідної схваленої обов’язкової підготовки відповідно до розділу V цього Порядку;»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для боцмана, донкермана, матроса першого класу, моториста першого класу, електрика - підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого Кодексом ПДНВ, та/або національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.»;

2) у пункті 4.2:

абзаци сьомий, восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

в абзаці тринадцятому слова «при черговому підтвердженні кваліфікації в ДКК або» виключити;

3) абзац четвертий підпунктів 1, 3, 6, 8 пункту 4.5 виключити;

4) абзац перший пункту 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. Особи, які мають відповідне свідоцтво фахівця, мають право займати такі посади:»;

5) доповнити розділ новим пунктом 4.7 такого змісту:

«4.7. Свідоцтва фахівця матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу, електрика суднового, кухаря суднового та інших осіб суднової команди є безстроковими (видаються на необмежений строк).».

6. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

у підпункті 1 слова «є обов’язковою для усіх членів екіпажу судна» виключити;

у підпункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування рятувальними шлюпками і плотами, черговими шлюпками (за вимогами судновласника).»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Підготовка не є обов’язковою для осіб, які працюють виключно на суднах технічного, портового та службово-допоміжного флоту або на інших суднах, на яких не встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти. У разі відсутності такої підготовки до свідоцтва фахівця вноситься обмеження «Крім суден, на яких встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти.»;

абзац другий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені керувати роботою по боротьбі з пожежею (за вимогами судновласника);»;

2) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Особи суднової команди, яким потрібно пройти підготовку, зазначену в пункті 5.1 цього розділу, кожні 5 років проходять у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.»;

3) у пункті 5.4:

абзац п’ятий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається;»;

абзац п’ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.»;

4) у пункті 5.6:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, яке видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого схваленим НТЗ.»;

5) у пункті 5.7:

абзаци третій - п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

7. Пункт 6.1 розділу VІ викласти в такій редакції:

«6.1. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, осіб суднової команди використовуються загальні вимоги щодо обчислення стажу роботи на морських суднах, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння.».

8. Розділ VII виключити.

+------------------------+------------+
| Директор Департаменту
морського та річкового
транспорту | А. Затулко |
+------------------------+------------+