01.03.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    29.01.2016  № 23    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2016 р.
за № 245/28375 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення казначейського обслуговування бюджетних коштів у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
29.01.2016  № 23 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2016 р.
за № 245/28375 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У главі 1:

1) пункт 1.2 після слів "сільськими, селищними радами" доповнити словами ", радами об’єднаних територіальних громад", після слів "селищними, сільськими головами" доповнити словами ", головами об’єднаних територіальних громад";

2) третє речення абзацу третього пункту 1.3 після слів "сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова" доповнити словами ", голова об’єднаної територіальної громади".

2. У главі 2:

1) абзац третій пункту 2.1 після слів "стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів" доповнити словами ", бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

2) пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснюють перерахування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору відповідно до законодавства.".

3. У главі 3:

1) пункт 3.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору надходження бюджету розвитку переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних доручень, наданих відповідними місцевими фінансовими органами, на поточні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків державного сектору для здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів.";

2) доповнити главу новим пунктом 3.16 такого змісту:

"3.16. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору такі надходження переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками бюджетних коштів, на поточні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору.".

4. У главі 8:

1) у пункті 8.1:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання відповідного місцевого бюджету, що обслуговується в банку державного сектору, місцеві фінансові органи протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та електронних носіях до органів Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 20 до цього Порядку.";

2) пункт 8.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Відповідно до розподілу виділених бюджетних асигнувань, наданого головним розпорядником протягом операційного дня, орган Казначейства перераховує кошти в день їх надходження. Розподіл виділених бюджетних асигнувань, що надійшов після закінчення операційного дня, виконується органом Казначейства наступного робочого дня.

У разі обслуговування в установах банків державного сектору головні розпорядники протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та електронних носіях до органів Казначейства зведену за місяць інформацію про виділення коштів бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) за формою розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 21 до цього Порядку.";

3) доповнити главу новим пунктом 8.5 такого змісту:

"8.5. Розпорядники бюджетних коштів, які відповідно до законодавства відкрили у банках державного сектору поточні рахунки, для відображення в бухгалтерському обліку виконання відповідного бюджету операцій із надходження та використання зазначених коштів через поточні рахунки, відкриті у банках державного сектору, протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, надають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті (додаток 22) на паперових та електронних носіях.

У довідці про операції в національній валюті відображаються операції, проведені протягом звітного місяця на поточному рахунку розпорядника бюджетних коштів, відкритому у банку.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в національній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.".

5. Абзац перший пункту 12.3 глави 12 після слів "(за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів)" доповнити словами "або в установах банків у випадках, визначених законодавством".

6. Доповнити главу 14 новими пунктами такого змісту:

"14.6. На виконання нормативно-правових актів щодо перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету, розпорядчих документів головних розпорядників коштів державного бюджету за міжбюджетними трансфертами органи Казначейства перераховують кошти міжбюджетних трансфертів з рахунків місцевих бюджетів до державного бюджету на підставі платіжних документів, сформованих органами Казначейства, у порядку, зворотному їх отриманню.

14.7. У разі проведення видатків за одним кодом тимчасової класифікації видатків за рахунок коштів субвенцій та за рахунок коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на одному рахунку, розпорядники бюджетних коштів щомісяця до 03 числа місяця, що настає за звітним, надають до органів Казначейства інформацію про надходження та використання коштів за формою, наведеною в додатку 25 до цього Порядку.".

7. Пункт 18.4 глави 18 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Місцеві фінансові органи щомісяця готують інформацію про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору за формою, наведеною в додатку 34 до цього Порядку, та подають її до органів Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним.".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

8. Доповнити Порядок після додатка 19 новими додатками 20-22, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 20-29 вважати відповідно додатками 23-32. У тексті Порядку посилання на додатки 20-29 замінити відповідно посиланнями на додатки 23-32.

9. Доповнити Порядок після додатка 24 новим додатком 25, що додається.

У зв’язку з цим додатки 25-32 вважати відповідно додатками 26-33. У тексті Порядку посилання на додатки 25-32 замінити відповідно посиланнями на додатки 26-33.

10. Додаток 32 викласти в новій редакції, що додається.

11. Доповнити Порядок новим додатком 34, що додається.

+-----------------------+--------------+
| Директор Департаменту
місцевих бюджетів | Є.Ю. Кузькін |
+-----------------------+--------------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 20
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 8.1 глави 8) |
+---+----------------------------------+
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+
| ______________________________
(найменування органу
Державної казначейської служби України)
______________________________
(назва бюджету, код бюджету) | ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
(керівник місцевого фінансового органу)
_______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___"_____________20___ року |
+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, за_______________________________року (місяць, рік)

(грн)

+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+------+------+-----------+
| № з/п | Код головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) | Найменування головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) | Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) | Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) | Код класифікації фінансування бюджету за типом кредитора | КЕКВ | Сума | Примітка* |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+------+------+-----------+
|  1  |                       2                       |                         3                         |                4                 |               5                |              6               | 7  | 8  |   9   |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+------+------+-----------+

Відповідальна особа

_______________ (підпис)

________________________ (ініціали, прізвище)

__________ *Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 21
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 8.2 глави 8) |
+---+----------------------------------+

РОЗПОДІЛ КОШТІВ бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків,

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 8.5 глави 8) |
+---+----------------------------------+

ДОВІДКА про операції в національній валюті

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 25
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 14.7 глави 14) |
+---+----------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 32
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 18.1 глави 18) |
+---+----------------------------------+
+-------------------------------------------------------+---+
| ____________________________________________
(найменування органу
Державної казначейської служби України)
________________________________
(назва бюджету, код бюджету)
_________________________
(код бюджету)
_________________________
(назва бюджету) |  |
+-------------------------------------------------------+---+

ЗВІТ про виконання місцевих бюджетів за доходами за ______________ 20__ року (число, місяць)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

1

Усього

2

2

Усього

3

3

Усього

4

4

Усього

5

5

Усього

6

6

Усього

7

7

Усього

8

8

Усього

+------------------------------+-----------+--------------------------+
|     Начальник      | _________
(підпис) | ________________________
(ініціали, прізвище) |
+------------------------------+-----------+--------------------------+
|   Головний бухгалтер   | _________ | ________________________ |
|     (начальник     | (підпис) |  (ініціали, прізвище)  |
| планово-фінансового відділу) |      |             |
+------------------------------+-----------+--------------------------+

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами

Графа 1:

1 група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

2 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;

3 група символів - ознака надходжень, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету;

4 група символів - ознака надходжень, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

5 група символів - ознака надходжень, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;

6 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі та в іноземній валюті;

7 група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;

8 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету від повернення бюджетних позичок.

Графа 2:

1 - 8 групи символів - символи звітності.

Графа 3:

1 - 6 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11;

7 та 8 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних кредитів.

Графа 4:

1 - 8 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною з 8 груп символів.

Графа 5:

1 - 8 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною з 8 груп символів.

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 34
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 18.14глави 18) |
+---+----------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору