02.03.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      29.12.2015  № 1641     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 114/28244 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України

Згідно із Житловим кодексом Української РСР, пунктом 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою забезпечення дотримання принципів соціальної справедливості при розгляді житлових питань працівників, пенсіонерів апарату МВС України, членів їх сімей та приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту забезпечення та зв’язку МВС (Шалієвська Л.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 27 серпня 2014 року № 873 «Про затвердження положень про Центральну житлову комісію та комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2014 року за № 1117/25894 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Тахтая О.В.

+-----------------+-------------+
| Т.в.о. Міністра | С.А. Яровий |
+-----------------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
29.12.2015  № 1641 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2016 р.
за № 114/28244 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові основи діяльності Центральної житлової комісії МВС (далі – ЦЖК) щодо надання жилих приміщень працівникам, пенсіонерам апарату МВС, членам їх сімей (далі – працівники).

2. ЦЖК є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлових питань працівників.

3. ЦЖК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

4. Склад ЦЖК затверджується відповідним наказом МВС.

Головою ЦЖК (далі – Голова) є заступник Міністра – керівник апарату.

Секретарем ЦЖК є працівник Департаменту забезпечення та зв’язку МВС.

Перший заступник Голови, заступник Голови (далі – Заступники) та члени ЦЖК є працівниками із числа керівного складу структурних підрозділів апарату МВС.

До складу ЦЖК входять представники профспілкових та громадських організацій (за згодою).

5. ЦЖК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться не менше ніж два рази на рік.

6. Засідання ЦЖК є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу.

Рішення ЦЖК приймається більшістю голосів (кожен член ЦЖК має право одного голосу) і оформляється протоколом, який підписує Голова або Заступники.

7. Підготовку матеріалів на розгляд ЦЖК здійснює Департамент забезпечення та зв’язку МВС разом зі структурними підрозділами апарату МВС.

Питання виноситься на розгляд ЦЖК тільки після отримання позитивного або негативного висновку Департаменту юридичного забезпечення МВС щодо відповідності матеріалів чинному законодавству.

8. У своїй діяльності ЦЖК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства.

9. У разі незгоди з рішенням ЦЖК окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

10. Рішення (доручення) ЦЖК є обов’язковими для виконання структурними підрозділами апарату МВС, їх оскарження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

II. Основні завдання та функції Центральної житлової комісії МВС

1. Основними завданнями у ЦЖК є:

1) забезпечення ведення квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, в апараті МВС;

2) розгляд рапортів (заяв), контроль за повнотою та якістю формування квартирних справ працівників;

3) прийняття рішення про взяття на квартирний облік в апараті МВС, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку працівників відповідно до чинного законодавства;

4) прийняття рішення про надання жилих приміщень працівникам;

5) розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЦЖК;

6) здійснення контролю за веденням квартирного обліку працівників в апараті МВС, надходженням жилих приміщень, правильністю ведення їх обліку.

2. З метою виконання завдань ЦЖК:

1) забезпечує розгляд заяв (рапортів) працівників, звернень структурних підрозділів апарату МВС щодо взяття на квартирний облік працівників в апараті МВС, внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку, надання жилих приміщень, а також прийняття відповідних рішень за результатами їх розгляду;

2) розглядає питання про внесення працівників пільгових категорій до списків осіб, які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове або позачергове отримання житла, виключення осіб із зазначених списків, виключення осіб зі списків осіб, які перебувають на квартирному обліку в апараті МВС, переведення осіб з однієї черги в іншу;

3) здійснює додаткове опрацювання матеріалів щодо правомірності перебування працівників на квартирному обліку в апараті МВС та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому чинним законодавством;

4) приймає рішення щодо надання службових жилих приміщень працівникам відповідно до чинного законодавства;

5) розглядає документи та забезпечує розподіл жилих приміщень відповідно до вимог чинного законодавства;

6) вносить пропозиції до МВС щодо звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають житловий фонд, з питання передачі МВС жилої площі в установленому законодавством порядку;

7) на підставі матеріалів Департаменту юридичного забезпечення МВС опрацьовує питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення працівників, а також їх перебування на квартирному обліку в апараті МВС;

8) організовує ведення в апараті МВС квартирного обліку працівників, які потребують поліпшення житлових умов;

9) розглядає питання щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового.

IІІ. Голова Центральної житлової комісії МВС

1. Голова зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво діяльністю ЦЖК та вести її засідання;

2) визначати дату та затверджувати порядок денний проведення засідань ЦЖК;

3) попередньо розглядати матеріали, які будуть обговорюватися на засіданні ЦЖК;

4) затверджувати рішення ЦЖК;

5) покладати письмово виконання своїх функцій на Заступників з правом затвердження ними протоколів засідання (у разі відсутності Голови на засіданні);

6) щороку звітувати Міністрові внутрішніх справ України за результатами діяльності ЦЖК;

7) забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності ЦЖК.

2. Голова має право:

1) позачергово скликати засідання ЦЖК;

2) уносити пропозиції на засіданні ЦЖК для прийняття рішень з питань, які відповідно до цього Положення належать до компетенції ЦЖК;

3) вимагати від керівників структурних підрозділів апарату МВС виконання рішень ЦЖК;

4) звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання роз’яснень з питань застосування законодавства в роботі ЦЖК;

5) доручати членам ЦЖК підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд ЦЖК.

ІV. Заступники Голови Центральної житлової комісії МВС

1. Заступники виконують доручення Голови.

2. Перший заступник Голови в разі відсутності Голови виконує його обов’язки.

3. Заступник Голови в разі відсутності Голови та першого заступника Голови виконує обов’язки Голови.

4. На Заступників поширюються права та обов’язки членів ЦЖК.

V. Члени Центральної житлової комісії МВС

1. Член ЦЖК зобов’язаний бути присутнім на всіх засіданнях ЦЖК.

2. Член ЦЖК за дорученням Голови здійснює підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні ЦЖК.

3. Член ЦЖК має право висловлювати свої думки, пропозиції з питань, які опрацьовуються на засіданні та голосувати за відповідне рішення.

4. Член ЦЖК вносить пропозиції стосовно організації роботи ЦЖК, внесення до порядку денного окремих питань, що стосуються поліпшення житлових умов працівників, ведення квартирного обліку в апараті МВС, та інших питань, які належать до компетенції ЦЖК.

+---------------------------+-----------------+
| Директор
Департаменту забезпечення
та зв’язку МВС | Л.І. Шалієвська |
+---------------------------+-----------------+