03.03.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 24 лютого 2016 р. № 107 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 37     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 107 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах. Дія цього Порядку поширюється на власників об’єктів благоустрою усіх форм власності, які встановлюють громадські вбиральні на відповідних об’єктах благоустрою.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

громадська вбиральня - приміщення або окремі будівлі громадського призначення, обладнані санітарно-технічними приладами для задоволення природних потреб людини; до громадських вбиралень належать стаціонарні громадські вбиральні та мобільні туалетні кабіни для тимчасового користування;

економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, санітарних правил та норм;

мобільна туалетна кабіна для тимчасового користування - мобільний (пересувний) санітарно-технічний прилад (вбиральня, умивальник) із запасами питної води та герметичними ємностями для збирання фекалій, сечі, помиїв;

обсяг послуг з користування громадськими вбиральнями - кількість користувачів громадською вбиральнею за певний проміжок часу;

оператор - власник або балансоутримувач, який надає послуги з користування громадськими вбиральнями;

операційна діяльність - основна діяльність оператора, крім інвестиційної та фінансової;

планована виробнича собівартість послуг з користування громадськими вбиральнями - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат;

повна планована собівартість послуг з користування громадськими вбиральнями - економічно обґрунтовані плановані витрати оператора, включаючи плановані витрати з операційної діяльності, фінансові витрати лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з органами місцевого самоврядування, які пов’язані з наданням послуг з користування громадськими вбиральнями;

послуги з користування громадськими вбиральнями - послуги з утримання в належному стані громадських вбиралень з метою використання їх за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та облаштування громадських вбиралень відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

стаціонарна громадська вбиральня - туалетні кабінки, що розташовуються в спеціально обладнаному приміщенні (або окремій будівлі), приєднаному до мереж енергопостачання, опалювання, водопостачання та водовідведення;

тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями - розрахована на одного користувача вартість послуг з користування громадськими вбиральнями, яка визначається на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

3. Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями визначаються власником об’єкта благоустрою окремо для стаціонарних громадських вбиралень та мобільних туалетних кабін для тимчасового користування як відношення суми повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями, річного планованого прибутку і податків та зборів, які не включаються до планованої виробничої собівартості, до річного обсягу надання послуг з користування громадськими вбиральнями згідно з пунктом 15 цього Порядку.

4. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

Повна планована собівартість послуг

5. Визначення повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування громадських вбиралень з урахуванням планованих витрат з операційної діяльності та фінансових витрат.

Витрати, об’єктивне нормування (визначення) яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

6. До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

планована виробнича собівартість послуг з користування громадськими вбиральнями;

плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати з операційної діяльності, пов’язаної з наданням послуг з користування громадськими вбиральнями.

7. До повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями включаються витрати на:

амортизацію, визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України;

ремонт та інше поліпшення основних засобів у межах, встановлених зазначеним Кодексом.

8. До тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями включається планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження діяльності щодо надання послуг з користування громадськими вбиральнями, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

9. Групування витрат, пов’язаних з наданням послуг з користування громадськими вбиральнями, здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

10. Калькулювання повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями здійснюється у розрахунку на рік.

Планована виробнича собівартість послуг

11. До складу планованої виробничої собівартості за умови дотримання положень пунктів 5 та 10 цього Порядку включаються:

1) прямі матеріальні витрати:

витрати на придбання електричної енергії, вартість якої визначається на основі норм використання електроенергії та тарифів на електроенергію, встановлених відповідно до законодавства;

витрати на придбання холодної та гарячої води (плануються відповідно до державних і галузевих нормативів (норм), визначених в установленому порядку для технологічних потреб) і на водовідведення;

матеріали, комплектувальні вироби та інші матеріальні ресурси для забезпечення користування громадськими вбиральнями (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів, діючих цін (тарифів) на них і зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі надання послуг з користування громадськими вбиральнями);

2) прямі витрати на оплату праці:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням послуг з користування громадськими вбиральнями, що визначаються виходячи з чисельності виробничого персоналу за штатним розписом та установлених оператором тарифних ставок;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;

3) інші прямі витрати:

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України;

інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до витрат з надання послуг з користування громадськими вбиральнями;

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

витрати на управління виробництвом (оплата праці, розрахована згідно з вимогами цього пункту, та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень);

амортизація основних засобів, нематеріальних активів загальновиробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, оперативну оренду, страхування основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, які використовуються для надання послуг з користування громадськими вбиральнями;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, дезінфекцію, дератизацію громадських вбиралень, вивезення побутових відходів та інші витрати, пов’язані з експлуатацією громадських вбиралень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

витрати на пожежну охорону об’єктів виробничого призначення, які використовуються для надання послуг з користування громадськими вбиральнями;

оплата послуг інших спеціалізованих підприємств, виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

витрати на придбання спеціального одягу для виробничого персоналу громадських вбиралень;

витрати на придбання миючих та дезінфікуючих засобів, відповідного інвентарю з метою утримання у належному санітарному стані  громадських вбиралень відповідно до вимог санітарних правил і норм;

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються оператором.

Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Адміністративні та фінансові витрати

12. До складу адміністративних витрат за умови дотримання положень пунктів 5 та 10 цього Порядку включаються витрати, пов’язані з:

утриманням апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, що визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених оператором окладів (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на соціальні заходи, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією нематеріальних активів загальногосподарського використання, що визначаються відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання;

оплатою професійних послуг (юридичних, аудиторських), послуг зв’язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, що отримуються для забезпечення господарської діяльності;

сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються до планованої виробничої собівартості послуг.

До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати загальногосподарського призначення (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, судові витрати, передплата періодичних професійних видань) з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді (прогнозу індексу цін на промислову продукцію, індексу інфляції, зміни розміру мінімальної заробітної плати).

Адміністративні витрати включаються до повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями у розмірі, що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості таких послуг. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

13. До фінансових витрат за умови дотримання положень пунктів 5 та 10 цього Порядку включаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями, для провадження діяльності з надання послуг з користування громадськими вбиральнями.

Рентабельність

14. Рентабельність обчислюється як відношення планованого прибутку до повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями.

Рівень рентабельності не повинен перевищувати 12 відсотків повної планованої собівартості послуг з користування громадськими вбиральнями.

Тарифи, які встановлюються на рівні повної планованої собівартості послуг, фіксуються на один рік.

Розрахунок тарифів на послуги

15. Тариф на послуги з користування громадськими вбиральнями (Т) визначається за формулою:

де ППС - повна планована собівартість послуг з користування громадськими вбиральнями;

ППр - річний планований прибуток;

ПЗ - податки та збори, які не включаються до планованої виробничої собівартості;

Ор - річний обсяг надання послуг з користування громадськими вбиральнями;

ПДВ - податок на додану вартість.

16. Річний обсяг надання послуг з користування громадськими вбиральнями (Ор) визначається за формулою:

де МПС - максимальна пропускна спроможність одного приладу громадської вбиральні, яка дорівнює 27 відвідувачів за годину. Одним приладом вважається один унітаз або два пісуари;

К - кількість приладів у громадській вбиральні;

Д - кількість днів функціонування громадської вбиральні;

Г - кількість годин функціонування громадської вбиральні.

17. Повна планована собівартість послуг з користування громадськими вбиральнями визначається за формулою:

де ВОД - плановані витрати з операційної діяльності;

ФВ - фінансові витрати.

18. Плановані витрати з операційної діяльності визначаються за формулою:

де ПВС - планована виробнича собівартість;

АВ - адміністративні витрати.

19. Планована виробнича собівартість визначається за формулою:

де ПМВ - прямі матеріальні витрати;

ВОП - прямі витрати з оплати праці;

ІПВ - інші прямі витрати;

ЗВ - загальновиробничі витрати.

Коригування тарифів на послуги

20. У разі зміни протягом строку дії тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від оператора, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, вартості послуг інших спеціалізованих підприємств, необхідних для забезпечення утримання громадських вбиралень у належному технічному та санітарному стані, здійснюється коригування тарифів, сформованих відповідно до цього Порядку.

Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості механізму коригування тарифів.

Коригування тарифів здійснюється за формулою:

де Тк - скоригований тариф;

Т - тариф, що діє на момент коригування.

Коефіцієнт зміни витрат, пов’язаних з наданням послуг з користування громадськими вбиральнями (Кз.в.) визначається за формулою:

де ЗП - питома вага витрат на заробітну плату та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у діючому тарифі;

Зф - мінімальна заробітна плата, врахована під час коригування діючого тарифу;

Зб - мінімальна заробітна плата, врахована під час формування діючого тарифу;

Е - питома вага витрат на електроенергію у діючому тарифі;

ТЕф - тариф на електроенергію, врахований під час коригування діючого тарифу;

ТЕб - тариф на електроенергію, врахований під час формування діючого тарифу;

П - питома вага витрат на паливо у діючому тарифі;

ЦПф - ціна палива, врахована під час коригування діючого тарифу;

ЦПб - ціна палива, врахована під час формування діючого тарифу;

Пвп - питома вага витрат на послуги, що надаються оператору іншими спеціалізованими підприємствами у структурі діючого тарифу;

Ввпф - витрати на послуги інших спеціалізованих підприємств, враховані під час коригування діючого тарифу;

Ввпб - витрати на послуги інших спеціалізованих підприємств, враховані під час формування діючого тарифу.