03.03.2016
+---------------------------+
|              |
+---------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+---------------------------+
| від 27 січня 2016 р. № 96 |
|      Київ      |
+---------------------------+

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” і Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 96 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії та анулювання рішення про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту та рішення про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, яке працює під тиском (далі - відповідне рішення про призначення).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

3. Видача, переоформлення, видача дубліката відповідного рішення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії зазначеного рішення, його анулювання здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

4. Видача, переоформлення та видача дубліката відповідного рішення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії зазначеного рішення, його анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Документи, необхідні для видачі відповідного рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії відповідного рішення про призначення та анулювання такого рішення, орган з оцінки відповідності, у тому числі визнана незалежна організація, подає Мінекономрозвитку в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою.

Видача та відмова у видачі відповідного рішення про призначення

5. Орган з оцінки відповідності, у тому числі визнана незалежна організація, що претендує на призначення (далі - претендент на призначення), подає Мінекономрозвитку заяву про призначення за формами згідно з додатками 1 і 2.

До заяви про призначення додаються такі документи:

опис сфери призначення (додаток 3) згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність;

засвідчена претендентом на призначення копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;

нотаріально засвідчена копія статуту (положення) відповідної юридичної особи;

довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки (додаток 4) (для претендента на призначення визнаною незалежною організацією - довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років (додаток 5);

відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності (додаток 6);

довідка з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії (додаток 7) претендента на призначення для проведення випробувань продукції в межах сфери призначення, стосовно якої він заявляє про свою компетентність (не надається претендентом на призначення визнаною незалежною організацією);

нотаріально засвідчені копії угод, укладених претендентом на призначення з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах сфери призначення, які не проводяться власними лабораторіями претендента на призначення (не надається претендентом на призначення визнаною незалежною організацією);

нотаріально засвідчена копія договору про обов’язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до пункту 7 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається нотаріально засвідчена копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана претендентом на призначення довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ними діяльності як призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціям).

Претенденти на призначення подають копії документів, зазначених в абзацах третьому і восьмому цього пункту, на електронних носіях. Електронні копії повинні бути підготовлені у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а їх текст повинен бути ідентичним тексту документів, поданих у паперовій формі.

6. Претендентові на призначення може бути відмовлено у видачі відповідного рішення про призначення з підстав, передбачених частиною восьмою статті 35 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

7. Мінекономрозвитку проводить аналіз поданого претендентом на призначення пакета документів та перевіряє повноту відомостей.

У разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення (наявні усі необхідні документи, що відповідають вимогам щодо їх структури і змісту, встановленим цим Порядком), Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 10 днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, надсилає копію заяви про призначення та пакет документів, що додається до неї, відповідному центральному органу виконавчої влади, на який покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - відповідний центральний орган виконавчої влади), для проведення ним оцінювання претендента на призначення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій (далі - оцінювання претендента на призначення), крім випадку, коли відповідним центральним органом виконавчої влади є Мінекономрозвитку.

8. Відповідний центральний орган виконавчої влади протягом 50 днів з дня одержання ним копії заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, проводить оцінювання претендента на призначення.

Посадові особи відповідних центральних органів виконавчої влади, які проводять оцінювання претендентів на призначення, мають право:

безперешкодно відвідувати за умови пред’явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення оцінювання претендентів на призначення;

вимагати від претендентів на призначення надання документів і матеріалів, необхідних для проведення оцінювання (які підтверджують відповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, визначених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”), одержувати копії таких документів і матеріалів;

вимагати від посадових осіб претендентів на призначення надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час проведення оцінювання.

9. За результатами оцінювання претендента на призначення відповідний центральний орган виконавчої влади готує письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення із зазначенням підстав для такої відмови та її обґрунтування і надсилає їх Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 50 днів з дня одержання копії заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, крім випадку, коли відповідним центральним органом виконавчої влади є Мінекономрозвитку.

10. У разі коли за результатами аналізу поданого претендентом на призначення пакета документів та/або оцінювання претендента на призначення виявлено недостовірність відомостей та/або невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, Мінекономрозвитку не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання від претендента на призначення заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі відповідного рішення про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.

11. У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови у видачі відповідного рішення про призначення, видача такого рішення про призначення або надсилання письмового повідомлення про відмову у видачі рішення про призначення здійснюється в порядку та строки, встановлені у пунктах 5-13 цього Порядку.

Якщо підставою для відмови у видачі відповідного рішення про призначення було виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей, заява про призначення може бути повторно подана не раніше ніж через рік з дати письмового повідомлення про відмову у видачі відповідного рішення про призначення.

12. У разі коли за результатами аналізу поданого претендентом на призначення пакета документів та/або оцінювання претендента на призначення встановлено, що претендент на призначення відповідає вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій, Мінекономрозвитку видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації та оформляє відповідне рішення про призначення за формами згідно з додатками 8 і 9.

Відповідне рішення про призначення складається у двох примірниках, один з яких видається особисто уповноваженій особі призначеного органу чи визнаної незалежної організації або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, а інший зберігається в Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку видає призначеному органу чи визнаній незалежній організації примірник відповідного рішення про призначення не пізніше ніж через 90 днів з дня одержання від претендента на призначення заяви про призначення та пакета документів, що додається до неї, та вносить відповідну інформацію до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.

13. Відповідне рішення про призначення видається на необмежений строк.

Переоформлення та видача дубліката відповідного рішення про призначення

14. Переоформлення відповідного рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються з підстав, передбачених статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

15. У разі виникнення підстав для переоформлення відповідного рішення про призначення призначений орган чи визнана незалежна організація зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати Мінекономрозвитку заяву про переоформлення відповідного рішення про призначення за формою згідно з додатком 10 разом з примірником відповідного рішення про призначення, що підлягає переоформленню.

16. У разі втрати чи пошкодження відповідного рішення про призначення призначений орган чи визнана незалежна організація зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати Мінекономрозвитку заяву про видачу дубліката відповідного рішення про призначення за формою згідно з додатком 11, до якої у разі, коли бланк такого рішення про призначення непридатний для використання внаслідок його пошкодження, додається непридатне для використання відповідне рішення про призначення.

17. Переоформлення відповідного рішення про призначення та видача його дубліката здійснюються в порядку та строки, передбачені статтею 36 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Розширення сфери призначення

18. Призначений орган чи визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого він був призначений раніше (далі - претендент на розширення), подає Мінекономрозвитку заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 12.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому, сьомому - дев’ятому пункту 5 цього Порядку, із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення, а також:

оригінал відповідного рішення про призначення;

опис сфери призначення (додаток 3) згідно з відповідним технічним регламентом, який повинен охоплювати всю сферу призначення з урахуванням її заявленого розширення, стосовно якої призначений орган чи визнана незалежна організація заявляє про свою компетентність.

Документи, що додаються до заяви про розширення сфери призначення, зазначені в абзаці четвертому цього пункту та в абзаці восьмому пункту 5 цього Порядку, подаються також на електронних носіях. Електронні копії повинні бути підготовлені у Microsoft Word, формат DOC(X) або RTF, а їх текст повинен бути ідентичним тексту документів, поданих у паперовій формі.

19. Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та у строки, встановлені цим Порядком, з видачею претенденту на розширення примірника відповідного рішення про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення.

Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання відповідного рішення про призначення

20. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії та анулювання відповідного рішення про призначення здійснюються з підстав, в порядку та строки, передбачені статтею 37 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Форми заяв про обмеження сфери призначення, про тимчасове припинення дії відповідного рішення про призначення та про анулювання такого рішення про призначення встановлені у додатках 13-15.

21. Одночасно з видачею призначеному органу чи визнаній незалежній організації примірника рішення про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з обмеженням сфери призначення, або копії наказу про тимчасове припинення дії чи анулювання такого рішення про призначення Мінекономрозвитку надсилає письмовий запит до такого органу чи визнаної незалежної організації про надання інформації щодо комплектів документації, пов’язаної з оцінкою відповідності, яка проводилася таким призначеним органом чи визнаною незалежною організацією стосовно окремих видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, щодо яких було прийнято наказ про обмеження сфери призначення.

Призначений орган чи визнана незалежна організація не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання письмового запиту надає Мінекономрозвитку письмову інформацію щодо комплектів документації, пов’язаної з оцінкою відповідності, яка проводилася ним (нею) стосовно окремих видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, щодо яких було прийнято наказ про обмеження сфери призначення.

+---+------------+
|  | Додаток 1
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

+---+------------+
|  | Додаток 2
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

+---+------------+
|  | Додаток 3
до Порядку |
+---+------------+

ОПИС сфери призначення

+---+------------+
|  | Додаток 4
до Порядку |
+---+------------+

ДОВІДКА про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки

+---+------------+
|  | Додаток 5
до Порядку |
+---+------------+

ДОВІДКА про досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років

+---+------------+
|  | Додаток 6
до Порядку |
+---+------------+

ВІДОМОСТІ про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності

+---+------------+
|  | Додаток 7
до Порядку |
+---+------------+

ДОВІДКА з інформацією про власні акредитовані випробувальні лабораторії

+---+------------+
|  | Додаток 8
до Порядку |
+---+------------+

РІШЕННЯ про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

+---+-------------------------------+
|  | Додаток
до рішення про призначення
органу з оцінки відповідності |
+---+-------------------------------+

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності

+---+------------+
|  | Додаток 9
до Порядку |
+---+------------+

РІШЕННЯ про призначення визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

+---+---------------------------------+
|  | Додаток
до рішення про призначення
визнаної незалежної організації |
+---+---------------------------------+

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ визнаної незалежної організації на проведення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який здійснює неруйнівний контроль, згідно з

+---+------------+
|  | Додаток 10
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про переоформлення рішення про призначення

+---+------------+
|  | Додаток 11
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про видачу дубліката рішення про призначення

+---+------------+
|  | Додаток 12
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про розширення сфери призначення

+---+------------+
|  | Додаток 13
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про обмеження сфери призначення

+---+------------+
|  | Додаток 14
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про тимчасове припинення дії рішення про призначення

+---+------------+
|  | Додаток 15
до Порядку |
+---+------------+

ЗАЯВА про анулювання рішення про призначення

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 96 |
+---+---------------------------------------+

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59 “Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708 “Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 664 “Про внесення змін до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2243).