04.03.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 24 лютого 2016 р. № 129 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 49     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 129 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 6 Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989; 2014 р., № 3, ст. 53), доповнити абзацами такого змісту:

“Умови використання комп’ютерних програм з метою створення і (або) використання інформаційно-аналітичних систем або державних електронних реєстрів повинні передбачати, що строком ліцензії є строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на відповідну комп’ютерну програму.

Закупівля комп’ютерних програм, якщо ліцензія передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, забороняється.”.

2. У Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665; 2010 р., № 58, ст. 2025):

1) пункти 5, 11 і 14 викласти в такій редакції:

“5. Адміністратором Національного реєстру є державне підприємство, визначене Державним агентством з питань електронного урядування, що належить до сфери його управління (далі - адміністратор).”;

“11. Адміністратор на підставі оформленої належним чином заяви у триденний строк з дня її надходження за умови дотримання власником вимог законодавства щодо е-ресурсу оформляє та подає Державному агентству з питань електронного урядування пропозиції щодо реєстрації е-ресурсу або надає обґрунтовану відповідь власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу.

Державне агентство з питань електронного урядування на підставі пропозицій адміністратора протягом трьох днів приймає рішення про державну реєстрацію е-ресурсу і видачу свідоцтва за зразком згідно з додатком або надає обґрунтовану відповідь власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу.”;

“14. Оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію е-ресурсу, користування інформаційним фондом Національного реєстру, а також надання інших інформаційних послуг здійснюється на безоплатній основі.”;

2) у тексті Положення слово “Держкомінформнауки” замінити словами “Державне агентство з питань електронного урядування” у відповідному відмінку;

3) у додатку до Положення слова “Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Державне агентство з питань електронного урядування”.

3. У загальних вимогах до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 63, ст. 2217):

1) у назві та пункті 1 загальних вимог слова “закуповуються або” замінити словами “закуповуються та”;

2) пункт 3 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Умови використання програмного продукту, що закуповується на замовлення державного органу, для створення і (або) використання інформаційно-аналітичних систем та державних електронних реєстрів повинні передбачати, що строком ліцензії на використання програмного продукту є строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на відповідний програмний продукт.

Закупівля програмного продукту, ліцензія на використання якого передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, забороняється.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;

3) у пункті 4:

перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції: “До договору додається технічне завдання на створення програмного продукту, яке складається з урахуванням вимог державних, галузевих і чинних в Україні міжнародних стандартів, норм та регламентів і містить технічні, якісні, функціональні характеристики та перелік робіт, необхідних для створення програмного продукту.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Договір повинен містити положення щодо належності державному органу майнових прав та прав інтелектуальної власності на програмний продукт, що створюється на замовлення державного органу.”.