04.03.2016
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 24 лютого 2016 р. № 111 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 111 |
+---+---------------------------------------+

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, передбачається розв’язати шляхом:

внесення змін до Закону України “Про протидію торгівлі людьми” та інших нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми в частині удосконалення процедури виявлення і встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та покладення повноважень щодо надання такого статусу на місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування;

внесення змін до законодавства у частині забезпечення відповідності процедури встановлення статусу і надання допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які постраждали від торгівлі людьми, базовим принципам дотримання прав людини та міжнародним зобов’язанням України у сфері протидії торгівлі людьми;

удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;

продовження виконання роботи з удосконалення національного законодавства з інших питань у сфері протидії торгівлі людьми;

забезпечення розроблення та затвердження критеріїв ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;

подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням повноважень координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми та проведенням на обласному та районному рівні мультидисциплінарних навчань з питань надання допомоги таким особам;

забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми;

урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного конфлікту на сході України;

забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують кримінально-правову протидію торгівлі людьми.

Виконання Програми передбачається протягом 2016-2020 років. На 2017-2019 роки, зокрема, заплановано: удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми, запровадження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від неї, інформування громадськості через засоби масової інформації, спеціальні друковані матеріали про нові тенденції у торгівлі людьми (трудова експлуатація, вилучення органів, використання у збройних конфліктах тощо); проведення моніторингових візитів до всіх регіонів України з метою перевірки стану виконання актів законодавства та діяльності закладів, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми; проведення комплексних соціологічних досліджень, інших заходів з метою оцінювання масштабу поширення різних форм експлуатації та торгівлі людьми.

Протягом строку виконання Програми передбачається:

проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;

підготовка щорічної доповіді про здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми;

проведення навчань для працівників державних установ, що контактують з особами, які постраждали від торгівлі людьми, з питань ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищення професійного рівня слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів у частині здійснення кримінального провадження у справах щодо торгівлі людьми;

посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню та проведення інших заходів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити рівень поінформованості суспільства щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної поведінки;

підвищити рівень професійної компетенції працівників державних органів влади, зокрема у правоохоронній та судовій системах;

зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити рівень довіри населення до правоохоронної та судової систем;

запровадити дієвий механізм направлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, органами Національної поліції до відповідальних структурних підрозділів для надання допомоги;

забезпечити належний захист надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб;

здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Обсяг видатків на виконання Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить у 2016 році - 98,8 тис. гривень, у 2017 році - 98,8 тис., у 2018 році - 548,8 тис., у 2019 році - 548,8 тис., у 2020 році - 548,8 тис. гривень.

Обсяг видатків з місцевих бюджетів становить у 2016 році - 219,22 тис. гривень, у 2017 році - 219,22 тис., у 2018 році - 219,22 тис., у 2019 році - 219,22 тис., у 2020 році - 219,22 тис. гривень.

Обсяг видатків з інших джерел становить у 2016 році - 7126 млн. гривень, у 2017 році - 6966 млн., у 2018 році - 7126 млн., у 2019 році - 6966 млн., у 2020 році - 7126 млн. гривень.

+---+-------------+
|  | Додаток 1
до Програми |
+---+-------------+

ПАСПОРТ Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 1053 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2757).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111.

3. Державний замовник Програми - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Мін’юст, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Генеральна прокуратура України, Національне антикорупційне бюро, ДМС, Державна служба зайнятості, Держкомтелерадіо, Держстат, ДСА, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, Верховний суд України, Держпраці, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців України, Національна школа суддів, Національна академія прокуратури, Академія адвокатури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також за згодою - міжнародні організації та громадські об’єднання.

6. Строк виконання Програми - 2016-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

1 844

98,8

98,8

548,8

548,8

548,8

Місцеві бюджети

1 096,1

219,22

219,22

219,22

219,22

219,22

Інші джерела

35 310

7 126

6 966

7 126

6 966

7 126

Усього

38 250,1

7 444,02

7 284,02

7 894,02

7 734,02

7 894,02

+---+-------------+
|  | Додаток 2
до Програми |
+---+-------------+

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми

кількість проведених засідань робочої групи та відповідних координаційних рад

20

4

4

4

4

4

1) проведення засідань міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мін’юст,  Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою),  ДМС, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість підготовлених доповідей

3

1

1

1

2) здійснення  контролю  за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, та підготовка періодичної доповіді з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Держстат, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

232

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

кількість прийнятих нормативно-правових актів

2

1

1

3) внесення змін до Законів України “Про протидію торгівлі людьми”, “Про безоплатну правову допомогу”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та інших нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми з метою посилення захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

кількість затверджених наказів

1

1

4) розроблення та затвердження списку індикаторів для сприяння виявленню осіб, які постраждали від  торгівлі людьми, в тому числі осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, ДМС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

Разом за завданням 1

державний бюджет

232

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

кількість інформаційної продукції

5

1

1

1

1

1

1) виготовлення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою)

-"-

1 350

450

450

450

кількість поінформованого населення, відсотків

20

20

20

20

20

2) розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

617,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

20

20

20

20

20

3) проведення державних і регіональних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мінмолодьспорт, Мін’юст, Держкомтелерадіо, ДМС, СБУ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

262

52,4

52,4

52,4

52,4

52,4

місцеві бюджети

207,2

41,44

41,44

41,44

41,44

41,44

інші джерела

755

151

151

151

151

151

1

1

1

1

1

4) ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мін’юст, Держкомтелерадіо, ДМС, СБУ (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

106,6

21,32

21,32

21,32

21,32

21,32

1

1

1

1

1

5) розміщення в засобах масової інформації повідомлень стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов’язаних з торгівлею людьми

МВС, Національна поліція, Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, ДМС, СБУ (за згодою), ДСА (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

1

1

1

1

1

6) співпраця із засобами масової інформації стосовно подання інформації про результати судових розглядів за кримінальними провадженнями, пов’язаними з торгівлею людьми

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ (за згодою), ДСА  (за згодою)

кількість програм, які виконуються

4

1

1

1

1

7) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників  спецкурсів з питань запобігання та  профілактики торгівлі людьми

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

8) організація та проведення педагогічними працівниками та членами національної тренерської мережі профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

10

2

2

2

2

2

9) виконання програми виховної  роботи з учнями загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладів  з питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

40

8

8

8

8

8

кількість виявлених порушень

10) проведення перевірки підприємств та установ різних форм власності для мінімізації використання праці/послуг жертв торгівлі людьми, відслідковування фінансових потоків підприємств

Держпраці

11) протидія торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема запровадження етичних кодексів для мінімізації використання праці/послуг жертв торгівлі людьми, із залученням інспекторів контролю за умовами праці, профспілок, агенцій із працевлаштування, бізнес-структур та громадянського суспільства

-"-

Разом за завданням 2

державний бюджет

1 612

52,4

52,4

502,4

502,4

502,4

місцеві бюджети

981,3

196,26

196,26

196,26

196,26

196,26

інші джерела

755

151

151

151

151

151

3. Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування та переслідування

кількість кримінальних справ, порушених щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби

кількість осіб, які пройшли відповідне навчання

2) включення слідчих, прокурорів, суддів, працівників правоохоронних органів, підрозділів ДМС, Держприкордонслужби та адвокатів до програм підвищення кваліфікації стосовно особливостей здійснення кримінального провадження щодо торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми особами, та кримінального переслідування нових форм торгівлі людьми, зокрема, з використанням інформаційних технологій

Національна академія прокуратури (за згодою), Академія адвокатури (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

9 000

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

кількість проведених навчань

20

4

4

4

4

4

3) проведення навчання  для фахівців обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи  у сфері протидії торгівлі людьми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, регіональні центри перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, МВС, Національна поліція, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, МОЗ, СБУ (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою), Державна служба зайнятості, МОН

місцеві бюджети

114,8

22,96

22,96

22,96

22,96

22,96

інші джерела

17 500

3500

3 500

3 500

3 500

35 00

кількість щорічних звітів

5

1

1

1

1

1

4) підготовка щорічного звіту щодо судової практики у справах про торгівлю людьми з метою узгодження підходів до кримінального переслідування торгівлі людьми

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ (за згодою)

5) проведення відповідної роботи стосовно перегляду нормативів штатної чисельності підрозділів слідчих та боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції, підвищення рівня їх оснащення спецзасобами та засобами комунікації

МВС, Національна поліція

кількість осіб, які мають спеціалізацію суддів щодо роботи з випадками торгівлі людьми

6) запровадження спеціалізації суддів щодо роботи з випадками торгівлі людьми

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою), Верховний суд України (за згодою)

7) впровадження кримінального аналізу ризиків торгівлі людьми

МВС, Національна поліція

Разом за завданням 3

місцеві бюджети

114,8

22,96

22,96

22,96

22,96

22,96

інші джерела

26 500

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

4. Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми

кількість осіб

1) посилення ролі інспекторів праці та інших відповідних фахівців у виявленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

Держпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість фахівців

2) проведення навчання фахівців територіальних підрозділів ДМС з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів

Мінсоцполітики, ДМС, МВС, Національна поліція, МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість осіб

3) встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства - жертв торгівлі людьми в Україні документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни

ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

4) виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського населення

МВС, Національна поліція, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

5) надання дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

ДМС

кількість навчань

6) проведення навчання (підвищення кваліфікації) суб’єктів надання вторинної правової допомоги з питань надання такої допомоги особам, які  постраждали від торгівлі, та забезпечення включення зазначених питань до навчальних програм для працівників правоохоронних органів і суддів

Мінсоцполітики, Мін’юст, Національна академія прокуратури, Генеральна прокуратура України  (за згодою), Національна школа суддів (за згодою), Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ (за згодою), МВС, Національна поліція, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

7) забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДМС

кількість проведених нарад

5

1

1

1

1

1

8) посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна поліція

9) впровадження  механізму соціального замовлення послуг, що надаються недержавними суб’єктами

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання  (за згодою)

кількість впроваджених начальних матеріалів та курсів

10) запровадження у програми державних навчальних закладів навчальних матеріалів та курсів з питань надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, в рамках Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

регіональні центри перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій,  громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

575

115

115

115

115

115

11) надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, та сприяння їх працевлаштуванню

Мінсоцполітики, Державна служба зайнятості,   регіональні та базові центри зайнятості

Разом за завданням 4

інші джерела

575

115

115

115

115

115

5. Забезпечення захисту дітей, постраждалих від торгівлі дітьми

1) здійснення методичного забезпечення Служби у справах дітей з питань надання допомоги та захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2) розроблення індикаторів  виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми, як  невід’ємної частини процесу встановлення статусу дітей, постраждалих від торгівлі людьми

Мінсоцполітики

3) забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, з питань упровадження новітньої практики реабілітації та реінтеграції дітей, постраждалих від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, регіональні центри перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

-“-

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Разом за завданням 5

інші джерела

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6. Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми

10

2

2

2

2

2

1) здійснення моніторингу стану виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги (реабілітації) особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, МОН, Мін’юст, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

2 000

400

400

400

400

400

2) проведення моніторингу виконання планів реабілітації осіб, які отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

3) проведення комплексних соціологічних досліджень з метою оцінки поширення  різних форм експлуатації та торгівлі людьми

громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

-“-

480

160

160

160

4) розроблення та запровадження комплексної міжвідомчої статистичної звітності з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, громадські об’єднання та міжнародні організації  (за згодою)

Разом за завданням 6

інші джерела

2480

560

400

560

400

560

7. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми

1) продовження співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, Національна поліція, МЗС, ДМС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою)

2) розвиток міжнародного співробітництва у некримінальній сфері з метою запобігання торгівлі людьми, надання допомоги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, ДМС, МЗС, МОН, громадські об’єднання та міжнародні  організації (за згодою)

Усього за Програмою у тому числі

38250,1

7444,02

7284,02

7894,02

7734,02

7894,02

державний бюджет

1 844

98,8

98,8

548,8

548,8

548,8

місцеві бюджети

1096,1

219,22

219,22

219,22

219,22

219,22

інші джерела

35 310

7 126

6 966

7 126

6 966

7 126

+---+-------------+
|  | Додаток 3
до Програми |
+---+-------------+

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми

кількість прийнятих нормативно-правових актів

2

1

1

2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

кількість інформаційної продукції

1

1

1

1

1

3. Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування та переслідування

кількість проведених навчань фахівців державних установ, які можуть контактувати з особами, які постраждали від торгівлі людьми

20

4

4

4

4

4

4. Моніторинг у сфері протидії торгівлі людьми

кількість моніторингових заходів

10

2

2

2

2

2