04.03.2016
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.01.2016  № 13 |
+---+-------------------------------+

ФОРМА № ЗВР-1

До державної податкової інспекції ___________________________

ЗВІТ про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) _____________________________________________ (реквізити суб’єкта господарювання) за __________________ 20 ___ року (місяць)

(грн, коп.)

загальна

за ставкою податку на додану вартість

за ставкою акцизного податку

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

+--------------------+------------------------------+--------------+------------------------------+
|   Директор   | __________________
(підпис, ініціали, прізвище) | Звіт прийняв | ___________________
(підпис, ініціали, прізвище) |
+--------------------+------------------------------+--------------+------------------------------+
| Головний бухгалтер |   __________________   |       |   __________________   |
|          | (підпис, ініціали, прізвище) |       | (підпис, ініціали, прізвище) |
+--------------------+------------------------------+--------------+------------------------------+
|  М. П.          |               |       |  « __» ________20___ року  |
|  (за наявності)  |               |       |               |
+--------------------+------------------------------+--------------+------------------------------+
+--------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |
+--------------------------------+--------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.01.2016  № 13 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 222/28352 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1

1. Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 (далі - Звіт) складається в розрізі всіх зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, які використовувались протягом звітного місяця.

2. У рядку «До державної податкової інспекції» зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку «реквізити суб'єкта господарювання» наводяться найменування суб’єкта господарювання (далі - СГ) та його місцезнаходження (для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

3. У графах 1 - 3 вказуються такі дані:

у графі 1 - порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 - фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю;

у графах 3 - 5 - записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 3 - загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 4 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ);

у графі 5 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком;

у графі 6 - сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4;

у графі 7 - сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5;

у графі 8 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Якщо протягом звітного місяця через розрахункову книжку були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3-8. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

6. У рядку «Разом» у графах 3-8 записуються підсумки показників за відповідними графами.

7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер - для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець - для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

8. Звіт скріплюється печаткою СГ, якщо наявність такої у СГ передбачена чинним законодавством.

+--------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |
+--------------------------------+--------------+