04.03.2016

ПРОГРАМА наукового і технологічного співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль

+---+-------------------------------------+------------+
|  |      Дата підписання:     | 22.12.2015 |
+---+-------------------------------------+------------+
|  | Дата набрання чинності для України: | 22.12.2015 |
+---+-------------------------------------+------------+

Уряд України та Уряд Держави Ізраїль (далі - Сторони),

відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі науки і технологій, підписаної у м. Єрусалимі 12 січня 1993 року,

прагнучи сприяти подальшому розвитку українсько-ізраїльського наукового і технологічного співробітництва,

усвідомлюючи, що наукове і технологічне співробітництво є важливою складовою частиною двосторонніх відносин між країнами,

домовились про заснування Програми наукового і технологічного співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль (далі - Програма НТС).

Програма НТС підготовлена і координуватиметься Міністерством освіти і науки України з Української Сторони (далі - "МОН") та Міністерством науки, технології і космосу Держави Ізраїль (далі - "МНТК") - з Ізраїльської Сторони.

Стаття 1

Сторони сприяють обміну результатами досліджень у наукових сферах, які Сторони визначають важливим для досягнення сталого розвитку. Сфери дослідження визначаються МОН і МНТК за взаємною згодою сторін.

Стаття 2

Кожна Сторона сприяє участі представників своєї країни у присвячених питанням науково-технологічного співробітництва круглих столах, семінарах і конференціях, організованих науково-дослідними інститутами та причетними установами іншої Сторони.

Стаття 3

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між науковими установами, вищими навчальними закладами у науково-технологічній сфері обох країн і реалізації спільних наукових і технологічних програм та проектів, і заохочуватимуть обмін науковцями, технічними експертами і студентами вищих навчальних закладів.

Стаття 4

1. Сторони будуть підтримувати спільні науково-технологічні проекти на основі взаємної зацікавленості відповідно до пропозицій, які будуть спільно готуватися українськими та ізраїльським дослідницькими групами.

2. Заявки на отримання дослідницького проекту надаються відповідно до спільного оголошення про конкурс, яке оголошується паралельно обома Сторонами, і спільно узгоджуються після завершення процесу наукової експертизи.

Стаття 5

1. З метою координації цієї Програми Сторони створюють Спільний Українсько-Ізраїльський комітет з науково-технологічного співробітництва (далі - Спільний комітет).

2. До складу Спільного комітету входять представники МОН і МНТК.

3. Кожна зі Сторін призначає з числа своїх представників у Спільному комітеті Голову та Секретаря своєї частини Спільного комітету.

4. У період між зустрічами, обмін інформацією здійснюється через Співголів чи Секретарів Спільного комітету.

5. Погодження та прийняття рішень Спільного комітету можуть здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку чи обміну поштою за рішенням обох частин Спільного комітету Сторін.

6. Кожний Співголова є відповідальним за організацію роботи і діяльність своєї частини Спільного комітету. Секретарі забезпечують поточну роботу своєї частини Спільного комітету та готують необхідні матеріали до засідань Спільного комітету.

7. Рішення Спільного комітету приймаються шляхом загального консенсусу.

8. Засідання Спільного комітету організовує по черзі кожна зі Сторін. Видатки на організацію засідань Спільного комітету бере на себе приймаюча Сторона. Направляюча сторона сплачує видатки на поїздки, страхування та проживання своїх членів Спільного комітету.

9. Засідання Спільного комітету проводиться не рідше одного разу на два роки. У разі необхідності МОН і МНТК можуть організовувати додаткові засідання.

10. Рішення засідань Спільного комітету оформлюються протоколом. Протокол підписують Співголови Спільного комітету.

Стаття 6

1. Відбір проектів, які здійснюються в рамках Програми НТС, відбувається на конкурсній основі. Конкурси на фінансування проектів в Україні та Державі Ізраїль оголошуються одночасно.

2. В оголошеному конкурсі можуть приймати участь вчені та інші дослідники з усіх наукових установ і вищих навчальних закладів України та Держави Ізраїль. Головною умовою участі є наявність партнера у державі іншої Сторони, а також відповідність додатковим умовам, які вказані в оголошенні про конкурс.

3. Керівник проекту повинен подавати заявку на конкурс відповідно до МОН або МНТК.

4. Проект повинен відповідати вимогам, закріпленим у конкурсній пропозиції, і пройти наукову експертизу. Потім проект повинен бути схвалений Спільним комітетом.

Стаття 7

1. Вчені та інші дослідники з усіх наукових установ та вищих навчальних закладів України подають свої проекти українською мовою до установи з виконання Програми НТС в Україні (МОН).

2. Вчені та інші дослідники з усіх наукових установ та вищих навчальних закладів Держави Ізраїль подають проекти англійською мовою до МНТК.

Стаття 8

Експерти надають сприяння МОН і МНТК у процесі оцінки отриманих проектних пропозицій. Відбір проектів здійснюється за наступними критеріями:

- відповідність програми досліджень зазначеним у конкурсних оголошеннях темам;

- наукова якість та інноваційність проекту;

- значимість проблеми (у кількісних показниках, де це можливо), яку необхідно дослідити, і потенційна можливість її вирішення запропонованим методом дослідження;

- якість інфраструктури установ, які беруть участь у проекті;

- техніко-економічне обґрунтування програми досліджень;

- можливість практичного використання результатів проекту;

- рівень співпраці між українськими та ізраїльськими дослідницькими групами;

- обґрунтування розміру фінансування проекту.

Стаття 9

МОН і МНТК подають для розгляду до Спільного комітету результати експертизи. На засіданні Спільного комітету затверджується загальний перелік проектів для подальшого фінансування.

Стаття 10

Кошти на виконання Програми НТС виділяються Сторонами на паритетній основі в міру фінансових можливостей та у відповідності до законодавства кожної зі Сторін.

Стаття 11

У рамках Програми НТС можуть фінансуватися такі види діяльності відповідно до затвердженого проекту:

- видатки щодо візитів до України / Держави Ізраїль учених та інших дослідників, які беруть участь у проекті;

- організація спільних семінарів, конференцій, зустрічей в Україні / Державі Ізраїль;

- видатки на оплату праці персоналу та матеріали для дослідницького проекту;

- видатки на підготовку та видання спільних публікацій (статей), матеріалів спільних заходів;

- згідно з законодавством держави кожної зі Сторін можуть фінансувати інші види діяльності, пов'язані з проектом.

Стаття 12

1. Умовами фінансування візитів до України / Держави Ізраїль учених та інших дослідників у рамках спільного проекту є:

a. Візити відбуваються в рамках спільного проекту.

b. Візити мають тривалість не більше 1 (одного) місяця.

2. Фінансові умови візитів:

а. Направляюча Сторона сплачує:

- видатки на переліт своїх учених/дослідників;

- видатки на страхування здоров'я;

- видатки на проживання;

b. Приймаюча Сторона сплачує:

- видатки на організацію спільних семінарів, конференцій та зустрічей у рамках візиту;

- видатки на проїзд запрошених учених та інших дослідників у межах своєї країни.

Стаття 13

Українські та ізраїльські дослідники та їхні заклади зобов'язані укласти "угоду про співпрацю", що врегульовує права інтелектуальної власності на результати проекту, що фінансується.

Стаття 14

Після завершення проекту, його координатор подає на розгляд до установи з виконання Програми НТС своєї держави заключний звіт, в якому зазначаються результати виконаного проекту, можливі сфери та перспективи використання цих результатів та шляхи подальшого співробітництва.

Установи з виконання Програми НТС готують інформацію про результати виконання проектів та вносять цю інформацію на розгляд Спільного комітету.

Стаття 15

Будь-які заходи, що здійснюються відповідно до цієї Програми, здійснюються згідно чинного законодавства держав Сторін та за умови наявності коштів.

Стаття 16

Будь-які розбіжності щодо тлумачення положень цієї Програми вирішуються Сторонами шляхом переговорів або консультацій.

Стаття 17

Зміни та доповнення до цієї Програми можуть бути внесені за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 18

1. Ця Програма набирає чинності з дати її підписання та є дійсною протягом трьох років. Чинність цієї Програми автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди у разі, якщо будь якою із Сторін за шість місяців до її завершення не буде надано письмового повідомлення про її припинення.

2. Припинення дії цієї Програми не впливає на виконання Сторонами проектів та програм або інших форм спільної діяльності, узгоджених відповідно до положень цієї Програми і не завершених на момент її припинення, якщо інше не погоджено Сторонами.

Учинено в м. Єрусалим 22 грудня 2015 р., що відповідає 10 тевет 5776 року за єврейським календарем, у двох примірниках, кожний українською, івритом та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Програми переважну силу має текст англійською мовою.

+---+--------------+----------------------+
|  | За
Уряд України | За
Уряд Держави Ізраїль |
+---+--------------+----------------------+
|  |  (підпис)  |    (підпис)    |
+---+--------------+----------------------+