30.03.2016
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      ПОСТАНОВА                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    03.03.2016  № 289                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 428/28558 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику» та абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, що додається.

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+----------------+---------+
| Голова Комісії | Д. Вовк |
+----------------+---------+
+---+-----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
03.03.2016  № 289 |
+---+-----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 428/28558 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, процедуру її затвердження та перегляду.

1.2. Цей Порядок застосовується НКРЕКП при формуванні та затвердженні прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (далі - прогнозована оптова ринкова ціна) та поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із виробництва та постачання електричної енергії.

1.3. У цьому Порядку вживаються такі умовні позначення:

b - питомі витрати умовного палива, згідно з визначеними витратами у прогнозній структурі палива теплових електростанцій на відповідний період, розрахованій центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, відповідно до прогнозного балансу електричної енергії по об’єднаній енергетичній системі України (далі - ОЕС України). У разі відсутності визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, витрат - на основі звітних даних за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку та затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни, за даними форми 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103 (із змінами), г.у.п./кВт·год (далі - форма 1-НКРЕ);

n - норма прибутку для виробників електричної енергії (далі - Виробник), які працюють за ціновими заявками, на розрахунковий період, яка забезпечує прибуткову діяльність з виробництва електричної енергії, %;

rek - відсоток використання умовного палива на виробництво електроенергії, розрахований на основі прогнозної структури палива теплових електростанцій на відповідний період, розрахованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, відповідно до прогнозного балансу електричної енергії по ОЕС України. У разі відсутності прогнозної структури палива теплових електростанцій - на основі звітних даних за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку та затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни, за даними форми 1-НКРЕ, %;

в - виробник, підрядковий індекс;

Дрэр - кошторис витрат ДП «Енергоринок», грн;

Дрпв - прогнозний обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, грн;

Дррек - додатковий платіж Виробникам, які працюють за ціновими заявками, на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання Виробників, грн;

Дрімп - платіж операторам зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ), грн;

Драп - прогнозований обсяг акцизного податку, грн;

Дрзб - додатковий платіж Виробникам, які працюють за ціновими заявками, на виконання законодавчих актів та урядових рішень, погашення безнадійного боргу, грн;

Друпв - умовно-постійні витрати на розрахунковий період Виробників, які працюють за ціновими заявками, грн;

Дупвф - фактичні умовно-постійні витрати Виробників, які працюють за ціновими заявками, на основі даних за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку та затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни, за даними форми 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103 (із змінами), грн;

Дрп - прогнозована вартість палива, яке буде витрачене Виробниками, які працюють за ціновими заявками, у розрахунковому періоді на виробництво електричної енергії, грн;

Етвр - обсяг продажу електричної енергії в ОРЕ Виробником, який не працює за ціновими заявками, МВт·год;

Ерцз - обсяг продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які працюють за ціновими заявками, МВт·год;

Еімпоір - обсяг імпорту електричної енергії в ОРЕ оператором зовнішнього перетоку по і-му зовнішньому перетоку, грн;

Ермм - обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, МВт·год;

Ерммв - обсяг технологічних витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах, МВт·год;

ІЦВр - прогнозний індекс цін виробників промислової продукції на розрахунковий період відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що затверджується Кабінетом Міністрів України, %;

Кап - ставка акцизного податку, визначена Податковим кодексом України, %;

КQк - калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне, відносні одиниці;

к - вид натурального палива (вугілля, газ, мазут), підрядковий індекс;

p - плановий період тривалістю один календарний рік у поквартальній розбивці;

Ттвр - тариф продажу електричної енергії в ОРЕ Виробником, який не працює за ціновими заявками, грн/МВт·год;

Тімпоір - ціна продажу в ОРЕ імпортованої електричної енергії оператором зовнішнього перетоку по і-му зовнішньому перетоку, грн/МВт·год;

Трмм - тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України, грн/МВт·год;

Црцз- ціна продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які працюють за ціновими заявками, грн/МВт·год;

Ц упе - середньозважена ціна умовного палива на виробництво електричної енергії, грн/т умовного палива;

Црпор - прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт·год.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику», Договорі між Членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року та додатках до нього.

II. Механізм формування прогнозованої оптової ринкової ціни

2.1. Прогнозована оптова ринкова ціна формується НКРЕКП на основі прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, прогнозних обсягів відпуску електричної енергії в ОРЕ та прогнозної структури палива теплових електростанцій на відповідний період, розрахованих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, відповідно до прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України.

2.2. Прогнозована оптова ринкова ціна формується на підставі:

1) тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ, затверджених НКРЕКП для Виробників, які не працюють за ціновими заявками (Ттвр);

2) цін продажу в ОРЕ імпортованої електричної енергії операторами зовнішніх перетоків, затверджених НКРЕКП (Тімпоір);

3) тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України, затвердженого НКРЕКП (Трмм);

4) ціни продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які працюють за ціновими заявками (Црцз);

5) обсягів продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які не працюють за ціновими заявками, відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України (Етвр);

6) обсягів продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які працюють за ціновими заявками, відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України (Ерцз);

7) обсягів імпорту електричної енергії в ОРЕ операторами зовнішніх перетоків відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України (Еімпоір);

8) обсягу передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України (Ермм);

9) обсягу технологічних витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України (Ерммв);

10) кошторису витрат ДП «Енергоринок», затвердженого НКРЕКП (Дрэр);

11) прогнозного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Дрпв);

12) додаткових платежів Виробникам, які працюють за ціновими заявками, на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання Виробників (Дррек);

13) прогнозного обсягу акцизного податку (Драп);

14) додаткових платежів Виробникам, які працюють за ціновими заявками, на виконання законодавчих актів та урядових рішень, погашення безнадійного боргу (Дрзб);

15) ставки акцизного податку, що визначена Податковим кодексом України (Кап).

2.3. Прогнозована оптова ринкова ціна формується, виходячи з вартості електричної енергії, яка закуповується ОРЕ у Виробників, з урахуванням вартості імпортованої електроенергії, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, платежу за послуги ДП «Енергоринок», платежів Виробникам на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання, прогнозного обсягу акцизного податку, платежів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, платежів Виробникам на виконання законодавчих актів та урядових рішень.

2.4. Цінові та вартісні показники, на підставі яких формується прогнозована оптова ринкова ціна, застосовуються без урахування податку на додану вартість.

III. Розрахунок прогнозної ціни та платежу Виробникам, які працюють за ціновими заявками

3.1. Прогнозна ціна продажу електричної енергії в ОРЕ Виробниками, які працюють за ціновими заявками, розраховується за формулою:

+----+------+---+-------------------------------------------------------------------+
| де | Цкнп | - | ціна натурального палива (вугілля, газ, мазут), яка визначається: |
+----+------+---+-------------------------------------------------------------------+

для енергетичного вугілля - за формулою:

+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |   | - | індикативна ціна вугілля, яка визначається на підставі середньої ринкової ціни на європейському ринку (на основі середніх індексів АРІ2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи Амстердам - Роттердам - Антверпен) за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни, яка розраховується з урахуванням середньозваженого курсу на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні), оприлюдненого на офіційному веб-сайті Національного банку України на дату проведення розрахунку, та приводиться у відповідність до визначеної в прогнозній структурі палива теплових електростанцій на відповідний період, розрахованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, відповідно до прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України, калорійності вітчизняного вугілля; |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | Цвт | - |                                                                                                                                                                                                           ціна транспортування вугілля, яка визначається за формулою:                                                                                                                                                                                                           |
+----+-----+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| де |  | - |         середня вартість доставки вугілля з портів Амстердам - Роттердам - Антверпен до українського порту за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни, що формується на підставі даних, зібраних від державних органів виконавчої влади, відповідальних за моніторинг цін, або на підставі даних, що публікуються у відповідних друкованих виданнях;         |
+----+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  | - |              середня вартість транспортування вугілля із судна на склади українських портів за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни, що формується на підставі даних, зібраних від державних органів виконавчої влади, відповідальних за моніторинг цін, або на підставі даних, що публікуються у відповідних друкованих виданнях;              |
+----+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  | - | вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України, розрахована на основі даних за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку та затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни, за даними форми 1-НКРЕ (з урахуванням витрат на транспортування) та з урахуванням прогнозу її зростання у розрахунковому періоді, наданого публічним акціонерним товариством «Українська залізниця», грн/т; |
+----+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |  |  |                                            для природного газу та мазуту - на основі даних за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку та затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни, за даними форми 1-НКРЕ (з урахуванням витрат на транспортування), грн/тис. м-3, грн/т.                                            |
+----+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

3.2. Прогнозний платіж Виробникам, які працюють за ціновими заявками, розраховується за формулою:

IV. Розрахунок прогнозованої оптової ринкової ціни та її складових

4.1. Прогнозний платіж Виробникам, які не працюють за ціновими заявками, розраховується за формулою:

4.2. Прогнозний платіж операторам зовнішнього перетоку розраховується за формулою:

4.3. Прогнозний платіж за проведення централізованого диспетчерського управління та використання магістральних та міждержавних електромереж розраховується за формулою:

4.4. Прогнозний обсяг акцизного податку розраховується за формулою:

4.5. Прогнозована оптова ринкова ціна розраховується за формулою:

V. Порядок затвердження та перегляду прогнозованої оптової ринкової ціни

5.1. НКРЕКП не пізніше ніж за 10 днів до початку планового періоду затверджує прогнозовану оптову ринкову ціну на розрахунковий рік (поквартально) та не пізніше ніж за 10 днів до початку планового періоду доводить її до відома енергопостачальників та оптового постачальника електричної енергії.

5.2. З метою дотримання показників, визначених відповідно до цього Порядку, затверджена прогнозована оптова ринкова ціна переглядається щоквартально за 5 днів до початку розрахункового кварталу за умови, якщо показники, що використовуються при розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни (у тому числі за минулі розрахункові періоди), призводять до зміни річної прогнозованої ринкової ціни більше ніж на 5 %.

+------------------------+--------------+
| Начальник
Управління енергоринку | Т.Є. Ревенко |
+------------------------+--------------+