30.03.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    11.02.2016  № 52    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 357/28487 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах

З метою приведення у відповідність із вимогами Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» та удосконалення порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2015 року № 271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 484/26929, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016  № 52 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 357/28487 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах

1. Абзац другий пункту 10 розділу І після слів «Кодексом адміністративного судочинства України» доповнити словами «Законом України «Про запобігання корупції».

2. У розділі ІІ:

1) назву розділу «Приймання, попереднє опрацювання та реєстрація звернень громадян» викласти у такій редакції:

«Організація роботи з питань приймання, попереднього опрацювання та реєстрації звернень громадян»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Усі звернення громадян, які отримані підрозділом (посадовими особами), до функціональних обов'язків якого (яких) віднесено ведення загального діловодства (далі - підрозділ загального діловодства), та звернення громадян, отримані під час проведення особистого прийому підрозділом (посадовими особами), до функціональних обов'язків якого (яких) віднесено організацію особистого прийому громадян (далі - підрозділ з організації особистого прийому), у день надходження передаються до підрозділу із роботи зі зверненнями громадян для попереднього опрацювання та реєстрації засобами системи автоматизації документообігу (далі - Система), крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту.

Конверти, у яких надійшли звернення громадян, передаються для опрацювання разом зі зверненнями громадян.

Приймання та реєстрація в Системі усних звернень громадян, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, покладається на відповідальну особу цього департаменту.

Інформація про номер Контакт-центру Інформаційно-довідкового департаменту ДФС розміщується на відповідних веб-сторінках офіційного веб-порталу ДФС у мережі Інтернет»;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записаним (зареєстрованим) посадовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому). Письмове звернення також може бути надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Усні звернення громадян, отримані під час проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, записуються відповідальною посадовою особою в картці реєстрації, зразок якої наведено у додатку 2 до цього Порядку.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками»;

4) доповнити пункт 5 після абзацу першого новими абзацами другим - шостим такого змісту:

«В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Інформація про електронні поштові адреси розміщується на відповідних веб-сторінках офіційного веб-порталу ДФС у мережі Інтернет.

Усні звернення, залишені за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону, вважаються анонімними.

Усні звернення, надані за допомогою засобів телефонного зв’язку через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, записуються за допомогою автоматичної системи запису розмов».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом сьомим;

5) доповнити абзац шостий пункту 9 після слів «третя частина - формується у разі» словами «надходження звернення засобами телефонного зв’язку (далі - ЗЗТЗ) через Контакт-центр, пряму телефонну лінію Кабінету Міністрів України і повинна містити значення ЗЗТЗ»;

6) доповнити пункт 15 після слів «яка подала» словом «письмове»;

7) доповнити пункт 18 новим абзацом такого змісту:

«У випадку опрацювання усних звернень громадян, які надійшли засобами телефонного зв’язку, роздрукована реєстраційно-контрольна картка після розгляду і накладення керівництвом ДФС резолюції передається головному виконавцю».

3. Підпункт 1 пункту 1 розділу V після слів «та їх оригіналів» доповнити словами «(за наявності)».

4. У розділі VІ:

1) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:

«Графіки особистого прийому громадян керівництвом органів ДФС формуються із зазначенням прізвища, імені, по батькові посадової особи. Графіки особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів органів ДФС формуються із зазначенням назв структурних підрозділів»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян в органах ДФС розміщується на відповідних веб-сторінках офіційного веб-порталу ДФС у мережі Інтернет та на спеціальних стендах у місцях, доступних для вільного огляду громадянами»;

3) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Запис на черговий прийом до керівництва органу ДФС припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому, до посадових осіб структурних підрозділів органів ДФС - за п'ять робочих днів до дати особистого прийому.

Запис на наступний прийом розпочинається в день припинення запису на черговий прийом»;

4) доповнити абзац другий пункту 11 після слова «додатку» цифрою «1»;

5) в абзаці другому пункту 18 слово «окремо» виключити;

6) пункт 20 викласти у такій редакції:

«20. Матеріали та проект рішення для використання при проведенні прийому керівництвом органу ДФС надаються підрозділу з організації особистого прийому структурним підрозділом органу ДФС, відповідальним за їх підготовку, після погодження юридичною службою органу ДФС не пізніше ніж за три робочих дні до дати прийому».

5. Додаток до Порядку викласти у такій редакції:

«

+---+-------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку розгляду звернень
та організації особистого прийому
громадян у Державній фіскальній
службі України та її територіальних
органах
(пункт 11 розділу VI) |
+---+-------------------------------------+

КАРТКА обліку особистого прийому громадян

».

6. Доповнити Порядок новим додатком 2 такого змісту:

«

+---+-------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку розгляду звернень
та організації особистого прийому
громадян у Державній фіскальній
службі України та її територіальних
органах
(пункт 4 розділу ІI) |
+---+-------------------------------------+

КАРТКА реєстрації усних звернень громадян, отриманих під час прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

».

+--------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |
+--------------------------------+--------------+