01.04.2016
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури
України
24.02.2016  № 104 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 402/28532 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання, заповнення та видачі в Генеральній прокуратурі України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків.

2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій і відповідного нагрудного знака є рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Посвідчення учасників бойових дій і відповідні нагрудні знаки видаються військовослужбовцям військових прокуратур (або направляються для вручення до військових прокуратур регіонів України), які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

4. Посвідчення учасників бойових дій і відповідні нагрудні знаки військовослужбовцям, які проходять військову службу у військових прокуратурах регіонів України та прокуратурах гарнізонів, а також особам, звільненим зі служби у відповідних військових прокуратурах регіонів України, направляються для подальшого їх вручення кадровим підрозділам військових прокуратур регіонів України.

5. Облік і зберігання бланків посвідчень учасника бойових дій та відповідних нагрудних знаків здійснюються кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

6. Одержані бланки посвідчень учасника бойових дій обліковуються в журналі обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій за формою відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

7. У разі якщо у посвідчення учасника бойових дій внесено помилковий запис, за рапортом особи, що його виявила, чи за заявою особи, якій його виписано, видається нове посвідчення, а зіпсоване знищується, про що складається акт про знищення бланків за формою відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції, який зберігається в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Перед знищенням знімається фотокопія бланка посвідчення учасника бойових дій, яка зберігається у відповідному наряді.

8. Якщо посвідчення є непридатним або втрачено, за заявою особи (військовослужбовця військової прокуратури або особи, що звільнена з органів військової прокуратури) видається нове посвідчення після отримання від нього письмових пояснень щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

9. Бланки посвідчень учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки до моменту їх видачі зберігаються в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в пристосованих для цього приміщеннях, забезпечених сейфами або металевими шафами.

10. Організація роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків покладається на кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

11. Посвідчення учасника бойових дій заповнюється працівниками кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, підписується заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором, а за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюється гербовою печаткою Генеральної прокуратури України.

12. Видача(отримання) учасниками бойових дій відповідних посвідчень і відповідних нагрудних знаків засвідчується їх особистими підписами.

13. Видача посвідчень і відповідних нагрудних знаків реєструється кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в книзі персонального обліку військовослужбовців, яким видані посвідчення учасника бойових дій,нагрудний знак(далі - Книга персонального обліку) за формою відповідно до додатка 3 до цієї Інструкції.

14. Кадровими підрозділами військових прокуратур регіонів України складаються заповнені відомості вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою відповідно до додатка 4 до цієї Інструкції, які надсилаються до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасника бойових дій, а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.

15. Звіт про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків складається за формою відповідно до додатка 5 до цієї Інструкції, секретарем Комісії щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зазначений звіт зберігається у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

До звіту додаються копії сторінок з Книги персонального обліку.

16. Щороку до 01 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Інвентаризація проводиться також в разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі або в інших необхідних випадках за рішенням заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора.

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія із числа працівників Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Акти інвентаризації бланків зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

+------------------------------+-----------+
| Заступник Генерального
прокурора України -
Головний військовий прокурор | А. Матіос |
+------------------------------+-----------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
Генеральною прокуратурою України
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 6) |
+---+----------------------------------+

ЖУРНАЛ обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій

+-------+---------------------------------------+--------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------------+----------+
| № з/п | Дата отримання (виготовлення) бланків | Кількість, штук(словами) | Серії та номери бланків (з № по №) | Звідки отримано (ким виготовлено) | Номер накладної на отримання бланків | Примітки |
+-------+---------------------------------------+--------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------------+----------+
|  1  |          2          |      3       |         4         |         5         |         6          |  7   |
+-------+---------------------------------------+--------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+--------------------------------------+----------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
Генеральною прокуратурою України
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 7) |
+---+----------------------------------+

АКТ про знищення бланків

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
Генеральною прокуратурою України
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 13) |
+---+----------------------------------+

КНИГА персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки

Ліва сторона

+-------+------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------------------------+
| № з/п | Військове звання | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада та місце служби | Підстава для визначення учасником бойових дій |
+-------+------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------------------------+
|  1  |    2     |       3       |      4      |            5            |
+-------+------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------------------------+

Права сторона

1

2

3

4

5

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
Генеральною прокуратурою України
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 14) |
+---+----------------------------------+

ВІДОМІСТЬ вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків ____________________________________________ (найменування військової прокуратури регіону)

+-------+---------------------------------+-----------------------------+--------------------------+------------------------------------------------------+----------+
| № з/п | Військове звання (за наявності) | Прізвище, ім’я, по батькові | Серія, номер посвідчення | Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака | Примітка |
+-------+---------------------------------+-----------------------------+--------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|  1  |        2        |       3       |      4       |             5              |  6   |
+-------+---------------------------------+-----------------------------+--------------------------+------------------------------------------------------+----------+
|    |                 |               |             |                           |     |
+-------+---------------------------------+-----------------------------+--------------------------+------------------------------------------------------+----------+

Керівник кадрового підрозділу

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 5
до Інструкції про порядок видачі
Генеральною прокуратурою України
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 15) |
+---+----------------------------------+

ЗВІТ про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків (станом на ___ ___________ 20___ року)

посвідчень

нагрудних знаків

1

Військовослужбовці

Усього:

Залишок:

посвідчень учасника бойових дій _______

нагрудних знаків _______

Секретар комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

___________ (підпис)

___________________ (ініціали та прізвище)