02.04.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 122

31 березня 2016 р.

Про затвердження Положення про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України від 17 квітня 2015 року № 572.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами В.Є. Кістіона.

+-------------------------------+------------+
| Голова Верховної Ради України | В.ГРОЙСМАН |
+-------------------------------+------------+
|                |      |
+-------------------------------+------------+
+---+----------------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Голови Верховної Ради України
від 31 березня 2016 р. № 122 |
+---+----------------------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195.

2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, організаційні засади діяльності Комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України (далі - уповноважені особи) як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам (далі - Комісія).

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності Комісії

1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних уповноваженими особами як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам.

2. Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб, однією з яких є оцінювач.

У разі вирішення питання про відчуження, передачу в оренду, страхування дарунка, коли необхідно визначити його ринкову вартість, проводиться незалежна оцінка шляхом залучення до комісії суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, визначеного Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

3. Комісія може залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

4. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України.

Голова Комісії, його заступник та секретар призначаються Головою Верховної Ради України.

5. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій.

6. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії Головою Верховної Ради України.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

8. Комісія проводить засідання протягом місяця з дня передачі уповноваженою особою дарунка матеріально відповідальній особі.

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

11. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

12. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар Комісії.

13. Рішення Комісії у триденний строк з моменту прийняття затверджується Головою Верховної Ради України.

III. Основні завдання Комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

оцінка вартості дарунка;

вирішення питання можливості використання дарунка;

визначення місця зберігання дарунка;

вирішення питання строку зберігання дарунка.

2. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

вносить на розгляд Голови Верховної Ради України пропозиції щодо змін у складі Комісії;

засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

3. Секретар Комісії:

веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

4. Члени Комісії:

мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;

зобов'язані додержуватись норм законодавства, Положення про Комісію;

об'єктивно та неупереджено вирішують питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.