05.04.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      30.03.2016  № 204      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу

Відповідно до статей 3, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (із змінами), слова "або фінансуванню тероризму" замінити словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2. Унести до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 12 слова "перелік питань" замінити словом "питання";

пункт 16 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації.

У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису)".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

пункт 18 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи зазначених у запиті інформації, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень в установлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про надання таких документів (на примірнику, що зберігається в керівника/заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи вимагати (за необхідності) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи";

у пункті 19:

в абзаці першому:

слова "строку або відміни" замінити словами "строку, відміни або дострокового припинення";

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком";

в абзаці другому слова "строку або відміну" замінити словами "строку, відміну або дострокове припинення";

у пункті 23:

абзац перший після слів "фізичних осіб)," доповнити словами "документи, складені інспекційною групою/Національним банком (акти, описи тощо)";

абзац другий після слів "(отримані/вилучені" доповнити словами "/складені інспекційною групою/";

в абзаці п'ятому слова "в абзаці третьому цього пункту" замінити словами "в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення";

2) абзац другий підпункту 4 пункту 30 розділу III викласти в такій редакції:

"Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи";

3) пункт 32 розділу IV доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку.

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення.

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень";

4) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків та небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), і забезпечити її розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

4. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) унести відповідні зміни до структури файла для подання банками звіту і надіслати їх банкам для використання в роботі.

5. Уперше звіти за формою з урахуванням змін подаються банками за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про порядок
організації та проведення
перевірок з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
30.03.2016 № 204)
(пункт 32-1 розділу IV) |
+---+--------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Подається щоквартально
електронною поштою
банками - юридичними особами
(у цілому по банку)
Центральній розрахунковій
палаті не пізніше десятого
робочого дня місяця
після звітного періоду |
+---+------------------------------+

ЗВІТ з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________ (найменування банку)

Розділ I. Кількість клієнтів

(кількісні показники)

+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| № з/п |                                          Найменування показника                                         | Кількість |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  1  |                                               2                                               |   3   |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  1  |                                      Загальна кількість клієнтів, із них:                                      |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  2  |                                       кількість клієнтів юридичних осіб                                       |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  3  |                                       кількість клієнтів фізичних осіб                                       |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  4  |                                    кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців                                   |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  5  |          Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб          |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  6  |           Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб           |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  7  | Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  8  |                                      Кількість клієнтів з низьким ризиком                                      |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  9  |                                      Кількість клієнтів із середнім ризиком                                     |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  10 |                   Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику, із них:                   |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  11 |                                   кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком                                   |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  12 |                                  Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику                                 |      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+

Розділ II. Обсяги фінансових операцій

(копійки)

резидент

нерезидент

резидент

нерезидент

м. Київ та Київська область

Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська області

інші області (не зазначені в колонках 10, 11)

країни, визначені FATF, які мають стратегічні недоліки

країни, які перебувають під моніторингом FATF

країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом та банком як високоризикові

країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України

інші країни (не зазначені у колонках 13 - 16)

у безготівковій формі

у готівковій формі

у безготівковій формі

у готівковій формі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу, із них:

2

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

3

Обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

4

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

х

5

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

х

х

х

х

6

Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

х

х

х

х

7

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

8

Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

9

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти

х

х

х

х

х

10

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти

х

х

х

11

Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів

х

х

х

х

х

12

Обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів

х

х

х

х

х

13

Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів з рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

х

х

14

Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використання систем переказів коштів

х

х

15

Обсяг (сума) фінансових операції з переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку

х

х

16

Обсяг (сума) фінансових операції із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

х

х

17

Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів

18

Обсяг (сума) фінансових операції із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки

х

х

19

Обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування

х

х

20

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти

х

х

х

х

х

21

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти

х

х

х

Розділ III. Кількість фінансових операцій

(кількісні показники)

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| № з/п |                                        Найменування показника                                        | Кількість |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  1  |                                             2                                              |   3   |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  1  |                                    Загальна кількість фінансових операцій                                    |      |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  2  |       Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу       |      |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  3  |       Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу        |      |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|  4  | Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу |      |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
+--------------------------------------+--------------------------------+------------+----------------------+
|   "___" _________ 20__ року    |    Голова правління    | __________
(підпис) | ________________
(ініціали, прізвище) |
+--------------------------------------+--------------------------------+------------+----------------------+
|   ___________________________   |    Головний бухгалтер    | __________ |  ________________  |
| (прізвище виконавця, номер телефону) |                | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
+--------------------------------------+--------------------------------+------------+----------------------+
|                   | Відповідальний працівник банку | __________ | _________________  |
|                   |                | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
+--------------------------------------+--------------------------------+------------+----------------------+

ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

1. Звіт передбачає надання банками - юридичними особами інформації за звітний квартал у розрізі кодів валют та банківських металів в еквіваленті національної валюти, резидентності, типів клієнтів, установлених їм рівнів ризику, місця проведення відповідних фінансових операцій/місця реєстрації чи місця проживання контрагента-нерезидента (для операцій у межах України - згідно з Довідником регіонів України, для операцій за межами України - у розрізі країн).

Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб), а також щодо фізичних осіб - підприємців відображаються за типом клієнта "юридична особа".

Дані щодо фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності, яким відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), відображаються за типом клієнта "фізична особа".

2. Опис параметрів заповнення розділу I форми:

1) зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 22 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків;

2) у цьому розділі зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

3) рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів. Дані цього рядка є сумою рядків 2 - 4, а також сумою рядків 8 - 10 та 12;

4) рядок 2 - зазначається кількість клієнтів юридичних осіб;

5) рядок 3 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб;

6) рядок 4 - зазначається кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців;

7) рядок 5 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

8) рядок 6 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

9) рядок 7 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб;

10) рядок 8 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику;

11) рядок 9 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику;

12) рядок 10 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

13) рядок 11 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику;

14) рядок 12 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у рядках 8 - 11).

3. Опис параметрів заповнення розділу II форми:

1) у формі надається інформація щодо фінансових операцій із зарахування та переказу (списання) коштів за відповідними рахунками; за виданими кредитами під окремі види застави; про обсяг (суму) операцій з купівлі/продажу кредитно-грошових інструментів; іноземної валюти та банківських металів за готівкові/безготівкові кошти тощо;

2) колонка 7 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

3) колонка 8 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

4) колонка 9 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів;

5) колонки 10 - 17 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів за місцем проведення фінансових операцій/місцем ініціювання проведення фінансових операцій/місцем реєстрації чи місцем проживання контрагента-нерезидента.

Країни, які мають стратегічні недоліки, - країни, визначені FATF як такі, чиї національні системи протидії відмиванню коштів мають значні зі стратегічної точки зору недоліки і які не розробили плану щодо їх усунення.

Країни, які перебувають під моніторингом FATF, - країни, визначені FATF як такі, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати (водночас FATF здійснює моніторинг цього процесу).

Країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та банком як високоризикові, - країни, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також ті, що визначені банком самостійно.

Країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України, - затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) перелік офшорних зон, а також перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим Податковим кодексом України (відповідно до розпорядження КМУ);

6) колонка 18 - відображається загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

7) рядок 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених за вкладними (депозитними) рахунками, рахунками, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, та за рахунками на вимогу. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2 та 3;

8) рядок 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

9) колонки 3 - 9 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки відповідного типу клієнтів;

10) колонки 10 - 12 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк);

11) колонки 13 - 17 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на користь клієнтів, що надійшли із-за кордону від нерезидентів, місце реєстрації, місце проживання яких зареєстровано у відповідних країнах (далі - нерезиденти, що зареєстровані у відповідних країнах);

12) колонки 19 - 22 рядка 2 - зазначається обсяг (сума) із зарахування коштів на вищезазначені рахунки;

13) рядок 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунків, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

14) колонки 3 - 9 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) коштів, списаних з рахунків відповідного типу клієнтів;

15) колонки 10 - 12 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) списаних коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента;

16) колонки 13 - 17 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за кордон, на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі банку-нерезидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-нерезидента;

17) колонки 19 - 22 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) із списання коштів із вищезазначених рахунків;

18) рядок 4 - зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку (відкрив рахунки 20 - 22 розділів). Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами;

19) колонки 3 - 9 рядка 4 - зазначається обсяг (суми) наданих відповідному типу клієнтів кредитів;

20) колонки 10 - 12 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих клієнтами: у готівковій формі - за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, та безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

21) колонки 13 - 17 рядка 4 - зазначаються суми кредитів, отриманих у банку клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

22) колонки 19 - 22 рядка 4 - зазначається обсяг виданих кредитів;

23) рядок 5 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

24) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

25) колонки 10 - 12 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

26) колонки 13 - 17 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

27) колонки 20 та 22 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів;

28) рядок 6 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти;

29) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів;

30) колонки 10 - 12 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України;

31) колонки 13 - 17 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

32) колонки 20 та 22 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів;

33) рядок 7 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

34) колонки 3 - 9 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

35) колонки 10 - 12 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

36) колонки 13 - 17 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

37) колонки 19 - 22 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

38) рядок 8 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку;

39) колонки 3 - 9 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів;

40) колонки 10 - 12 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України);

41) колонки 13 - 17 рядка 8 - зазначається сума продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

42) колонки 19 - 22 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника;

43) рядок 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави;

44) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти відповідним типом клієнтів;

45) колонки 10 - 12 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

46) колонки 13 - 17 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

47) колонка 22 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти;

48) рядок 10 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави;

49) колонки 3 - 9 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти за дорученням відповідного типу клієнтів;

50) колонки 10 - 12 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України;

51) колонки 13 - 17 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

52) колонка 21 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти;

53) рядок 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

54) колонки 3 - 9 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених відповідним типом клієнтів;

55) колонки 13 - 17 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій за переказами на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

56) колонки 19 та 21 рядка 11 - зазначається обсяг переказів;

57) рядок 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

58) колонки 3 - 9 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

59) колонки 13 - 17 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

60) колонки 19 та 21 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів;

61) рядок 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

62) колонки 3 - 9 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

63) колонки 10 - 12 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах України через кореспондентські рахунки банку коштів із відкритих у відповідних областях України рахунків клієнтів;

64) колонки 13 - 17 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за кордон через кореспондентські рахунки банку коштів на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

65) колонки 19 та 21 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

66) рядок 14 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, здійснених за ініціативою клієнтів банку в межах та за межі України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

67) колонки 3 - 9 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказів, здійснених за ініціативою відповідного типу клієнтів;

68) колонки 10 - 12 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, здійснених за ініціативою клієнтів банку, з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

69) колонки 13 - 17 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що відправлені з України з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, у яку відправлені перекази;

70) колонки 20 та 22 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) переказу коштів;

71) рядок 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку;

72) колонки 3 - 9 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів;

73) колонки 10 - 12 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку, здійснених у межах України. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

74) колонки 13 - 17 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків за кордон через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

75) колонки 19 та 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів;

76) рядок 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655);

77) колонки 3 - 9 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки відповідного типу клієнтів;

78) колонки 10 - 12 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених у межах України через кореспондентські рахунки банку, із зарахування коштів на рахунки клієнтів, відкриті у відповідних областях України;

79) колонки 13 - 17 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, отриманих із-за кордону через кореспондентські рахунки банку від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах;

80) колонки 19 та 21 рядка 16 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів;

81) рядок 17 - зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, що отримані клієнтами банку із-за кордону та в межах України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

82) колонки 3 - 9 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих відповідним типом клієнтів;

83) колонки 10 - 12 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) внутрішньодержавних переказів, що отримані клієнтами банку з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами;

84) колонки 13 - 17 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) транскордонних переказів, що отримані клієнтами банку в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами. Інформація зазначається залежно від країни, з якої надходили перекази;

85) колонки 19 - 22 рядка 17 - зазначається обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку;

86) рядок 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України;

87) колонки 3 - 9 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь відповідного типу клієнтів інших банків;

88) колонки 10 - 12 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів у межах України через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

89) колонки 13 - 17 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента;

90) колонки 19 та 21 рядка 18 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів;

91) рядок 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо);

92) колонки 3 - 9 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з відповідним типом клієнтів;

93) колонки 10 - 12 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами (за дорученням клієнтів) у розрізі відповідних областей України;

94) колонки 13 - 17 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах;

95) колонки 19 та 21 рядка 19 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування;

96) рядок 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

97) колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

98) колонки 10 - 12 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України;

99) колонки 13 - 17 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених нерезидентами, які зареєстровані у відповідних країнах;

100) колонка 22 рядка 20 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти;

101) рядок 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти;

102) колонки 3 - 9 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів;

103) колонки 10 - 12 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України;

104) колонки 13 - 17 рядка 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів-нерезидентів, які зареєстровані у відповідних країнах;

105) колонка 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти.

4. Опис параметрів заповнення розділу III форми:

1) рядок 1 - зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунків, на яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7);

2) рядок 2 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу;

3) рядок 3 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;

4) рядок 4 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.