05.04.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      30.03.2016  № 208      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року № 366) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"куратор перевірки - посадова особа Національного банку, визначена у посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку, яка здійснює загальне керівництво процесом перевірки, координує вирішення питань, що виникли під час перевірки, з профільними підрозділами Національного банку, які відповідають за їх регулювання, та підписує звіт про інспектування";

абзац перший пункту 1.6 виключити;

пункт 1.10 доповнити словами ", куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові)";

друге речення абзацу першого пункту 1.16 доповнити словами ",куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові)";

2) у главі 3:

у пункті 3.8:

в абзаці третьому слова "підрозділу інспектування" замінити словами "інспекційної групи та куратором перевірки";

абзац четвертий після слів "звіту про інспектування" доповнити словами та цифрами "не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати закінчення інспекційної перевірки, яка встановлюється в посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку,";

3) у главі 4:

абзац другий пункту 4.1 доповнити словами ",необхідних для проведення перевірки, зокрема шляхом доступу до систем автоматизації банківських операцій";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Керівники та працівники банку зобов'язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком особам доступ до документів (інформації) на паперових та/або електронних носіях, необхідних для проведення перевірки, до систем автоматизації банківських операцій у режимі перегляду та вибірки необхідної інформації";

підпункт "ґ" пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"ґ) забезпечити надання працівниками банку в установлені в запиті інспекторами терміни запитуваної інформації, необхідної для здійснення перевірки, у тому числі тієї, що зберігається в інформаційних системах банку, документів та/або їх копій, що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта перевірки".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+