06.04.2016
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                    НАКАЗ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                 29.02.2016  № 150                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2016 р.
за № 424/28554 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, не пов’язаного з виїздом за межі України

Відповідно до статті 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, статті 15 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, з метою забезпечення правового захисту військовослужбовців Держспецзв’язку та впорядкування їх виїзду у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Держспецзв’язку, у тому числі на тимчасово окуповану територію України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, не пов’язаного з виїздом за межі України, що додається.

2. Начальникам структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, територіальних підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку забезпечити ефективний контроль виконання підлеглими військовослужбовцями цього наказу та належний рівень мобілізаційної готовності підрозділів Держспецзв’язку.

3. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+-----------------+----------------+
| Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язку | Л.О. Євдоченко |
+-----------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
29.02.2016  № 150 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2016 р.
за № 424/28554 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, не пов’язаного з виїздом за межі України

1. Цей Порядок регламентує питання виїзду військовослужбовців у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано Адміністрацію Держспецзв’язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальні підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв’язку (далі – підрозділи), та механізм його документального оформлення.

2. Виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, не пов’язаний з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, здійснюється в Адміністрації Держспецзв’язку з письмового дозволу керівника (начальника) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, а в інших підрозділах – з письмового дозволу керівника (начальника) підрозділу, виходячи з особливостей наявної обстановки та покладених на підрозділ завдань.

У разі необхідності термінового виїзду у межах України, не пов’язаного з виїздом на тимчасово окуповану територію України (через сімейні обставини або з інших поважних причин), та неможливості подання відповідного рапорту – на підставі усного дозволу керівника (начальника) підрозділу.

За рішенням керівника (начальника) підрозділу дозвіл на виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, не пов’язаний з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, військовослужбовцям структурних підрозділів, які дислоковані за межами населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, може надаватися керівниками (начальниками) цих структурних підрозділів з обов’язковим повідомленням керівника (начальника) підрозділу.

Військовослужбовці, які мешкають за межами населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, рапорт на отримання дозволу щодо виїзду за межі населеного пункту при прямуванні на постійне місце проживання не подають.

3. Виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, пов’язаний з прямуванням на тимчасово окуповану територію України, здійснюється за рапортом військовослужбовця на підставі письмового дозволу: в Адміністрації Держспецзв’язку – Голови Держспецзв’язку, а в інших підрозділах – з письмового дозволу керівника (начальника) підрозділу. У рапорті мають зазначатися мета, період виїзду, місцеперебування під час виїзду, способи зв’язку. Військовослужбовець інформує про виїзд свого безпосереднього начальника та Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку або відповідний кадровий підрозділ (особу, на яку покладено виконання завдань з питань кадрового забезпечення). У разі наявності допуску та доступу до державної таємниці військовослужбовець додатково проходить інструктаж в Режимно-секретному управлінні Адміністрації Держспецзв’язку або відповідному режимно-секретному органі (далі – РСО). Інформування та проведення інструктажу оформлюється шляхом візування рапорту відповідними посадовими особами зазначених підрозділів.

4. Виїзд керівників (начальників) структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 1–3 цього Порядку, на підставі дозволу Голови Держспецзв’язку.

5. Безпосередні начальники військовослужбовців, які виїжджають, зобов’язані проводити інструктажі про дотримання правил особистої безпеки та дорожнього руху (якщо виїзд здійснюється власним автотранспортом), а також визначати способи екстреного зв’язку з військовослужбовцями у разі виникнення такої потреби.

6. Військовослужбовці, яким надано допуск та доступ до державної таємниці і які повернулися з тимчасово окупованої території України, зобов’язані протягом двох робочих днів після прибуття до місця проходження військової служби чи навчання письмово поінформувати начальника підрозділу, а в Адміністрації Держспецзв’язку – Голову Держспецзв’язку через свого безпосереднього начальника та РСО про наявність чи відсутність обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації, а також про інші обставини, що можуть перешкодити збереженню державної таємниці.

7. У разі наявності обставин і фактів, що можуть перешкодити збереженню державної таємниці, начальник РСО за участю посадової особи кадрового підрозділу (особи, на яку покладено виконання завдань з питань кадрового забезпечення) протягом двох робочих днів з дня отримання рапорту проводить бесіду з військовослужбовцем, який прибув з тимчасово окупованої території України до місця проходження служби чи навчання, для їх з’ясування.

За результатами бесіди начальник РСО разом з посадовою особою кадрового підрозділу (особою, на яку покладено виконання завдань з питань кадрового забезпечення) складають довідку (у двох примірниках), яка реєструється та доповідається разом з рапортом військовослужбовця керівнику (начальнику) підрозділу, а в Адміністрації Держспецзв’язку – Голові Держспецзв’язку. Один примірник довідки зберігається в РСО, другий – передається до кадрового підрозділу.

+-------------------------------+--------------+
| Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
полковник | Ю.В. Печенюк |
+-------------------------------+--------------+