06.04.2016
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                    НАКАЗ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                 18.02.2016  № 118                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 406/28536 |
+---+------------------------------+

Про відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”

Відповідно до статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, та з метою визначення порядку заохочення відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”.

2. Затвердити Положення про відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”, що додається.

3. Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити придбання відомчих відзнак Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” і посвідчень до них у межах коштів Державного бюджету України на зазначені цілі на підставі заявки Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на наступний рік, що подається до Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України не пізніше 15 березня поточного року, а також організувати їх зберігання та видачу згідно з наказами про нагородження.

4. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-----------------+----------------+
| Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язку | Л.О. Євдоченко |
+-----------------+----------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.02.2016  № 118 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2016 р.
за № 406/28536 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” (далі – відзнака Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя”).

2. Нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” нагороджуються військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку), які є дієздатними особами, мають право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї відповідно до вимог нормативно-правових актів.

3. Відзнака Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” – це зброя вітчизняного або іноземного виробництва, яка має заводське маркування і товарний знак.

4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5. Передача відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” іншим особам або її відчуження забороняється.

ІІ. Порядок подання до нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя”, розгляду матеріалів і прийняття рішення про нагородження

1. Кандидатури до нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” подають Голова Держспецзв’язку або особа, яка виконує його обов’язки, заступники Голови Держспецзв’язку, керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку (у тому числі стосовно військовослужбовців підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку), територіальних підрозділів, закладів, установ Держспецзв’язку. Для подання кандидатур до нагородження готується клопотання або рапорт про нагородження. У клопотанні (рапорті) про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання. Клопотання (рапорт) про нагородження подається Голові Держспецзв’язку або особі, яка виконує його обов’язки.

Керівники, які подають клопотання (рапорт) про нагородження, персонально відповідають за правильність викладених у ньому даних.

2. Після прийняття Головою Держспецзв’язку або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення щодо нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах Держспецзв’язку готується подання до нагородження відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” (додаток 1) (далі – подання до нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя”) із зазначенням конкретних заслуг особи.

Питання щодо нагородження військовослужбовців Держспецзв’язку відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” розглядається на засіданні колегії Адміністрації Держспецзв’язку.

3. Клопотання (рапорт) про нагородження разом із поданням до нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, її територіального органу, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіального підрозділу, закладу та установи Держспецзв’язку передаються до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку не пізніше ніж за 3 тижні до дати нагородження або в строк, визначений Головою Держспецзв’язку або особою, яка виконує його обов’язки.

4. Про нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку.

ІІІ. Порядок вручення та вилучення відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя”

1. Відзнака Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” вручається в урочистій обстановці, на зборах (нарадах), перед строєм чи нагородженій особі особисто Головою Держспецзв’язку або за його дорученням заступниками Голови Держспецзв’язку.

2. Разом з відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” нагородженій особі вручається посвідчення про нагородження відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”, ескіз якого наведено в додатку 2 до цього Положення. Опис посвідчення до відомчої відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” наведено в додатку 3 до цього Положення.

3. Про вручення відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” складається протокол вручення відомчої відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” (додаток 4), який підписується особою, що проводила вручення, та нагородженою особою. Цей протокол не пізніше ніж через десять днів після вручення відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” надсилається до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку для подальшого обліку та зберігання. Разом з відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” нагородженій особі вручається завірена копія наказу, який є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

4. Повторне нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” не проводиться. Втрачені відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” повторно не видаються.

5. В облікові документи військовослужбовців Держспецзв’язку вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Адміністрації Держспецзв’язку про нагородження відзнакою Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” та вид зброї.

6. Позбавлення нагородженого відзнаки Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” та її вилучення здійснюються за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

7. Після смерті нагородженого відзнака Держспецзв’язку “Вогнепальна зброя” здається в порядку, встановленому чинним законодавством.

+-------------------------------+--------------+
| Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник | Ю.В. Печенюк |
+-------------------------------+--------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Положення про відомчу відзнаку
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
“Вогнепальна зброя”
(пункт 2 розділу ІІ) |
+---+---------------------------------------+

ПОДАННЯ до нагородження відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про відомчу відзнаку
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
“Вогнепальна зброя”
(пункт 2 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+

ЕСКІЗ ПОСВІДЧЕННЯ про нагородження відомчою відзнакою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”

+-------------------------------+--------------+
| Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник | Ю.В. Печенюк |
+-------------------------------+--------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Положення про відомчу відзнаку
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
“Вогнепальна зброя”
(пункт 2 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+

ОПИС посвідчення до відомчої відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”

1. Посвідчення до відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя” (далі – посвідчення до відзнаки) є книжечкою розміром 155 х 110 мм у розгорнутому вигляді у твердій обкладинці синього кольору.

2. Посередині лицьового боку обкладинки розміщено малий Державний Герб України, зверху – напис: “ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ”, знизу – напис: “ПОСВІДЧЕННЯ”, які виконані золотистим кольором.

3. На лівому внутрішньому боці посвідчення до відзнаки розміщено текст чорного кольору такого змісту:

“__________________________________ (військове звання)

__________________________________ (прізвище)

__________________________________ (ім’я)

__________________________________ (по батькові)

Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від “____”____________ 20__ року № _____”.

4. На правому внутрішньому боці посвідчення до відзнаки розміщено текст чорного кольору такого змісту:

“НАГОРОДЖЕНИЙ(А) ВІДОМЧОЮ ВІДЗНАКОЮ

“Вогнепальна зброя”

__________________________________ __________________________________ (модель, калібр, заводський номер)

Голова Служби М.П.”.

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 4
до Положення про відомчу відзнаку
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
“Вогнепальна зброя”
(пункт 3 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+

ПРОТОКОЛ вручення відомчої відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Вогнепальна зброя”