06.04.2016

УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати

{Угоду ратифіковано Законом № 1027-VIII від 16.03.2016}

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина (далі - Договірні Сторони),

ЗВАЖАЮЧИ на сталі відносини між обома державами,

БАЖАЮЧИ поглибити взаємовигідне економічне співробітництво у сфері торгівлі та промисловості,

ПРАГНУЧИ стимулювати співпрацю малих та середніх підприємств обох держав,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

1. Договірні Сторони домовились про заснування двосторонньої Німецько-Української промислово-торговельної палати (далі - Палата) в Києві відповідно до законодавства України. Палата не є торгово-промисловою палатою в розумінні Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. Палата є господарським об'єднанням, що утворюється у правовій формі асоціації або в іншій правовій формі об’єднання підприємств відповідно до законодавства України. Палата визнається Асоціацією німецьких промислово-торговельних палат (далі - DIHK).

3. Палата є самостійною юридичною особою, членами якої можуть бути українські, німецькі, а також інші суб’єкти господарювання та об’єднання підприємств. Офіційне найменування Палати: „Німецько-Українська промислово-торговельна палата“.

Стаття 2

1. Метою діяльності Палати є сприяння розвитку торговельно-економічних відносин між підприємствами та організаціями України та Федеративної Республіки Німеччина, а також захист інтересів бізнесу обох держав та сприяння економічному обміну в обох напрямках.

2. Палата не має на меті отримання прибутку.

3. За надання послуг Палата може стягувати плату для покриття своїх витрат.

Стаття 3

1. Палата повинна бути зареєстрована центральним органом виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Палата розташовується в м. Києві.

3. Палата може відкривати свої філії та представництва на території України відповідно до законодавства України.

Стаття 4

1. Палата фінансується за рахунок членських внесків, дотацій Федерального міністерства економіки і енергетики Федеративної Республіки Німеччина, пожертвувань та інших надходжень, дозволених законодавством України.

2. Платежі, які будуть здійснюватися безпосередньо або опосередковано Федеративною Республікою Німеччина на користь Палати для покриття витрат, звільняються від прямих податків.

3. Палаті дозволяється мати банківські рахунки в Україні та у Федеративній Республіці Німеччина. Федеральні дотації, які надаються через DIHK для фінансування Палати, можуть у будь-який час вільно і без обмежень бути переказані на банківські рахунки Палати в Україні.

Стаття 5

1. Особи, які працюють у Палаті за узгодженням або за дорученням DIHK для виконання цілей, зазначених у статті 2 цієї Угоди, та їхні чоловік чи дружина або зареєстрований партнер та їхні неповнолітні діти або діти, що навчаються, не є членами дипломатичних або консульських представництв Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

2. Вказані особи не користуються привілеями та імунітетами, які надаються персоналу таких представництв.

Стаття 6

1. Компетентні державні органи України без зволікань видають посвідку на тимчасове проживання особам, зазначеним у статті 5 цієї Угоди, в рамках законодавства України.

2. Посвідка на тимчасове проживання дає право його власнику на багаторазовий в’їзд та виїзд з території України протягом терміну дії такої посвідки.

3. Посвідка на тимчасове проживання видається терміном на три роки і може продовжуватись на такі ж періоди.

4. Для початку виконання своїх обов’язків співробітникам Палати перед в’їздом до України оформлюється в разі потреби віза у дипломатичному представництві або консульській установі України.

Стаття 7

Особи, зазначені у Статті 5 цієї Угоди, не потребують для своєї діяльності в Україні дозволу на працевлаштування.

Стаття 8

Палата може наймати необхідну кількість співробітників для виконання мети, для досягнення якої вона створюється.

Стаття 9

Оподаткування заробітної плати та подібних винагород співробітників Палати здійснюється згідно з положеннями відповідної чинної угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно і законодавства Договірних Сторін.

Стаття 10

Уряд України надає особам, що працюють у Палаті за дорученням DIHK для виконання цілей, зазначених у Статті 2 цієї Угоди, та їхнім чоловіку чи дружині або зареєстрованому партнеру та їхнім неповнолітнім дітям або дітям, що навчаються, звільнення від сплати митних та інших прирівняних до них платежів, передбачених законодавством України, що стягуються при ввезенні та вивезенні особистого майна, ввезеного на територію України протягом 6 місяців після переселення.

Стаття 11

Будь-які зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін у письмовій формі та оформлюється відповідним протоколом, який є невід’ємною частиною Угоди та набирає чинності згідно зі статтею 12 цієї Угоди.

Стаття 12

1. Ця Угода набирає чинності в день, в який Уряд України повідомляє Уряд Федеративної Республіки Німеччина про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час надіслати дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди. У такому випадку ця Угода втрачає чинність через дванадцять місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення не відкликано до закінчення цього строку.

3. Ця Угода не перешкоджає дії будь-яких інших чинних договорів між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

4. Через дванадцять місяців з дати набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення Бюро делегата Німецької економіки в Україні, укладена у формі обміну вербальними нотами від 10 червня 1993 року.

Вчинено в м. Берліні 23 жовтня 2015 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

+----------+----------------------+
| За Уряд
України | За Уряд
Федеративної
Республіки Німеччина |
+----------+----------------------+
| (підпис) |       (підпис)       |
+----------+----------------------+