08.04.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      01.04.2016  № 230      |
+---------------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і з метою встановлення порядку обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року № 859, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) протягом семи календарних днів після прийняття цієї постанови внести зміни до програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" та провести тестове випробування з метою ефективного функціонування доопрацьованого програмно-технологічного забезпечення.

3. Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (Супрун А.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.04.2016 № 230 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

1. У розділі ІІІ:

1) у главі 6:

пункт 64 викласти в такій редакції:

"64. Відділ опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відомість сквитованих розпоряджень та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів";

пункт 66 викласти в такій редакції:

"66. У разі потреби додаткового блокування депозитних сертифікатів під виданий раніше кредит рефінансування під заставу депозитних сертифікатів (зміна або збільшення/зменшення застави) Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу відомість сквитованих розпоряджень, на підставі якої Відділ виконує блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ";

доповнити главу після пункту 66 новими пунктами 66-1 - 66-5 такого змісту:

"66-1. У разі вивільнення з-під застави депозитних сертифікатів після отримання підтвердження про блокування замінених активів Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу відомість сквитованих розпоряджень, на підставі якої Відділ виконує розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

66-2. У разі отримання заявки банку на одержання кредиту овернайт та/або участь у тендері з підтримання ліквідності банків під заставу депозитних сертифікатів з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування, строк погашення яких настав, Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу розпорядження щодо блокування на транзитному рахунку депозитних сертифікатів, що пропонуються в заставу кредиту та не обтяжені іншими зобов'язаннями.

66-3. Відділ опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відповідне розпорядження та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для оформлення застави за кредитами, строк погашення яких настав.

66-4. У разі задоволення заявки банку на одержання кредиту овернайт та/або участь у тендері з підтримання ліквідності банків під заставу депозитних сертифікатів з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування, строк погашення яких настав, Департамент відкритих ринків за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу розпорядження щодо блокування в заставу депозитних сертифікатів з транзитного рахунку для оформлення застави за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, строк погашення якого настав, та/або розпорядження щодо розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані на транзитному рахунку для оформлення застави за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, строк погашення якого настав, та які не були відібрані в заставу за кредитом (у тому числі у разі незадоволення заявки).

66-5. Відділ опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відповідне розпорядження та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, та/або розпорядження щодо розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані на транзитному рахунку як такі, що запропоновані в заставу за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, та не були відібрані в заставу за новим кредитом";

пункт 69 викласти в такій редакції:

"69. Відділ опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відомість сквитованих розпоряджень та виконує операції щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати розблоковуються на рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями";

доповнити главу після пункту 70 новим пунктом 70-1 такого змісту:

"70-1. На кінець операційного дня Системи СЕРТИФ залишки на транзитному рахунку не дозволяються. Відділ перевіряє залишок на цьому транзитному рахунку і в разі його наявності повідомляє про залишок Департаменти супроводження кредитів і відкритих ринків та вживає заходів щодо його врегулювання на підставі відповідних розпоряджень до кінця операційного дня Системи СЕРТИФ";

2) пункт 89 глави 8 викласти в такій редакції:

"89. У разі погашення депозитних сертифікатів, що є заблокованими як застава за кредитами овернайт та/або кредитами рефінансування, сума коштів від їх погашення та сплачені проценти для відображення в бухгалтерському обліку зараховуються на балансовий рахунок 4629 "Транзитний рахунок за іншими операціями" Національного банку до отримання розпоряджень від Департаменту супроводження кредитів".

2. У додатку 3 до Положення:

1) таблицю пункту 2 доповнити новим рядком такого змісту:

2) у пункті 4:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"8" - депозитні сертифікати в процесі розміщення, не обтяжені зобов'язаннями, заблоковані для участі в торгах, заблоковані для розрахунків за результатами торгів, заблоковані за кредитами рефінансування";

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"1" - заблоковані для оформлення забезпечення за кредитами Національного банку України, строк погашення яких настав";

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять п'ятим.

3. У додатку 4 до Положення:

1) рядок 46 викласти в такій редакції:

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 46 | блокування/додаткове блокування/заміна (збільшення) застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку України: |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2) рядок 47 викласти в такій редакції:

3) доповнити Перелік після рядка 47 новими рядками 47-1 - 47-6 такого змісту:

47-2

58310

58110

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що блокуються для оформлення забезпечення)

47-3

блокування депозитних сертифікатів, що відібрані в заставу за новими кредитами Національного банку України:

47-4

58110

58510

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що блокуються в заставу за кредитом Національного банку України)

47-5

розблокування депозитних сертифікатів, що не відібрані в заставу за новими кредитами Національного банку України:

47-6

58110

58310

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що не відібрані в заставу)

4) рядок 48 викласти в такій редакції:

+--------------------------+-------------+
| Начальник Відділу
депозитарного обліку
державних цінних паперів | А.В. Супрун |
+--------------------------+-------------+
+-----------+---+
| ПОГОДЖЕНО |  |
+-----------+---+
+-----------------------------+------------+
| Заступник Голови
Національного банку України | О.Є. Чурій |
+-----------------------------+------------+