08.04.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      01.04.2016  № 226      |
+---------------------------------------+

Про надання банками України інформації

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України” та статі 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Банкам України:

щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати в електронному форматі до Національного банку України інформацію про показники діяльності за формами, зразки яких додаються (додатки 1 - 3);

до 30 квітня 2016 року надати до Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України інформацію згідно з абзацом 1 цієї постанови за І квартал 2016 року та за 2015 рік для розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

2. Абзац сьомий пункту 8.2 глави 8 розділу ІІІ Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 10 листопада 2011 року № 1288/20026 (зі змінами), виключити.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
01.04.2016 № 226
(пункт 1) |
+---+-----------------------------+

ПОКАЗНИКИ фінансової діяльності за _________квартал 20 ____ року

(тис.грн.)

1

2

3

4

1

АКТИВИ

2

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку

4

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

5

Кошти в інших банках, у т.ч.:

6

в іноземній валюті

7

резерви під знецінення коштів в інших банках

8

Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:

9

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.:

10

в іноземній валюті

11

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

12

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.:

13

в іноземній валюті

14

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

15

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.:

16

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

17

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.:

18

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

19

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

20

Інвестиційна нерухомість

21

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

22

Відстрочений податковий актив

23

Основні засоби та нематеріальні активи

24

Інші фінансові активи, у т.ч.:

25

резерви під інші фінансові активи

26

Інші активи, у т.ч.:

27

резерви під інші активи

28

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

29

Усього активів, у т.ч.:

30

в іноземній валюті

31

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

32

Кошти отримані від Національного банку України

33

Кошти банків, у т.ч.:

34

в іноземній валюті

35

Кошти клієнтів, у т.ч.:

36

кошти юридичних осіб, у т.ч.:

37

в іноземній валюті

38

кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:

39

в іноземній валюті

40

кошти фізичних осіб, у т.ч.:

41

в іноземній валюті

42

кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:

43

в іноземній валюті

44

Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

45

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.:

46

в іноземній валюті

47

Інші залучені кошти

48

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

49

Відстрочені податкові зобов’язання

50

Резерви за зобов’язаннями

51

Інші фінансові зобов’язання

52

Інші зобов’язання

53

Субординований борг

54

Зобов’язання групи вибуття

55

Усього зобов’язань, у т.ч.:

56

в іноземній валюті

57

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

58

Статутний капітал

59

Емісійні різниці

60

Незареєстрований статутний капітал

61

Інший додатковий капітал

62

Резервні та інші фонди банку

63

Резерви переоцінки

64

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

65

Усього власного капіталу

66

Усього зобов’язань та власного капіталу

+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |  “___” _____________ 20 ____ року  |   Керівник   | _____________________
(підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |   ____________________________   | Головний бухгалтер |  _____________________   |
|  | (прізвище виконавця, номер телефону) |          | (підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
01.04.2016 № 226
(пункт 1) |
+---+-----------------------------+

ПОКАЗНИКИ про фінансові результати за ___ квартал 20 ____року

(тис.грн.)

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

1

Процентні доходи, у т.ч. :

2

доходи від операцій з юридичними особами

3

доходи від операцій з фізичними особами

4

Процентні витрати, у т.ч.:

5

витрати від операцій з юридичними особами

6

витрати від операцій з фізичними особами

7

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

8

Комісійні доходи

9

Комісійні витрати

10

Чистий комісійний дохід (Чисті комісійні витрати)

11

Торговий результат, у тому числі:

12

результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

13

результат від операцій з хеджування справедливої вартості

14

результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

15

результат від операцій з іноземною валютою

16

результат від переоцінки іноземної валюти

17

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

18

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

19

Інші операційні доходи

20

Всього доходів

21

Відрахування до резервів:

22

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках

23

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

24

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов’язаннями

25

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

26

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

27

Адміністративні та інші операційні витрати, у тому числі:

28

заробітна плата персоналу

29

нарахування на фонд заробітної плати

30

інші витрати на персонал

31

витрати на утримання основних засобів

32

експлуатаційні та господарські витрати

33

витрати на телекомунікації

34

витрати на рекламу і маркетинг

35

витрати на оренду

36

інші адміністративні та операційні витрати

37

Всього витрат

38

Прибуток/(збиток) до оподаткування

39

Витрати на податок на прибуток

40

Прибуток/(збиток) після оподаткування

41

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

42

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

43

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

44

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

45

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

46

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

47

Інший сукупний дохід після оподаткування

48

Усього сукупного доходу

+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |  “___” _____________ 20 ____ року  |   Керівник   | _____________________
(підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |   ____________________________   | Головний бухгалтер |  _____________________   |
|  | (прізвище виконавця, номер телефону) |          | (підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
01.04.2016 № 226
(пункт 1) |
+---+-----------------------------+

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ діяльності банку за _______ квартал 20 ____року

(тис.грн.)

+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| Рядок |                                         Найменування рядка                                         | На звітну дату | Нормативні показники |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  1  |                                             2                                             |    3    |     4      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  1  |                                       Регулятивний капітал банку                                       |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  2  |                                Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)                                |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  3  |                                        Поточна ліквідність (%)                                        |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  4  |                              Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)                              |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  5  |                                       Великі кредитні ризики (%)                                       |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  6  |                        Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (%)                        |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  7  |                               Кредитні операції, що класифіковані за І категорією якості                               |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| 7.1 |                                  Величина кредитного ризику за такими операціями                                  |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  8  |                               Кредитні операції, що класифіковані за ІІ категорією якості                               |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| 8.1 |                                  Величина кредитного ризику за такими операціями                                  |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  9  |                               Кредитні операції, що класифіковані за ІІІ категорією якості                              |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| 9.1 |                                  Величина кредитного ризику за такими операціями                                  |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  10 |                               Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості                               |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| 10.1 |                                  Величина кредитного ризику за такими операціями                                  |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  11 |                               Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості                               |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
| 11.1 |                                  Величина кредитного ризику за такими операціями                                  |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  12 |                                       Рентабельність активів (%)                                       |        |     х      |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
|  13 | Кредити, що надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією “А” (сільське господарство), “В” - “Е” (промисловість), “F”(будівництво) |        |           |
+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------------+
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |  “___” _____________ 20 ____ року  |   Керівник   | _____________________
(підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+
|  |   ____________________________   | Головний бухгалтер |  _____________________   |
|  | (прізвище виконавця, номер телефону) |          | (підпис, ініціали, прізвище) |
+---+--------------------------------------+--------------------+------------------------------+

У рядках 1 - 6 зазначаються дані відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами);

у рядках 7 - 11.1 зазначаються дані відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (зі змінами);

у рядку 12 зазначаються дані, розраховані з використанням даних форми № 10 “Оборотно-сальдовий баланс банку”, визначеної Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129;

у рядку 13 зазначаються дані з форми № 321 “Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)” за секторами нефінансових корпорацій S.11) та домашніх господарств S.141 роботодавці та S.142 самостійно зайняті працівники) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378, за видами економічної діяльності: сільське господарство (розріз 01 секції (“А”), промисловість (секції “В” - “Е”), будівництво (секція “F”), відповідно до Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).