08.04.2016
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      31.03.2016  № 225      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою розширення можливостей міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати поточні рахунки на території України згідно з міжнародними договорами України (далі - МФО) щодо фінансування вітчизняних підприємств та сприяння залученню додаткових кредитних коштів вітчизняними підприємствами, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці дев'ятому пункту 16.4 глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), слово "інвестиційний" замінити словами "поточний (у тому числі інвестиційний)".

2. Унести до Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 596/25373, такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слова "(далі - кредитні договори)" виключити;

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк відкриває інвестиційні рахунки та вкладні (депозитні) рахунки МФО з дотриманням вимог, установлених главою 16 Інструкції. На операції з розміщення МФО (згідно з додатком до цього Порядку) коштів у гривнях на вкладний (депозитний) рахунок не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну";

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова "за кредитними договорами," замінити словами "за кредитними договорами, договорами позики,";

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"МФО (згідно з додатком до цього Порядку) має право проводити такі операції також за рахунок коштів у гривнях, одержаних цією МФО від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) та/або як кредит від уповноваженого банку-кредитора за укладеним між ними кредитним договором.

Уповноваженим банкам дозволяється надавати кредити в гривнях МФО (згідно з додатком до цього Порядку) відповідно до укладених між ними кредитних договорів";

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Поточний рахунок у гривнях МФО використовується для проведення таких операцій:

операцій, пов'язаних з емісією МФО власних облігацій на території України (у тому числі операцій з продажу облігацій, їх погашення, викупу та сплати за облігаціями доходу);

операцій з надання МФО кредиту/позики в гривнях резиденту-позичальнику та його/її повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору/договору позики (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій з одержання МФО (згідно з додатком до цього Порядку) кредиту в гривнях від уповноваженого банку-кредитора та його повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або зарахування коштів з власного інвестиційного рахунку. Розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, здійснюються через інвестиційні рахунки МФО;

операцій за договорами страхування на території України (уключаючи сплату страхових платежів, виплату МФО страхового відшкодування тощо);

операцій за гарантіями/поруками МФО у гривнях, наданими за зобов'язаннями резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії/поруки, переказування МФО коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань у гривнях резидента-боржника, відшкодування МФО коштів, сплачених за гарантією/порукою);

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог МФО за кредитними договорами, договорами позики, виконаними гарантіями (поруками) у разі невиконання резидентом своїх зобов'язань (за рахунок реалізації предмета застави тощо);

операцій МФО з оплати продукції, робіт, послуг на території України на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг повіреного, комісіонера, платежів суб'єкта оціночної діяльності тощо), які здійснюються з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком;

операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій зі сплати обов'язкових платежів відповідно до законодавства України;

операцій з оплати послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок, та зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на цьому рахунку, якщо це передбачено договором банківського рахунку;

операцій із зарахування/перерахування коштів, що повертаються на цей рахунок/з цього рахунку у зв'язку з їх помилковим (надмірним) перерахуванням або невиконанням (частковим або повністю) взаємних зобов'язань за договором, укладеним з МФО;

інших операцій, що здійснюються МФО відповідно до її установчого акта, якщо Україна є членом такої МФО, та/або міжнародних договорів України згідно з Конституцією України та Законом України "Про міжнародні договори України" або напрямів використання коштів, отриманих МФО від розміщення облігацій, погоджених Кабінетом Міністрів України";

5) пункт 7 після слів "з інших власних поточних" доповнити словами "(у тому числі інвестиційних)", а після слів "на інші власні поточні" доповнити словами "(у тому числі інвестиційні)";

6) пункт 10 після слів "за кредитним договором," доповнити словами "договором позики,".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+