08.04.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    03.03.2016  № 449    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 454/28584 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою забезпечення вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України та його регіональних відділень, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування, що додається.

2. Управлінню з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство Юридичного департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+--------------+-----------+
| Голова Фонду | І. Білоус |
+--------------+-----------+
+---+------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.03.2016  № 449 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 454/28584 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації до порушення провадження у справі про банкрутство для господарських товариств (далі – боржник), які перебувають у них в управлінні, за рахунок небюджетних джерел фінансування (далі – досудова санація).

2. Ініціатором введення процедури досудової санації можуть бути боржник або кредитор.

3. Для отримання згоди державного органу приватизації на введення процедури досудової санації ініціатор подає звернення, до якого додаються:

1) відомості щодо наявності ознак банкрутства або його загрози;

2) список кредиторів із зазначенням суми заборгованості, а також:

для юридичних осіб - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;

для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

3) загальний розмір кредиторської заборгованості боржника (у тому числі по кожному кредитору окремо), підтвердженої документами бухгалтерського обліку та фінансовою звітністю боржника, та завіреними у встановленому вигляді копіями первинних документів (копій договорів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі тощо);

4) письмова згода кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п’ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку;

5) протокол загальних зборів кредиторів боржника, на яких прийнято рішення про схвалення плану досудової санації;

6) письмове погодження плану досудової санації всіма забезпеченими кредиторами;

7) письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи голосували проти схвалення плану досудової санації, у разі їх наявності;

8) план досудової санації, який відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1223/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1064/23596 та Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року № 15, до якого додаються завірені належним чином документи:

установчі документи боржника – юридичної особи;

протокол правління та наглядової ради боржника про надання згоди на введення досудової санації;

протокол загальних зборів акціонерів боржника про надання згоди на проведення досудової санації (у разі необхідності);

фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером;

перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб (із наданням відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення;

довідка органів приватизації (регіональних відділень Фонду державного майна України за місцезнаходженням боржника) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

матеріали інвентаризації активів та зобов’язань боржника (протоколи, акти, описи, відомість результатів інвентаризації), проведеної в порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Рішення про надання згоди на введення процедури досудової санації приймається державним органом приватизації у десятиденний строк з дня надходження відповідного звернення. Розгляд та перевірка документів, які подаються згідно з пунктом 3 цього Порядку здійснюється у порядку, визначеному відповідним державним органом приватизації.

5. У разі виявлення у документах, поданих згідно з пунктом 3 цього Порядку, недоліків (наявність суперечностей, неповної/неточної інформації) державний орган приватизації пропонує ініціатору усунути такі недоліки, про що повідомляє його листом у триденний строк з дня надходження звернення про введення досудової санації. Доопрацьовані документи ініціатор має подати до державного органу приватизації у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди на введення процедури досудової санації.

6. За результатами розгляду та перевірки поданих документів державний орган приватизації приймає рішення про надання згоди чи відмову у наданні згоди на введення досудової санації. Рішення про надання згоди приймається державним органом приватизації у формі наказу, а про відмову у наданні такої згоди – у формі листа, в якому зазначаються підстави відмови.

Рішення про відмову у наданні згоди приймається у разі, якщо заходи, запропоновані планом санації, не забезпечують відновлення платоспроможності боржника.

У рішенні про надання згоди можуть бути встановлені конкретні умови проведення досудової санації, у тому числі порядок задоволення вимог кредиторів різних категорій, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника тощо.

7. Рішення про надання згоди чи відмову у наданні згоди на введення процедури досудової санації надсилається ініціатору не пізніше наступного робочого дня після прийняття державним органом приватизації такого рішення.

+---------------------------+-------------+
| Начальник Управління
з питань відновлення
платоспроможності
та представництва Фонду
у справах про банкрутство
Юридичного департаменту | С. Безверха |
+---------------------------+-------------+