08.04.2016
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          26.02.2016  № 206          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 426/28556 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Відповідно до абзацу п’ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 862/23394 (зі змінами) (далі - Зміни до Порядку) (додаються).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу восьмого підпункту 8 пункту 4 Змін до Порядку, затверджених цим рішенням, який набирає чинності з дати набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
26.02.2016  № 206 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2016 р.
за № 426/28556 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

1. У розділі І:

1) пункт 1 після слів «Про господарські товариства» доповнити словами «Про ліцензування видів господарської діяльності» та слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

2) у пункті 2:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення.»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери, нормативно-правових актів Комісії та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).».

2. У розділі ІІ:

1) абзац четвертий пункту 1 після слів «виконуючим обов'язки керівника ліцензіата» доповнити словами «(крім банку)»;

2) в абзаці шостому слова та цифри «Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616» замінити словами «нормативно-правовим актом Комісії з питань провадження депозитарної діяльності»;

3) у пункті 4:

у підпункті 3 слова «є триваючим та може» замінити словами «призвело або могло призвести»;

доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) факт зменшення статутного капіталу ліцензіата до розміру, меншого, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.».

3. В абзаці п’ятому пункту 2 розділу ІІІ слова та цифри «Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616» замінити словами «нормативно-правовим актом Комісії з питань провадження депозитарної діяльності».

4. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «(копії ліцензії)» виключити;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «(копії ліцензії)» виключити;

підпункт 4 перед словами «виявлення недостовірних» доповнити словами «акт про»;

підпункт 6 перед словами «повторне порушення» доповнити словами «акт про»;

у підпункті 8 слова «та/або ліцензії» виключити;

доповнити пункт новими підпунктами 19-21 такого змісту:

«19) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

20) несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

21) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.»;

3) абзац другий пункту 2 після слова «(оригінал)» доповнити словами «(у разі наявності)»;

4) абзац перший пункту 3 після слова «(оригінал)» доповнити словами «(у разі наявності)»;

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).»;

6) пункт 14 після слова «(оригінал)» доповнити словами «(у разі наявності)»;

7) пункт 18 після цифр «17» доповнити цифрами «, 21»;

8) пункти 19–23 викласти в такій редакції:

«19. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії такі документи:

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії (у разі наявності), отриману в Комісії.

20. Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів) з додаванням копії рішення про анулювання засвідченого в установленому Комісією порядку.

21. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4-11, 13-19, 21 пункту 1 цього розділу, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1-3 та 12, 20 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.

22. Відомості щодо анулювання ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в порядку, встановленому розпорядником цього реєстру.

23. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено:

протягом строку набрання чинності вказаним рішенням до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

в судовому порядку.».

5. У розділі V:

1) у підпунктах 2 пунктів 1-5:

після слова «(дублікат)» доповнити словами «(у разі наявності)»;

слова «прийняття відповідного рішення» замінити словами «набрання чинності відповідним рішенням»;

2) пункт 7 після цифр «16» доповнити цифрами «19, 20».

6. Пункт 1 розділу VI викласти в новій редакції:

«1. Державний контроль здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».».

+-----------------------------+------------+
| Т.в.о. директора
департаменту регулювання
депозитарної та клірингової
діяльності | О. Сальчук |
+-----------------------------+------------+