16.04.2015

Кабінет Міністрів України своїм рішенням 15 квітня ц.р. схвалив плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері довкілля.

Ці документи описують актуальний стан справ у цій сфері та визначають діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актів для якісної та своєчасної імплементації директив Європейського Союзу. Прийняття цих актів дозволить зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію у відповідній сфері.

Плани імплементації також допоможуть громадянському суспільству та бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері і надавати змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що будуть розроблятися на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін у нормотворчому процесі є обов'язковою для кожного міністерства. Цей формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, схвалено плани стосовно імплементації таких актів законодавства ЄС:

§ про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (Директива 2011/92/ЄС)

§ про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (Директива 2001/42/ЄС)

§ про доступ громадськості до екологічної інформації (Директива 2003/4/ЄС)

§ про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, пов’язаних з навколишнім природним середовищем (Директива 2003/35/ЄC).

Зазначені акти законодавства ЄС встановлюють процедури та вимоги до оцінки екологічних наслідків державних і приватних проектів, які ймовірно матимуть значний вплив на навколишнє середовище, стратегічної екологічної оцінки планів і програм, які готуються для цілих галузей (наприклад, сільське, лісове, рибне господарства, енергетика, промисловість тощо), участі громадськості у цьому процесі та її доступу до екологічної інформації.

Виконання низки вимог Європейського Союзу (про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Директива 2008/50/ЄС), про миш‘як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі (Директива 2004/107/ЄC), про відходи (Директива 2008/98/ЄС) та про захоронення відходів (Директива 1999/31/ЄС) призведе до зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та негативного впливу відходів на навколишнє середовище.

Впровадження Директиви 2010/75/ЄC про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень) також призведе до суттєвого зменшення регуляторного навантаження на підприємства. Замість низки дозволів (на викиди забруднювальних речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне водокористування, на здійснення операцій у сфері поводження з відходами) підприємства зможуть отримувати інтегрований дозвіл.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції координуватиме роботу міністерств щодо виконання схвалених Кабінетом Міністрів України планів імплементації актів законодавства ЄС.

На сьогодні Урядом схвалено 118 плани імплементації щодо впровадження у національне законодавство 159 актів права ЄС. Всього в рамках Угоди про асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у т.ч. близько 180 протягом 2014-2017 років.

З текстами планів імплементації актів законодавства ЄС, схвалених Урядом України можна ознайомитися тут.