24.12.2015

Шановний пане Голове,

Вельмишановний пане Генеральний Секретар,

Пані та панове,

На початку я хотів би висловити свою глибоку солідарність з Францією, її народом та Президентом Олландом. Ми вражені французами, їх сміливістю, незламним духом та їх відповіддю на варварські та малодушні терористичні атаки.

Жахливі події, які Франція пережила цього трагічного листопада, є повсякденною реальністю для України протягом майже 21 місяця. Моя країна потерпає від тероризму, що фінансується та підтримується Російською Федерацією. В результаті загинуло більше 8 тисяч українців, з яких близько 6 тисяч мирних мешканців.

Я переконаний, що з терористами або державами, що підтримують тероризм, не може бути ніяких компромісів щодо демократичних цінностей та принципів.

Ми не боїмося і нас ніколи не залякати!

І присутність стількох міжнародних лідерів на цьому саміті, що майже зрівнялася з присутністю на Генеральній Асамблеї ООН, є найкращим доказом цього.

Українці стоять пліч-о-пліч з французами.

Vivre la France!!!

Пані та панове,

Моя країна стала об’єктом гібридної війни. Гібридної війни, яка має гібридні наслідки. Вони можуть бути менш помітними, але вони не менш шкідливі. Один з них – ризик екологічної катастрофи у східній частині України – на Донбасі.

Підтримувані Росією терористи затопили багато шахт в цьому регіоні. Їх злочинні дії призвели до отруєння питної води, ґрунту, флори та фауни регіону. Донбас став полігоном для російських та про-російських військ. Як наслідок, земля та атмосфера сильно забруднені від вибухів та пошкодження хімічних та інших промислових заводів.

Я впевнений, що питання захисту навколишнього середовища в умовах конфлікту більше не може залишатися без відповідної реакції міжнародного співтовариства. Ця проблема, зокрема, буде в центрі уваги нашої діяльності в рамках системи ООН, а саме Програми ООН з навколишнього середовища.

Пані та панове,

Незважаючи на всі виклики, ми залишаємося відданими нашим зобов’язанням за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом.

Моя країна послідовно робить свій внесок у зусилля, спрямовані на скорочення антропогенних викидів парникових газів, для того, щоб обмежити небезпечну глобальну температуру.

Україна поставила перед собою мету в 2030 році не перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 року. Ми визначили цей рівень, пам’ятаючи про масштабні завдання, які Україна повинна вирішити, щоб відновити Донбас.

Ми говоримо про реконструкцію зруйнованих промислових підприємств, у тому числі інфраструктури, залізниць, нафто- і газопроводів, водопостачання, а також об'єктів соціальної сфери.

Величезна робота, яка ще має бути зроблена, призведе до збільшення виробництва металу і неметалевих будівельних матеріалів. При цьому ми виходимо з того, що Україна не буде перевищувати ліміт рівня викидів парникових газів.

Я також певен, що після відновлення Донбасу Україна зможе досягти рівня, що є значно нижчим за той, що ми задекларували в нашому очікуваному національно-визначеному внеску.

Тим не менш, щоб бути в змозі досягти масштабнішої мети, ми повинні врегулювати конфлікт на Донбасі – мирним шляхом і в суворій відповідності з Мінськими угодами.

Тут ми покладаємося на наших партнерів, зокрема на Німеччину та Францію, та на Європейський Союз в цілому. Ми також покладаємось на нашу трансатлантичну солідарність.

Ми також повинні забезпечити достатні фінансові ресурси для реконструкції Донбасу. Більш того, ці ресурси можна розглядати як інвестиції у боротьбу зі зміною клімату. Тому що новий український Донбас має бути зосереджений на енергоефективності.

Сьогодні ми також повинні надати поштовх досягненню компромісу щодо нової Глобальної кліматичної угоди для того, щоб вона набула чинності у 2020 році.

Україна бере активну участь у розробці цього ключового документу.

На наш погляд, вона повинна бути заснована на кількох принципах:

По-перше, нова угода повинна бути застосована для всіх країн.

По-друге, диференціація в цій угоді має бути заснована на обґрунтованих економічних і соціальних показниках, а також бути гнучкою і юридично обов'язковою.

По-третє, вона повинна надати ринкові і неринкові інструменти для виконання зобов'язань, і кожна країна повинна мати рівний і недискримінаційний доступ до цих інструментів.

По-четверте, угода має передбачати зміцнення міжнародного співробітництва в галузі адаптації до зміни клімату, у тому числі обмін інформацією про найкращі доступні інструменти і технології.

Наостанок, нова глобальна кліматична угода повинна бути динамічною, щоб оперативно адаптуватися до еволюції в соціально-економічному розвитку Сторін, амбіцій щодо їх очікуваний національно-визначений внесок (ОНВВ), а також зміни клімату.

Пані та панове,

В нас є дуже багато проблем. Тероризм, війни, міграція.

Але є тільки одна проблема, що робить нас рівними за уразливістю. Це проблема зміни клімату. Її вирішення є іспитом для всіх народів.

Давайте не будемо забувати стару істину: «Дім, поділений в собі, не встоїть».

Земля - це наш дім. І принаймні цього разу він не може бути «розділений зсередини».

Дякую!

Distinguished Mr. Chair,

Esteemed Mr. Secretary-General,

Ladies and Gentlemen,

At the outset, I would like to express my deep solidarity with France, its people and President Hollande.

We admire the French for their courage, for their unbroken spirit and for the way they responded to the barbaric and coward terrorist attacks.

The terrible events that France experienced this tragic November are a daily reality for Ukraine for almost 21 months.

My country is suffering from terrorism sponsored and promoted by the Russian Federation.

As a result, more than 8.000 Ukrainians, of whom about 6.000 civilians lost their lives.

I am convinced that there can be no compromise on democratic values and principles with terrorists or states sponsoring terrorism.

We are not afraid and will never be intimidated!

And such high-level international representation at the summit, which is almost equal to the UN General Assembly, is the best evidence of that.

Ukrainians stand side-by-side with the French.

Vivre la France!!!

Ladies and Gentlemen,

My country became the object of hybrid warfare.

The hybrid warfare, which results in hybrid consequences.

They may be less visible but are still very damaging.

One of them - the risk of environmental disaster in the eastern part of Ukraine - Donbas.

Russia-backed terrorists flooded many mines in this area.

Their criminal actions led to poisoning drinking water, soils, flora and fauna of the region.

Donbas became a shooting range for Russian and pro-Russian troops.

As a result, the ground and atmosphere are heavily polluted with exploded ammo as well as with leakage from shelled chemical and other sensitive industrial plants.

I strongly believe that the issue of environment protection under the conditions of conflict can no longer remain without adequate response of international community.

This problem, among others, will be in focus of our activities within the United Nations system, in particular the United Nations Environment Programme.

Ladies and Gentlemen,

Despite all challenges, we remain firmly committed to our obligations under the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.

My country consistently contributes to the efforts aimed at reducing anthropogenic greenhouse gas emissions in order to limit dangerous global temperature.

Ukraine set a target not to exceed 60% of 1990 Greenhouse gas emissions level in 2030.

We defined this level, bearing in mind large-scale problems that Ukraine needs to solve to rebuild Donbas.

We are talking about the reconstruction of destroyed industrial plants, infrastructure, including railways, oil and gas pipelines, water supplies as well as social facilities.

The immense work, which is still to be done, would increase the production of metal and non-metallic building materials.

However, we assume that Ukraine’s GHG emission level is only a threshold limit, which my country will not surpass.

I am also confident that, after restoration of Donbas, Ukraine will make it possible to achieve a level well below the limit we have declared in our Intended Nationally Determined Contribution (NDC).

However, to be able to undertake a more ambitious target we need to settle the conflict in Donbas – by peaceful means and in strict compliance with the Minsk agreements.

Here we rely on our partners, in particular France and Germany, and the European Union in general. We rely on our transatlantic solidarity.

We also need to secure sufficient finance resources for reconstruction of Donbas.

However, these resources can be viewed as an investment in tackling climate change.

Because the new Ukrainian Donbas should be of a focus in energy efficiency.

Another issue that we must address today is to give an impetus to reaching a compromise on a new Global climate agreement so that it comes into force in 2020.

Ukraine is actively engaged in the development of this key document.

In our view, it should be based on several principles:

First, the new agreement should be applicable to all countries.

Second, differentiation in this agreement must be based on a justified economic and social indicators as well as flexible and legally binding.

Third, it must provide market and non-market instruments to meet obligations and every country shall have equal and indiscriminate access to these instruments.

Forth, the agreement must envisage strengthening international cooperation on adaptation to climate change, including the exchange of information on the best available instruments and technologies.

Last but not least, the new global climate agreement should be dynamic to promptly adapt to the evolution in the socio-economic development of the Parties, the ambition of their NDC as well as dynamics of the climate change.

Ladies and Gentlemen,

We have many problems on the table.

Terrorism, wars, migration.

But there is only one problem, which makes us equal in terms of vulnerability.

This is the problem of climate change.

Solving it - is a test for all nations.

Thank you!